Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
ЕС няма да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. без завишаване на целите си в областта на енергетиката и климата  
Градовете и регионите на ЕС отдават приоритет на създаването на Фонд за справедлив преход за въгледобивните региони в ЕС извън рамките на бюджета за сближаване и подкрепят целта на Финландия за постигане на споразумение на ЕС за неутралност по отношение на климата до 2050 г.

В период, когато изменението на климата и декарбонизацията се превръщат в приоритет на новата Европейска комисия в рамките на „Зеления курс“, Европейският комитет на регионите е приел редица становища във връзка с програмата на Европа за климата. Сред тях са и препоръки за разглеждане на прехода към чиста енергия във въгледобивните региони и участието на местните и регионалните власти в националните планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК) до 2030 г. В пленарна сесия, посветена на бъдещето на политиката на сближаване, членовете изразиха подкрепата си за създаването на отделен фонд за въгледобивните региони, който предоставя възможност на местните и регионалните власти да участват във вземането на решения относно инвестициите. Градовете и регионите на ЕС желаят да се постигне напредък във връзка с локализирането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) и припомнят, че Европа няма да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., без да актуализира настоящите цели в областта на климата и енергетиката.

Членовете приеха становището „Устойчива Европа до 2030 г.: последващи действия във връзка с целите на ООН за устойчиво развитие, екологичния преход и Парижкото споразумение относно изменението на климата“ . Акцентът на становището е върху стълба „планета“ на Програмата на ООН до 2030 г. — целите, свързани с екологичния и климатичния преход. Членовете изтъкват неотложната необходимост от „локализиране“ на ЦУР, включително и определянето на местните и регионалните цели, основните етапи и показателите за напредъка в допълнение към предоставянето на подходящи средства.

Докладчикът Сирпа Хертел (Финландия/ЕНП) , член на Градския съвет на Еспоо, заяви: „Може да постигнем целите за устойчиво развитие само ако ЕС и националните равнища работят заедно с градовете и регионите. Ние можем да преобразуваме тези цели на местно равнище чрез устойчиви проекти. Именно това успяхме да направим в моя град Еспоо.“ Според оценките 65 % от 169-те цели, които са част от 17-те ЦУР, няма да бъдат постигнати без участието на местните и регионалните органи на управление ( ОИСР ).

Като условия за постигането на ЦУР членовете призовават за пълна съгласуваност на политиките и ефективно многостепенно управление, в което МРВ формално участват в планирането, изпълнението, наблюдението, докладването и проверките на равнището на ЕС и в световен план. Членовете са единодушни, че е необходимо прекратяване на субсидиите за изкопаемите горива и силни пазарни стимули за многократно увеличаване на инвестициите за чиста енергия. По време на новия мандат 2019—2024 г. КР се стреми да задълбочи сътрудничеството с интергрупата „Изменение на климата, биологично разнообразие и устойчиво развитие“ и компетентните комисии на Европейския парламент с оглед на ускоряването на изпълнението на ЦУР на местно равнище.

Докладчикът Йозеф Рибани (Унгария/ЕНП) представи становището „Изпълнение на Пакета за чиста енергия: националните планове в областта на енергетиката и климата като инструмент на подхода за местно и териториално управление в областта на климата, активната и пасивната енергия“ . Заместник-председателят на Областния съвет на Толна заяви: „Местните и регионалните власти имат преки компетенции в основни области на енергийния преход. Ние управляваме сградни фондове и транспортни мрежи с големи мащаби, определяме градоустройството и земеползването и можем да направим възможно децентрализираното производство на енергия. Ето защо местните и регионалните власти са от изключително значение за постигането на целите на националните планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК).“

КР призовава държавите членки да осигурят по-голямо участие на местните и регионалните власти в определянето и бъдещото изпълнение на техните НПЕК, както е предвидено в Регламента относно управлението на Енергийния съюз и действията в областта на климата. Освен това асамблеята на градовете и регионите на ЕС предлага да се създаде и координира, съвместно с Европейската комисия, постоянна платформа, която да обединява представители на държавите членки, местните и регионалните власти и членове на КР за подобряване на сътрудничеството и съгласуваността с оглед на постигането на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и неутралността по отношение на климата до 2050 г.

