Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейските инвестиции в работни места, образование и социално приобщаване трябва да се осъществяват в партньорство с регионите и градовете  

В периода между 2007 г. и 2014 г. 9,4 милиона европейци започнаха работа, а 8,7 милиона придобиха квалификация благодарение на подкрепата на Европейския социален фонд (ЕСФ) и партньорството между ЕС и националните и регионалните органи на властта. Европейският комитет на регионите мобилизира усилията си, за да гарантира, че тези постижения ще бъдат взети под внимание и фондът няма да бъде орязан в бъдещия дългосрочен бюджет на ЕС или пренасочен към стимулиране на силно централизирани мерки.

ЕСФ е основният инструмент на ЕС, подпомагащ политиките в областта на заетостта, на стойност над 80 млрд. евро за периода 2014 г. – 2020 г. Целта му е да се намалят неравенствата между и в рамките на европейските региони и градове, като се насърчат създаването на работни места, производителността на труда, равните възможности и социалното приобщаване. Приоритетите му включват повишаване на приспособимостта на работниците и предприятията; подобряване на достъпа до заетост, улесняване на прехода от образование към работа и подобряване на професионалното обучение; подпомагане на групите в неравностойно положение при намирането на работа; борба с бедността; и намаляване на броя на преждевременно отпадналите от училище.

Ключовата роля на фонда за бъдещето на Европа беше изтъкната от европейските местни и регионални лидери в становището относно „Средносрочен преглед на ЕСФ с оглед на подготовката за изготвяне на предложение за периода след 2020 г.“,, изготвено от председателя на Изпълнителния съвет на област Умбрия и председател на групата на ПЕС в КР Катюша Марини (Италия/ПЕС).

Искаме следващият бюджет на ЕС да постави гражданите на първо място и да даде конкретен европейски отговор на социалните предизвикателства. Европейският социален фонд е най-ефективният инструмент, с който местните и регионалните власти разполагат, за да отговорят на тези предизвикателства. Затова Европейският комитет на регионите се противопоставя категорично на всеки план за създаване на нов фонд, извън рамката на политиката на сближаване, който да подкрепя една наложена отгоре координация на макроикономическите политики на държавите членки, без никаква връзка с реалните нужди на местните общности “, заяви г-жа Марини. Тя подчерта, че „ ЕСФ трябва да продължи да бъде един от европейските структурни и инвестиционни фондове и ключов елемент от политиката на сближаване, за да може да се оползотворят всички възможни взаимодействия с други структурни фондове, по-специално тези за регионално развитие и развитие на селските райони “.

На основните предизвикателства на следващото десетилетие – от адаптиране на уменията в засегнатите от цифровизацията сектори до намаляване на броя на преждевременно отпадналите от училище, и от подпомагане на интеграцията на работниците мигранти до гарантиране на съответствие между предлаганите от кандидатите за работа и търсените от работодателите умения – може да се отговори ефективно само ако се отчитат конкретните нужди на местно равнище и се мобилизират местните действащи лица. Затова Комитетът иска ЕСФ да продължи да бъде ключов елемент от регионалната политика на сближаване , който да се управлява съвместно посредством партньорства между европейските институции, държавите членки, регионалните и местните органи на управление и икономическите и социалните действащи лица в съответните области.

Това е особено важно в светлината на предложенията за реформи, изготвени в рамките на подготовката за следващата многогодишна финансова рамка (МФР) – финансовият план, който ще определи разходните тавани за всички политики на ЕС през периода 2021 г. – 2027 г. Към момента един от вариантите е сливане на ЕСФ с други инструменти в подкрепа на заетостта и човешкия капитал (напр. Инициативата за младежка заетост и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията), така че да се създаде „фонд майка“ с общи правила. Целта на този фонд ще бъде да подпомага изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, формулирани ежегодно от Европейската комисия в контекста на европейския семестър (процедура за координиране на макроикономическите политики в ЕС).

При този сценарий схемата за съвместно планиране, в която понастоящем участват Европейската комисия, националните правителства и регионите, ще бъде заменена от договорни споразумения, по силата на които средствата от ЕСФ ще се отпускат на държавите членки само при условие че са изпълнили целите за структурни реформи, определени в рамките на процеса на европейския семестър.

Членовете на КР възразиха категорично срещу този вариант и предложиха вместо това да се подобри връзката между политиката на сближаване и макроикономическото управление на ЕС чрез структурно участие на местните и регионалните власти като партньори в процеса на европейския семестър, при възможност въз основа на териториален анализ и специфични за отделните територии препоръки.

Що се отнася до интегрирането на други фондове в ЕСФ, местните лидери подчертаха, че това ще доведе до положителни взаимодействия само ако се запази регионалното измерение и ако създаването на „ЕСФ майка“ не предизвика цялостно намаляване на ресурсите за заетост и социално приобщаване.

Според Комитета намаляването на ресурсите на ЕСФ би влязло в пряко противоречие със стартирания неотдавна Европейски стълб на социалните права, подкопавайки всяка възможност той да бъде реализиран. Според КР 20-те ключови принципа на стълба трябва да бъдат отразени в програмите, подкрепяни от ЕСФ през следващите години.

Бележка към редакторите

ЕСФ е ключов инструмент на политиката на сближаване на ЕС, чието бъдеще е изложено на риск заради финансовите последици от излизането на Обединеното кралство, както и заради необходимостта да се финансират нови мерки в областта на отбраната, сигурността и миграцията. С цел по-силна политика на сближаване след 2020 г. КР заедно с водещи европейски териториални сдружения постави началото на #CohesionAlliance – гражданско движение по места, отворено за всеки, който счита, че политиката на сближаване на ЕС трябва да продължи да бъде стълб на европейското бъдеще. От стартирането си през октомври миналата година Алиансът продължава неспирно да привлича нови участници, в това число регионални и местни власти, стопански асоциации, академични среди, синдикални организации и мозъчни тръстове.

Повече информация за инициативите на #CohesionAlliance, изявления и документи, отразяващи различни позиции, могат да бъдат намерени на: http://cohesionalliance.eu.

За контакт:

Пиерлуиджи Бода

Тел.: +32 2 282 2461

Мобилен телефон: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Споделяне :