Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Търсят се най-предприемчивите региони и градове в Европа  

Готов ли е Вашият регион да спечели наградата „Предприемчив европейски регион“ (ПЕР) за амбициозна и изключителна стратегия за МСП и предприемачите? Побързайте, срокът за внасяне на кандидатурите изтича на 7 април 2017 г.

Всяка година Европейският комитет на регионите (КР) откроява и отличава три региона в ЕС, които са показали изключителна и новаторска стратегия в областта на предприемачеството, независимо от тяхната големина, богатство и правомощия. На трите най-далновидни и обещаващи концепции, съпроводени от надежден план за изпълнение, се присъжда знакът „Предприемчив европейски регион“ (ПЕР) за съответната година.

Кой може да кандидатства?

В ковнкурса могат да участват всички поднационални административно-териториални единици в ЕС, които разполагат с правомощия на политическо равнище и са способни да изпълнят цялостна предприемаческа стратегия. Що се отнася до ПЕР, „регионите“ следва да се разбират в най-широк смисъл, включително общности, автономни области, департаменти, провинции, графства, метрополни области, големи градове, както и трансгранични територии, които имат юридическа правосубектност, като например ЕГТС и еврорегионите.

Как да кандидатствате?

Представете своята кандидатура, която включва следните документи:

формуляр за кандидатстване, включително информационен фиш относно административно-териториалната единица на кандидата, изложение на политическата му визия, описание на предвидения механизъм на управление за гарантиране на ефективно изпълнение на действията във връзка с ПЕС, както и план за действие и план за комуникация;

декларация за политически ангажимент, с която се удостоверява, че стратегията на административно-териториалната единица във връзка с ПЕР се подкрепя от политическото му ръководство (напр. регионалната асамблея, регионалното правителство или друг оторизиран политически орган). Формулярът за кандидатстване може да бъде изтеглен от: интернет страницата на ПЕР.

Критерии за оценка:

Кандидатурите ще бъдат оценявани по следните критерии:

политическа визия и ангажираност;

многостепенно управление, партньорство и сътрудничество;

изпълнение;

комуникация.

Какво се случва след това?

Лауреатите на наградата ПЕР за 2018 г. ще бъдат обявени по време на церемония по награждаването през юли 2017 г. Изпълнението на наградените регионални стратегии ще бъде наблюдавано през годината от журито на ПЕР, съставено от членове на КР, представители на институции на ЕС и социални партньори. В края на годината журито ще посети наградените региони, за да провери постигнатия напредък и да даде обективна външна оценка на техните политики. Освен това основните резултати и постижения на лауреатите на ПЕР за 2018 г. ще бъдат споделени и обсъдени от местните и регионалните власти посредством мрежата на ПЕР.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 7 април 2017 г. Формулярът за кадидатстване и повече информация могат да бъдат намерени на EER web page.

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023