Членовете приеха становище относно „Изпълнение на Парижкото споразумение посредством иновативен и устойчив енергиен преход на регионално и местно равнище“ . Докладчикът Витолд Степиен (Полша/ЕНП) , член на Съвета на Лодзкото воеводство, заяви: „За изпълнението на Парижкото споразумение относно изменението на климата и амбициозните цели в областта на емисиите за опазване на климата се нуждаем от справедлив енергиен преход. За да стане това, е необходимо да осигурим широкото участие на местните и регионалните власти, тъй като те могат най-ефективно да прилагат на практика и да стимулират инициативите и очакванията на гражданите и предприятията.“

КР припомня призива си за увеличаване на целта на ЕС до 2030 г. за намаляване на емисиите на парникови газове от 40 на 50 %, повишаване на целта за енергия от възобновяеми източници до 40 % и определяне на по-амбициозни цели за енергийна ефективност като единствен начин за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

В допълнение към становището на докладчика Степиен членовете приеха становището „Социално-икономическа структурна трансформация на въгледобивните региони в Европа“ на Марк Шпайх (Германия/ЕНП) , държавен секретар по федерални, европейски и международни въпроси на федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия. Членовете са единодушни за необходимостта от използване на специален фонд за оказване на подкрепа на икономическия преход на въгледобивните региони и облекчаване на социално-икономическите трудности, които той може да причини. Членовете са на мнение, че въпреки че е свързан с управлението на политиката на сближаване , специалният фонд не следва да се приспада от настоящия дял от бюджета, който е заделен за нея.

Преходът към чиста енергия в регионите с високо потребление на въглища и енергия е основен аспект на декарбонизацията на Европа и необходимо условие за спазване на ангажиментите на ЕС по Парижкото споразумение относно изменението на климата. Въглищата представляват почти една четвърт от общото производство на електроенергия в ЕС. В сектора работят 240 000 души в мини и електроцентрали в 41 региона и 12 държави от ЕС ( ЕК ). 

Членовете единодушно приеха становището Интелигентни градове: нови предизвикателства за справедлив преход към неутралност по отношение на климата. Осъществяване на ЦУР на практика . Докладчикът Андрис Грифроа (Белгия/ЕА) , член на Фламандския парламент, заяви: „Градовете и общностите играят важна роля в прехода към Европа, която използва ефективно ресурсите, постига неутралност по отношение на климата и опазва биологичното си разнообразие. Трябва да създадем повече и по-добри възможности за съдействие и подкрепа на местните и регионалните участници в това развитие. Ще е необходим подход от долу нагоре с интелигентни действия, които са резултат от сътрудничество на местно равнище. Това приобщаване е също толкова необходимо за намаляването на дисбаланса в сферата на цифровите технологии, за да се гарантира, че в прехода към цифровото общество няма да бъдат изоставени най-слабите участниците. Приетото становище е в отговор на сезиране от страна на финландското председателство на ЕС.

Контекст

Снимките от 136-ата пленарна сесия на Комитета на регионите могат да бъдат намерени тук.

Кликнете тук за достъп до фото албума на Европейската седмица на регионите и градовете.

Половината от населението на света живее в градове, като до 2050 г. този дял вероятно ще достигне 70 %. Градовете консумират до 80 % от производството на енергия и отделят почти толкова от световните емисии на парникови газове. Местните органи на управление са от основно значение, тъй като те отговарят за повече от 70 % от мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и до 90 % от действията за адаптирането към изменението на климата. Като акцентира върху икономическите ползи от действията в областта на климата, ООН припомни, че инвестициите в мерки за намаляване на нивата на въглеродни емисии в градовете по света ще донесат възвръщаемост от най-малко 23,9 трилиона щатски долара до 2050 г.

Проучване на КР (септември 2019 г.). Финансиране на действията в областта на климата (част 2): градове и региони, които инвестират в областта на енергетиката.

Проучване на КР (септември 2019 г.). Ролята на местните и регионалните власти в националните планове в областта на енергетиката и климата, като се вземат предвид препоръките на Европейската комисия.

Изменение на климата: време за действие . Уводна статия от Карл-Хайнц Ламберц, председател на Европейския комитет на регионите, на срещата на върха на ООН по въпросите на климата в Ню Йорк на 23 септември 2019 г.

Европа няма да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. без своите градове и региони.

Тази година Европейската седмица на регионите и градовете (7—10 октомври) включва над петдесет прояви, свързани с енергийния преход, борбата с изменението на климата, биологичното разнообразие и кръговата икономика. Проверете програмата тук.

Тук можете да прочетете последните новини от комисия ENVE.

За контакт : Давид Крус / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023