Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Справедливият преход към зелена икономика трябва да започне от нуждите на териториите  

Многостепенният диалог на КР подчертава жизненоважната необходимост от включване на местните и регионалните власти в националните планове за постепенно изваждане на въглищата от употреба и успешно задействане на Фонда на ЕС за справедлив преход.

В момента, когато държавите членки определят своите планове и приоритетни инвестиции в рамките на Механизма за справедлив преход , Европейският комитет на регионите (КР) събра местните и регионалните власти и институциите на ЕС, за да обсъдят участието на градовете и регионите в постепенното изваждане на въглищата от употреба, намаляването на отпечатъка на отраслите с високи въглеродни емисии и справянето със социалните и икономическите последици от прехода към неутрална по отношение на климата икономика . В многостепенния диалог на КР участваха представители на основните бенефициери на Механизма за справедлив преход на стойност 150 милиарда евро, сред които Германия, Полша и Румъния. Проявата е част от срещата на Платформата за справедлив преход , която има за цел да подпомогне държавите — членки на ЕС, и регионите по пътя към неутралност по отношение на климата .

На 26 април, понеделник, Съветът на ЕС и Европейският парламент постигнаха политическо споразумение по последния от трите стълба, съставляващи Механизма за справедлив преход , новият финансов инструмент, който ще помогне на ЕС да приложи Европейския зелен пакт и да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. Очаква се Механизмът за справедлив преход да мобилизира до 150 милиарда евро за периода 2021—2027 г., за да се облекчи социално-икономическото въздействие от енергийния преход в най-уязвимите региони. След покана от Елиза Ферейра, европейския комисар по въпросите на сближаването и реформите, четиридневното заседание на Платформата за справедлив преход , което се проведе тази седмица, включи многостепенен диалог , организиран от асамблеята на градовете и регионите в ЕС, в който беше разгледан и потенциалът на биоикономиката за справедлив преход. Обсъжданията се проведоха докато държавите членки оформят своите териториални планове за справедлив преход, които са задължителни за отключване на ресурсите на Механизма за справедлив преход. Амбицията на КР е многостепенният диалог да се превърне в редовна платформа за обмен между местните и регионалните власти от въгледобивните и енергоемките региони.

Многостепенният диалог беше открит от Хуан Еспадас (ES/ПЕС), кмет на Севиля и председател на комисия  ENVE на КР и работна група „Зелен пакт на местно равнище“ . Кметът Еспадас заяви: „Европейският зелен пакт трябва да бъде крайъгълният камък на всички политики на ЕС . Фондът и Механизмът за справедлив преход предлагат възможност за постигане на целите на Зеления пакт и постигане на неутралност по отношение на климата в нашите градове и региони. Този процес трябва да бъде приобщаващ и да гарантира, че всички наши граждани ще бъдат взети под внимание по този път към устойчиво бъдеще. Днешният многостепенен диалог е важна част от този процес за стартиране на екологичната трансформация. Нямаме време за губене.“

Войко Оберснел (HR/ПЕС), кмет на Риека и докладчик на КР относно Фонда за справедлив преход , заяви: „Гласовете на градовете и регионите в процеса на справедлив преход бяха чути. На тази първа среща за многостепенния диалог КР направи политическа оценка на окончателния компромисен текст и текущото изпълнение и обмен на най-добри практики по места. Значителните възможности за финансиране, преразгледаните насоки за регионалната държавна помощ и новият Механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор ще гарантират постигането на целите на Зеления пакт на ЕС и прехода към устойчиво бъдеще за всички."

Ясин Хорват (HU/ПЕС), представител на местните власти от област Нагиканиса и докладчик на КР относно „Устойчива биоикономика за Европа“ , заяви: „Градовете и регионите следва да разработят свои собствени планове за справедлив преход, като се основават на силните си страни и отчитат потенциала на биотехнологичните производства и биоикономиката, които могат да спомогнат за отдалечаване от линейната икономика, която е силно зависима от изкопаемите и минералните ресурси . За да бъде успешен, екологичният преход, който по същество представлява системна промяна в начина, по който произвеждаме и потребяваме, трябва да бъде здраво интегриран на регионално и местно равнище. Кръговата и устойчива биоикономика е ценен съюзник в процеса на справедливия преход.“

Членът на Европейския парламент Ян Олбрихт (PL/ЕНП) се присъедини към дискусията, като подчерта, че „при подготовката на териториални планове за справедлив преход ще се провери дали е налице политическа воля за прилагане на многостепенното управление на практика“ .

Якуб Пьотр Хелстовски (PL/ЕКР), председател на Силезкото воеводство, подчерта: „През 2019 г. в региона започнаха дискусии относно предизвикателствата на процеса на трансформация. Тогава управляващият орган на Силезкото воеводство реши да създаде регионален екип, която да ръководи инициативата на минните региони в Силезкото воеводство. Екипът включва представители от много различни среди, което е важно. Имаме представители от всички равнища на държавната администрация: социални организации, местно управление и бизнес.“

Хавиер Вила Фереро (ES/ПЕС), генерален директор по европейските въпроси на автономна област Астурия, добави: „Най-голямата трудност пред регионите в следващите години е съвършената и ефикасна координация на всички фондове, които ще бъдат прилагани . Необходимо е да се знае точната сума, която може да бъде отпусната за всяка територия, без да се увеличава броят на допустимите региони. Освен това регионите в преход трябва да разполагат с достатъчно самоопределение и гъвкавост, за да изберат най-подходящите действия на своя територия, и е необходимо също така да се даде възможност за по-голям интензитет на помощта в сравнение с други региони."

