Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Демографските предизвикателства, пред които е изправена Европа, изискват решения на местно равнище  

Регионалните и местните лидери приканват институциите на ЕС да работят в тясно сътрудничество с местните власти за борба с териториалните и социално-икономическите последици от демографските промени.

В дебат с Дубравка Шуица, заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на демокрацията и демографията, европейските местни и регионални лидери призоваха институциите на ЕС да работят в тясно сътрудничество с местните власти за борба с териториалните и социално-икономическите последици от демографските промени . Тъй като населението намалява в над 40 % от регионите на ЕС, Европейският комитет на регионите призовава за интегриране на демографското измерение във всички политики на ЕС и в дебата за бъдещето на Европа.

Неотдавна Европейската комисия публикува Доклад относно въздействието на демографските промени , в който се отчита, че въпросите, свързани с демографските промени, „често могат да бъдат разрешени най-добре на местно и регионално равнище“. В него се изтъква и тясната връзка между демографските промени и екологичния и цифровия преход и се посочва, че демографските промени могат да доведат до „загуба на вярата в демокрацията“ в области, които се борят с намаляващото население. В дългосрочен план намаляването на населението в трудоспособна възраст вероятно ще окаже натиск върху публичните бюджети и отрицателно въздействие върху геополитическите перспективи и позиции на Европа в света.

В изказването си по време на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите на 1 юли, заместник-председателят на Европейската комисия Дубравка Шуица заяви: „Трябва да дадем възможност на регионите, които са най-силно засегнати от демографските промени, да поддържат и подобряват качеството на живот и да си набавим правилните инструменти за намиране на новаторски решения. Ние се ангажираме да подкрепяме и подпомагаме хората в процеса на промяна, като предоставяме конкретни възможности и гарантираме, че че нито един регион или човек няма да бъде забравен.“

Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите, заяви: „Пандемията от Covid-19 показа необходимостта да се мисли и действа стратегически по отношение на демографските промени и тяхното дългосрочно сериозно териториално и социално-икономическо въздействие. Това може дори да породи „география на недоволството“, подхранвайки екстремистките движения и антиевропейските възгледи в някои региони, засегнати от демографския спад и „изтичането на мозъци“, което в крайна сметка води до поляризация в демократичната система. Тъй като регионалните и местните власти притежават много правомощия в областта на демографските въпроси, нашият Комитет е готов да подкрепи инициативите на Комисията за справяне с това явление и за подобряване на живота на хората в регионите, градовете и селата в ЕС.“

Европейският комитет на регионите ще представи предложенията си за справяне с отрицателните последици от демографските промени в регионите на ЕС на следващата си пленарна сесия през октомври. В проектостановището си, което е в процес на изготвяне, КР изтъква, че застаряването на населението в Европа, ниската раждаемост и влошаването на неравномерното разпределение на населението изискват съгласуван политически отговор на всички равнища на управление и във всички политики на ЕС. То набляга по-специално на връзката между демографските промени и повсеместното подобряване на условията на живот.

Докладчикът Янош Адам Карачони (HU/ЕНП), член на местния съвет на Тахитотфалу, заяви: „Последиците от демографските промени ще бъдат усетени в дългосрочен план, така е много важно да се види какви отговори са били вече намерени преди и какви решения можем да намерим сега. Когато става въпрос за демографията на Европа, трябва да се вземат предвид различни аспекти като застаряването или по-дългата продължителност на живота, обезлюдяването на селските райони, вътрешната и външната миграция, изтичането на мозъци, както и променящите се модели на плодовитост и желанието за създаване на деца.“

Допълнителна информация:

На 17 юни Европейската комисия публикува дългоочаквания Доклад относно въздействието на демографските промени , както и поредица от подробни статистически данни за ситуацията във всяка държава членка и допълнителни карти и данни на равнище ЕС. Освен това Комисията предвижда през 2021 г. да представи Зелена книга относно застаряването и дългосрочна визия за селските райони. През октомври 2020 г. Годишният барометър на КР за състоянието на регионите и градовете ще предостави данни и карти за демографията и регионите.

Сериозните демографски предизвикателства в Европейския съюз показват на много места в ЕС комбинация от три тенденции: намаляващо население, застаряващо население (с увеличение на коефициента на възрастова зависимост) и ниска раждаемост. Над 40 % от европейските региони губят своето население и населението на преобладаващо селските райони се очаква да спадне с 7,9 милиона души до 2050 г. В същото време населението на ЕС е с най-висока средна възраст в света, а до 2070 г. се очаква Европа да представлява едва 4 % от населението на света. Непрекъснато намалява и делът на Европа от световния БВП.

Пандемията от Covid-19 засегна особено силно застаряващото население на Европа, което показа необходимостта от качествени, достъпни и финансови достъпно здравеопазване и дългосрочни грижи. Текущата криза подчерта и значението на преодоляването на цифровото разделение и на стабилната цифрова инфраструктура.

В своята Резолюция относно работната програма на Европейската комисия за 2021 г. Европейският комитет на регионите призовава Европейската комисия да представи научно обоснована оценка на въздействието на Covid-19 върху демографските промени и да гарантира, че бъдещите решения ще бъдат съобразени с местните потребности и особености. Той изтъква и ролята на достъпното висококачествено образование и обучение в отговор на демографските промени и изтичането на мозъци и в тази връзка подкрепя изграждането на Европейско пространство за образование до 2025 г. в тясно взаимодействие с Европейското научноизследователско пространство.

За контакт:

Лаури Оувинен

Тел.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне :