Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
До юни трябва да се постигне споразумение по бюджета на ЕС и фонда за възстановяване; евентуално забавяне ще изложи на риск безопасността на гражданите и сближаването в Европа  

След видеоконференцията, организирана от членовете на Европейския съвет на 23 април, Алиансът за сближаване — общоевропейски съюз, който призовава за по-силна политика на сближаване след 2020 г. — призовава политиката на сближаване да остане приоритет в преговорите относно стратегията за възстановяване от последствията от Covid-19, като се вземат предвид нуждите и опитът на регионите и градовете.

Борбата срещу пандемията от Covid-19 и възстановяването на европейската икономика са надпревара с времето. Всяко допълнително забавяне в прилагането на адекватен план за възстановяване на ЕС въз основа на амбициозен бюджет на ЕС ще подкопае нашия капацитет за защита на здравните и социалните права на гражданите, за запазване на производствения капацитет на Европа, за подпомагане на оцеляването на предприятията в извънредната ситуация и за инвестиране в устойчиво бъдеще.

Необходимо е държавите членки да предприемат решителна крачка напред към изграждането на Европа, като:

- осигурят непрекъснато прилагане на извънредните мерки, подкрепено от политиката на сближаване в най-тежко засегнатите държави и територии, с подходящо финансиране и специални правила;

- увеличат планираните инвестиции в политиката на сближаване за периода 2021—2027 г., с цел ускоряване на възстановяването и изграждане на стабилна, по-справедлива и устойчива Европа в дългосрочен план;

- гарантират, че извънредните финансови инициативи допринасят за социалното, териториалното и икономическото сближаване, като решават проблема със загубата на данъчни приходи и доходи по места и оказват подкрепа на местните и регионалните власти и свързаните с тях публични дружества в управлението на местните услуги за гражданите по време на пандемията и след пандемията;

- завършат успешно преговорите относно бъдещата политика на сближаване, за да се даде възможност за своевременно започване на периода на финансиране през 2021 г. и за да се гарантира, че политиката на сближаване ще може да продължи през следващите години;

- обединят всички равнища на управление с цел инвестиране в подобряването на здравните услуги в целия Съюз, както чрез увеличаване на финансирането за здравеопазване в рамките на политиката на сближаване, така и чрез създаване на специален здравен механизъм;

- отчетат добрите примери за трансгранично и транснационално сътрудничество по време на настоящата криза и осигурят активното участие на ЕГТС, еврорегионите и всички гранични региони на ЕС в борбата с вируса, както и в бъдещото икономическо възстановяване.

Ние изискваме както по отношение на „основната част“ от бюджета на ЕС, така и по отношение на извънредните инициативи за финансови инвестиции да се разчита на опита и знанията, натрупани от местните участници, които се борят с пандемията и последиците от нея. Инвестициите на ЕС трябва да бъдат гъвкави и опростени, но всяка свръхцентрализация би подкопала сериозно тяхната ефективност. Политиката на сближаване е най-добрият инструмент на ЕС за структурно укрепване на социалното и икономическото развитие на регионите и градовете (включително на мерките в областта на здравеопазването и климата). Той трябва да бъде укрепен и използван пълноценно за повишаване на устойчивостта на всички местни и регионални власти в дългосрочен план, за да се гарантира, че те са подготвени в достатъчна степен за икономическите последици от настоящата криза, както и за евентуални бъдещи кризи, като по този начин се допълнят съществуващите и бъдещите инструменти за реагиране при извънредни ситуации.

По отношение на евентуалното укрепване на Програмата за подкрепа на реформите, реалното участие на регионите и градовете в оценката на нуждите и в оформянето на интервенциите, в тясна координация с плановете за политиката на сближаване, ще бъде от решаващо значение, за да се гарантира, че нито едно място няма да бъде изоставено и че асиметричното въздействие на реформите върху териториите се управлява ефективно. Освен това регионите и градовете следва да участват в дебата относно начините за укрепване на устойчивостта на европейските общества по отношение на пандемичната криза и нейните икономически и социални последици от териториална гледна точка.

Сега е жизненоважно институциите на ЕС да вървят напред в дух на солидарност и отговорност. Крайният резултат от преговорите не може да бъде сбор от свръхцентрализирани средства и несигурни финансови инструменти, разчитащи само на способността за реакция на частните пазари. Трябва да осигурим на Европа ефективна комбинация от инструменти, при която безвъзмездните средства и заемите са балансирани правилно, а принципът на партньорство се прилага в пълна степен, за да се отговори по-добре на нуждите на гражданите на ЕС.

Само ако намерим кураж да действаме заедно и постигнем необходимото за това взаимно доверие, можем да изведем Европа от тази извънредна ситуация.

За връзка със секретариата:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023