Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Планът за възстановяване от COVID-19 е възможност за осъществяване на истинска „зелена“ революция.  

В това интервю Хуанма Морено, министър-председател на автономна област Андалусия, споделя вижданията си като докладчик по новия европейски законодателен акт в областта на климата, представеното правно обвързващо предложение за превръщане на Европа в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г.

Проектостановището на министър-председателя на автономна област Андалусия Хуанма Морено (ES/ЕНП) относно законодателния акт в областта на климата може да бъде намерено тук на всички официални езици на ЕС. Текстът ще бъде обсъден и гласуван на следващото заседание на комисия ENVE на 8 юни . Окончателното гласуване и приемане са насрочени за пленарната сесия на 1 и 2 юли, наред с дебат на високо равнище относно Европейския зелен пакт.

Европейската комисия публикува своето предложение за законодателен акт в областта на климата преди избухването на епидемията от COVID19 — в контекст много различен от настоящия. Трябва ли усилията за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. да останат приоритет в рамките на плана за икономическо и социално възстановяване?

Разбира се, тази цел трябва да остане приоритет, още повече че това възстановяване представлява отлична възможност. Не трябва да забравяме, че преди настоящата ситуация нашето общество вече беше предприело индустриална революция и се беше ангажирало да се справи с последиците от глобалното затопляне. Решенията, от които се нуждаем, за да преодолеем социалните и икономическите предизвикателства, пред които сме изправени сега, са също и възможност за пренасочване на нашето общество към устойчив и по-издръжлив модел, както и към неутрална по отношение на климата икономика. Планът за възстановяване от COVID-19 е възможност за осъществяване на истинска „зелена“ революция. Ето защо трябва да използваме в по-голяма степен източниците на възобновяема енергия, да насърчаваме енергийната ефективност и ефективните инфраструктури, и да развиваме устойчиви транспортни системи, като същевременно запазим акцента върху създаването на работни места.

При публикуването му предложението на Европейската комисия за създаване на европейски законодателен акт в областта на климата беше критикувано заради липсата на амбиция. В кои отношения можеше да се прояви по-голяма амбиция?

Правителството на Андалусия счита, че обвързващата цел за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г., посочена в предложения европейски законодателен акт в областта на климата, е достатъчно амбициозна и представлява основно предизвикателство за целия Европейски съюз. Въпреки това считаме, че е от съществено значение възможно най-скоро да бъдат определени нови цели за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. на равнището на ЕС и на национално равнище, като се има предвид мащабът на социалните, технологичните и икономическите трансформации, които трябва да бъдат предприети.

Андалусия прие регионален закон в областта на климата. От Вашия опит кои са областите, в които местните и регионалните власти (МРВ) могат да допринасят по-ефективно и да оказват по-голямо въздействие върху пътя към неутралност по отношение на климата? Защо МРВ са в по-добра позиция в тези области отколкото националните правителства?

Някои от секторите с високи въглеродни емисии, в които трябва да предприемем действия, са в правомощията на местните и регионалните администрации. Това важи за транспорта, жилищата и обществените сгради, както и за управлението на отпадъците. Значението на възприемането на регионален и местен подход към изменението на климата е очевидно, тъй като глобалното затопляне оказва въздействие върху всеки регион по различни начини и въз основа на множество фактори. Поради това е необходимо да се създадат механизми за координация между всички равнища на управление, така че планирането и изпълнението на политиките в областта на климата във всяка територия да се допълват и да се съгласуват, за да се оптимизират ресурсите и да се постигнат по-добри резултати.

Смятате ли, че един единствен европейски законодателен акт в областта на климата е в състояние правилно да отрази и да отговори на голямото разнообразие от региони в Европа в географско, социално и икономическо отношение?

Именно поради социално-икономическото и географското многообразие на териториите на Европейския съюз се нуждаем от единен законодателен акт, който да служи като обединяваща рамка. Този дух е и в основата на европейския проект. Поради многообразието на местните и регионалните условия трябва да развием активното участие на всички територии както в разработването, така и в процеса на прилагане на новия законодателен акт в областта на изменението на климата. Местните и регионалните власти са не само публичните администрации, които са най-близо до гражданите, но и тези, които в крайна сметка са отговорни за прилагането на новото законодателство по места. Това превръща законодателния акт в ефективен инструмент за намаляване на различията между териториите и за постигане на по-издръжливо общество.

Какви изменения на предложението за европейски законодателен акт в областта на климата бихте предложили, за да се гарантира, че регионите и градовете се вземат предвид в по-голяма степен и са привлечени за по-активно участие в процеса?

Регионалните и местните фактори са ключови при изготвянето на стратегии и планове за действие за неутралност по отношение на климата. Социално-икономическите, географските и свързаните с климата променливи трябва да бъдат взети предвид при оценката на уязвимостта и рисковете, както и при определянето на бъдещи сценарии. Националните планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК) трябва да бъдат допълнени с регионални и местни планове, като се спазват същите критерии за рентабилност, икономическа и енергийна ефективност, справедливост и солидарност. Местните и регионалните власти играят ключова роля в мерките за адаптиране към последиците от изменението на климата и за тяхното смекчаване. Разработването на регионални перспективи ще увеличи шансовете ни за постигане на колективната цел, за която работим. До 2050 г. да се превърнем в първия неутрален по отношение на климата континент в света.

Бележки:

Дневният ред и проектостановищата от заседанието на комисия ENVE на 8 юни могат да бъдат изтеглени тук .

Законодателен акт на ЕС в областта на климата: градовете и регионите призовават за 5-годишен план за действие В отговор на предложението на ЕК за европейски законодателен акт в областта на климата , публикувано на 4 март, председателят на Европейския комитет на регионите Апостолос Цицикостас призова ЕС да изготви 5-годишен план за действие и да гарантира, че всички региони и градове участват в постигането на неутралност по отношение на климата. Тук можете да прочетете съобщението за пресата .

За контакт с пресслужбата:

Давид Крус

тел. +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023