Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Финансиране на вълната на саниране: насърчаване на създаването на работни места и икономии на енергия в ЕС  

Европейският комитет на регионите и Европейската комисия обединяват усилията си, за да ускорят модернизирането на обществените и частните сгради в местните и регионалните общности в целия ЕС

Санирането на сградния фонд на ЕС е от ключово значение за постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г. и за насърчаването на заетостта в периода на възстановяване след COVID-19. Въпреки че 75 % от съществуващите сгради в ЕС се считат за енергийно неефективни, понастоящем само 1 % от тях се реновират всяка година. На сградния фонд се падат 40 % от потреблението на енергия в Европа и 36 % от емисиите на парникови газове. Според прогнозните изчисления вълната на саниране може да създаде 160 000 допълнителни работни места в строителния сектор до 2030 г. Здравната криза, предизвикана от COVID-19, увеличи необходимостта от подобряване на нашите сгради и изкореняване на енергийната бедност, която все още засяга около 40 милиона граждани в ЕС.

На сесия под надслов „Финансиране на вълната на саниране“ , представители на ЕС, местни и регионални лидери и експерти от целия ЕС обсъдиха предизвикателствата и възможностите за финансиране за градовете и регионите с цел ускоряване на модернизирането на сградния фонд. Вълната на саниране има за цел да премахне пречките пред санирането на сгради, като например структурни и административни пречки, недостиг на инвестиции, неефективност на пазара, регулаторни пречки и липса на експертен опит.

При откриването на дебата Хуан Еспадас (ES/ПЕС) , кмет на Севиля и председател на комисия ENVE на КР и на работна група „Зеленият пакт на местно равнище“ , заяви: „Днес знаем, че голяма част от борбата с кризата, свързана с климата, е свързана с обновяването на сградния ни фонд. Вълната на саниране, като основен стълб на Европейския зелен пакт, представлява възможност нашите обществени сгради, като училища и болници, социални жилища, както и нашите домове, да станат по-устойчиви, екологосъобразни и енергийно ефективни. Финансирането на тази мащабна урбанистична революция е безусловно необходимо за нейния успех, но не става въпрос само за средства. Трябва да обвържем целите в областта на климата и социалните цели, за да гарантираме, че никой гражданин или територия няма да бъдат изоставени.“

Бившият президент на регион Тоскана (2010—2020 г.) Енрико Роси (IT/ПЕС) , , докладчик на КР относно вълната на саниране ( информационен документ за становището ) и член на Общинския съвет на Синя (Флоренция), заяви: „17 % от европейците живеят в пренаселени домове и най-малко 34 милиона граждани страдат от енергийна бедност. Вълната на саниране трябва да повиши солидарността, социалното приобщаване и да се бори с бедността чрез увеличаване на инвестициите в енергийно ефективни обществени и социални жилища. Последиците от здравната криза за икономиката са изключително сериозни. Стимулирането на публичните инвестиции в строителния сектор трябва да играе ключова съпътстваща роля във възстановяването от пандемията от COVID-19.“

Проектостановището на КР относно вълната на саниране ще бъде прието на следващото заседание на комисия ENVE на 1 февруари , а окончателният текст е насрочен за приемане на пленарната сесия през март 2021 г.

Власта Крмел (SI/ЕНП) , кмет на Селница об Драви, заместник-председател на Работната група за финансиране и инвестиции на мрежата FEDARENE и директор на енергийната агенция ENERGAP , подчерта, че „ енергийните агенции в цяла Европа са готови да превърнат вълната на саниране в конкретни програми, които да привлекат мащабни инвестиции . Те са посредници на пазара с публичен мандат, които предоставят техническа помощ на общините, регионите, предприятията и гражданите и са в състояние да свързват заинтересованите страни и управленските равнища. Те имат компетентност и експертен опит в областта на сградите, технологиите, веригите за създаване на стойност, както и опит в структурирането на модели на финансиране с множество потоци на финансиране.“

Микел Ирухо (ES/EA) , генерален директор, отговарящ за външната дейност в правителството на автономна област Навара, заяви: „Някои от предложените от нас мерки бяха взети предвид в предложението на Европейската комисия относно вълната на саниране, като например необходимостта от създаване на „обслужване на едно гише“, за да се даде възможност на гражданите да участват активно в прехода към устойчива енергетика.“

Сред гост-ораторите бяха член на кабинета на комисаря по въпросите на енергетиката Кадри Симсон и представители на ГД „Енергетика“ , ГД „Регионална и селищна политика“ и Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия EASME . Представителят на ЕИБ припомни, че публичните инвестиции няма да бъдат достатъчни за запълване на съществуващия недостиг на инвестиции в енергийна ефективност. Миналата седмица КР и ЕИБ подновиха сътрудничеството си със съвместен план за действие за 2021 г. .

Всички държави — членки на ЕС, трябва да създадат национални дългосрочни стратегии за саниране като неразделна част от своите национални планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК) . Успехът на националните стратегии за саниране ще зависи от сътрудничеството с местните и регионалните власти: те често притежават или управляват мащабен сграден фонд и отговарят за една трета от публичните разходи и за две трети от публичните инвестиции в ЕС. За съжаление неотдавнашната консултация (януари 2021 г.), проведена от КР и СЕОР сочи, че „редица правителства в ЕС изключват регионите и градовете от изготвянето на планове за възстановяване след COVID“.

Основна информация:

„Финансиране на вълната на саниране“ е проява, посветена на „Зеления пакт на местно равнище“. Зеленият пакт на местно равнище (ЗПМР) е нова инициатива на Европейския комитет на регионите в рамките на приоритета за „изграждане на издръжливи общности“ , която има за цел да постави градовете и регионите в центъра на Европейския зелен пакт и да гарантира, че както стратегията на ЕС за устойчив растеж, така и плановете за възстановяване от COVID-19 ще доведат до пряко финансиране за градовете и регионите и конкретни проекти за всяка територия. „Зеленият пакт на местно равнище“ стартира на 15 юни 2020 г. със създаването на специална работна група, съставена от 13 членове . С цел насърчаване и ускоряване на действията, Зеленият пакт на местно равнище включва онлайн карта с 200 най-добри практики.

Вълната на саниране стартира на 14 октомври 2020 г. със съобщението на Европейската комисия „Вълна на саниране за Европа – екологизиране на нашите сгради, създаване на работни места, подобряване на качеството на живот“ . Тя е основен стълб на пътната карта на Европейския зелен пакт .

Вълната на саниране има за цел да премахне пречките пред санирането на сгради. Групата на финансовите институции за енергийна ефективност ( EEFIG ) открои шест вида пречки: структурни пречки, информационни пречки, неефективност на пазара, липса на експертен опит, комбинация от фактори, затрудняващи обединяването на проекти и/или прилагането на по-ефективни подходи по квартали, както и регулаторни пречки. Всички тези пречки засягат пряко местните и регионалните власти и възпрепятстват тяхната способност да инвестират повече в енергийно ефективни проекти.

Наред с декарбонизацията на транспортния сектор и екологизирането на градовете, обновяването на сградния фонд на ЕС е ключов приоритет на Зеления пакт , не само поради потенциалната му способност за намаляване както на потреблението на енергия, така и на емисиите на CO 2 , но и като двигател за устойчив растеж и създаване на работни места. Строителният сектор е най-големият източник на работни места на милион инвестирани евро ( МАЕ, 2020 г. ).

Тази седмица групата на ПЕС на Европейския комитет на регионите е домакин на поредица от прояви под надслов „Жилища за всички: време е Европа да постигне резултати“ .

За контакт:

Давид Крус

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023