Клаус Фрайтаг , представител на министър-председателя на региона на Лужица, от Държавната канцелария на провинция Брандебург, заяви: „Добивният район Лужица обхваща Германия, Чешката република и Полша.

Ние сме силно заинтересовани от по-нататъшно постоянно междурегионално сътрудничество и считаме, че Платформата за справедлив преход предлага добра възможност за обсъждане на регионалния процес на екологичен преход в европейски контекст. Като част от вече установеното тристранно сътрудничество с полските и чешките региони, нашият подход е насочен изрично към икономическите и социалните измерения на структурните промени. Освен това желаем да включим в дискусията трансграничния аспект на „справедливия преход“.“

Флорин-Тибериу Якоб-Рици , кмет на румънския град Петросани, отбеляза: „Преходът към неутрална по отношение на климата икономика трябва да бъде справедлив във всяко отношение. Използването на средствата ще се съсредоточи върху човека и семейството, което означава справедливо социално и икономическо преориентиране на тези региони, като по този начин се създава предпоставка за достоен и проспериращ начин на живот, с чиста и здравословна околна среда за нашите деца, за бъдещите поколения .“

Четиридневното заседание на платформата за справедлив преход беше открито на 26 април, понеделник, от Елиза Ферейра , комисар по въпросите на сближаването и реформите, и Кадри Симсон , комисар по въпросите на енергетиката. Комисар Ферейра заяви: „ Сега е моментът да изпълним обещанието да не изоставяме нито един регион . Местните партньори трябва да седнат на масата и да поемат отговорност за инвестициите на Механизма за справедлив преход на тяхна територия.“ Комисар Симсон отбеляза: „Това издание на срещата на Платформата за справедлив преход е в ключов момент и ще даде възможност за открит диалог между държавите членки и заинтересованите страни на всички равнища за обсъждане на напредъка.“

Контекст:

Механизмът за справедлив преход е насочен към социалните и икономическите последици от прехода и е нов финансов инструмент на ЕС, насочен към регионите, промишлеността и работниците, които ще бъдат изправени пред най-големите предизвикателства, свързани с прехода към зелена икономика. Той предвижда мобилизиране на до 150 милиарда евро — благодарение на комбинация от безвъзмездни средства, заеми, механизми, частни и публични инвестиции — чрез три стълба: новия Фонд за справедлив преход в размер на 17,5 млрд.евро, схемата за справедлив преход на InvestEU, която се очаква да мобилизира до 45 милиарда евро, и Механизмът за отпускане на заеми в публичния сектор, който включва безвъзмездни средства (1,5   милиарда евро) от бюджета на ЕС и заеми (10 милиарда евро), осигурени от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Очаква се Механизмът за отпускане на заеми в публичния сектор да мобилизира между 25 и 30   млрд. евро публични инвестиции през следващите 7 години.

Европейският парламент и Съветът на ЕС постигнаха политическо споразумение в понеделник, 26 април относно предложението за нов Механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор. С това всички предложения по Механизма за справедлив преход бяха приети и предстои да бъдат окончателно одобрени от Европейския парламент и Съвета, за да влязат в сила.

Платформата за справедлив преход подпомага държавите и регионите от ЕС в прехода. Тя се състои от единна точка за достъп и служба за оказване на съдействие и предоставя всеобхватна техническа и консултантска подкрепа.  

Съгласно предложението на Европейската комисия Полша, Германия и Румъния ще бъдат основните бенефициери на Фонда за справедлив преход.

Прочетете тук интервюто с Войко Оберснел (HR/ПЕС) , кмет на Риека и докладчика на КР по становището относно Фонда за справедлив преход (ФСП) (юни 2020 г.).

Механизмът за справедлив преход попада в сферата на компетентност на работната група на КР „Зелен пакт на местно равнище“ . Групата е създадена през юни 2020 г. и се състои от 13 представители на изборни длъжности на местно и регионално равнище , като целта ѝ е да гарантира, че градовете и регионите в ЕС участват пряко в определянето, изпълнението и оценката на многобройните инициативи в рамките на Европейския зелен пакт, стратегията на ЕС за устойчив растеж за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

За контакт:

Матео Милиета

тел. +32 (0) 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Давид Крус

Тел. +32 (0) 470 881 037

david.crous@cor.europa.eu

Берта Лопес Доменек

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-GREEN-ECONOMY-TERRITORIAL-NEEDS.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/WINDSOR-FRAMEWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-GREEN-ECONOMY-TERRITORIAL-NEEDS.ASPX

Windsor Framework: a step towards mutually beneficial and pragmatic cooperation between EU and UK local and regional authorities
Windsor Framework: a step towards mutually beneficial and pragmatic cooperation between EU and UK local and regional authorities
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-GREEN-ECONOMY-TERRITORIAL-NEEDS.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-GREEN-ECONOMY-TERRITORIAL-NEEDS.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-GREEN-ECONOMY-TERRITORIAL-NEEDS.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023