Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местни лидери: Държавите — членки на ЕС, трябва да повишат амбициите си в областта на климата и да се споразумеят за цел за намаляване на въглеродните емисии с поне 55 % до 2030 г.  

КР и германският министър на околната среда обсъждат как да постигнат екологосъобразно, устойчиво и справедливо възстановяване

Днес местните и регионалните лидери подчертаха, че Европа трябва да извлече правилните поуки от кризата с COVID-19 и да проправи пътя за екологосъобразно възстановяване, като даде възможност на своите градове и региони да играят водеща роля в борбата с изменението на климата. Това послание възникна в резултат на разискванията на членовете на Европейския комитет на регионите със Свеня Шулце, федерален министър на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на Германия. Освен това Европейският комитет на регионите призова всички държавни и правителствени ръководители от ЕС-27 да повишат амбициите си и тази седмица да постигнат съгласие относно целта за намаляване на емисиите с поне 55 % до 2030 г.

На заседанието на Европейския съвет тази седмица лидерите на 27-те държави — членки на ЕС, ще се стремят към постигане на споразумение за нова цел на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г. Европейската комисия предлага намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55 % до 2030 г. спрямо равнищата от 1990 г. — позиция, подкрепена от Европейския комитет на регионите. По време на виртуалния пленарен дебат на Комитета лидери на региони, градове и села от ЕС подчертаха, че кризата с COVID не би трябвало да възпрепятства ангажимента на ЕС за справяне с кризите в областта на климата и биологичното разнообразие чрез определяне на нова по-амбициозна цел за 2030 г. Успешното прилагане на Европейския зелен пакт — новата стратегия на ЕС за растеж — трябва да се превърне в конкретни проекти по места и да се основава на децентрализиран подход.

Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите и управител на регион Централна Македония в Гърция, заяви : „Нашата икономика и нашият климат се намират в преломна фаза: нуждаем се от балансирано, справедливо и екологосъобразно възстановяване за всеки регион, град и село. Държавите — членки на ЕС, трябва да се споразумеят за намаляване на въглеродните емисии с поне 55 % до 2030 г. и без забавяне да одобрят дългосрочния бюджет и плановете за възстановяване на ЕС. Това е от решаващо значение, за да се проправи пътят към въглеродно неутрална Европа до 2050 г. и да се гарантира бърз преход към по-устойчиви икономики, като се защитават работните места и се създават нови възможности.“

По време на пленарната сесия на КР на 8 декември федералният министър Свеня Шулце заяви: „Както в борбата срещу COVID-19, знаем, че имаме ключов фактор за успех в политиката в областта на околната среда и климата: доброто сътрудничество между всички политически равнища — европейско, национално, регионално и местно. Зеленият пакт е стратегията за възстановяване на икономиката на Европа, която я прави по-устойчива, конкурентоспособна и пригодна за живот. От съществено значение е държавите членки скоро да постигнат споразумение по многогодишната финансова рамка и Механизма за възстановяване и устойчивост, който включва огромни разходи за опазване на климата и биологичното разнообразие.“

Кметът на Севиля Хуан Еспадас (Испания/ПЕС) , председател на комисия ENVE на КР и на работната група „Зелен пакт на местно равнище“ , заяви: „Възстановяването от кризата с COVID-19 е възможност за възстановяване на Европа по устойчив начин и за ускоряване на така необходимия екологичен преход. Нямаме време за губене, било то за да спасим икономиките си със силен европейски бюджет или за да действаме смело в областта на климата. Планът във връзка с целта в областта на климата за 2030 г. може да се превърне в едно от основните постижения на това председателство тази седмица. Градовете и регионите са готови за действие.“

Като демонстрира ангажимента на германското правителство за силно участие на местните и регионалните власти в политиката в областта на климата, настоящото председателство на Съвета, което ще приключи 6-месечния си мандат на 31 декември, поиска две становища от КР. В първото от тях се оценяват възможностите за превантивно приспособяване към изменението на климата и настоятелно призовава Европейската комисия да разработи нова стратегия на ЕС за адаптация с ясни цели и показатели в съответствие с принципите на активна субсидиарност и пропорционалност.

Докладчикът Марку Маркула (Финландия/ЕНП) , председател на Градския съвет на Еспо и бивш председател на КР (2015—2017 г.), заяви: „Политическото ръководство следва да разглежда изменението на климата като извънредна ситуация и глобална заплаха, която трябва да бъде преодоляна съвместно с иновативни мерки чрез премахване на изолираността и бариерите и интегриране на политиките за смекчаване и адаптиране. Това означава повишаване на амбициите в областта на климата до равнище много по-високо от това, което ЕС обсъжда понастоящем, и предоставяне на градовете и регионите на необходимите инструменти за разработване на териториални решения. Политиката за приспособяване няма да функционира, ако не отчита нуждите, възгледите и експертния опит на регионите и градовете.“

Второто становище , което се съсредоточава върху въздействието на изменението на климата в регионите и предоставя първа оценка на Зеления пакт, ще бъде представено в сряда от докладчика Андрис Грифроа (Белгия/EA). Членът на фламандския парламент заяви: „Зеленият пакт ще бъде успешен само ако подкрепя подход „от долу нагоре“. Призоваваме за по-тясно сътрудничество с Европейската комисия, за да се гарантира, че регионите и градовете заемат централно място в него. Няколко региона и градове са приели планове за енергиен преход или местни зелени пактове. Те обаче рядко се отразяват в националните планове и стратегии. Предлагаме органите на управление на поднационално равнище да участват пълноценно в определянето и прилагането на националните планове и да получат по-голям и по-лесен достъп до средства. Готови сме да работим с Комисията и нейния Съвместен изследователски център за създаване на европейски набор от регионални показатели за наблюдение и проследяване на напредъка в прилагането на регионално равнище на законодателството, политиките и финансирането в областта на климата и Зеления пакт.“

Обща информация

На заседанието на Европейския съвет тази седмица (10—11 декември) лидерите на 27-те държави — членки на ЕС, ще се стремят към постигане на споразумение за нова цел на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г. Това ще позволи на ЕС да представи своя актуализиран национално определен принос към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата преди края на 2020 г. Планът във връзка с целта в областта на климата за 2030 г. на Европейската комисия предлага намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55 % до 2030 г. спрямо равнищата от 1990 г. — позиция, подкрепена от Европейския комитет на регионите.

За контакт:

Лаури Оувинен

Тел.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Давид Крус

Тел.: +32 470 881 037

david.crous@cor.europa.eu

Споделяне :