Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Възстановяването на ЕС няма да бъде ефективно без солидна политика на сближаване, разработена в истинско партньорство с европейските градове и региони  

Коалиция от целия ЕС призовава институциите на ЕС и националните правителства да насърчават синергиите между инструментите за възстановяване и структурните фондове, за да се постигне максимално въздействие на европейските действия.

Кризата с COVID-19 показа, че сега повече от всякога политиката на сближаване е необходима за укрепване на устойчивостта в Европа, защита на гражданите, осъществяване на възстановяването във всички краища на Европейския съюз, като никой не бива бъде изоставен. От създаването си през октомври 2017 г. Алиансът за сближаване (#CohesionAlliance) — общоевропейски алианс от 12 000 подписали страни , които се застъпват за по-силна политика на сближаване — успя да избегне драматични бюджетни съкращения след 2020 г., да запази политика на сближаване за всички региони в Съюза и да предложи по-опростени и по-гъвкави правила. По време на видеоконференция, посветена на новия курс на Алианса за сближаване, неговите учредители подновиха ангажимента си да обединят усилията си и да запазят политиката на сближаване като основен приоритет на ЕС. Алиансът за сближаване ще следи внимателно за цялостното прилагане на принципа на партньорство от страна на държавите членки при разработването и изпълнението на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. Съгласуваността и синергиите между инструментите за възстановяване и структурните фондове са от първостепенно значение, за да се избегне припокриване и да се увеличи максимално въздействието на европейските действия.

Два месеца след влизането в сила на новите регламенти за политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. Алиансът за сближаване направи преглед на резултатите от своята дейност до момента и очерта бъдещите си ангажименти въз основа на обновената Декларация 2.0 , приета през юли 2020 г. Акцентът на работата на Алианса за сближаване ще бъде върху успешното прилагане и изпълнение на политиката на сближаване без по-нататъшно забавяне в духа на истинско партньорство и синергии с други инструменти, като по този начин се насърчава концепцията за сближаване като обща и основна ценност на Европейския съюз.

Местните и регионалните власти изтъкнаха спешното искане за удължаване на мерките за гъвкавост, въведени миналата година за мобилизиране на структурните фондове на ЕС и държавната помощ в борбата с COVID-19. Този въпрос беше повдигнат и при размяна на писма с председателя Урсула фон дер Лайен, която призна бюджетните ограничения, пред които понастоящем много регионални и местни власти може да са изправени в резултат на пандемията. Що се отнася до евентуалното разширяване на ниво на съфинансиране от 100 % за структурните фондове, партньорите на Алианса оцениха високо ангажимента на Комисията да следи отблизо ситуацията и да обмисли по-нататъшни действия, ако счете това за целесъобразно.

На обсъждането стана ясно, че мисията на Алианса за сближаване далеч не е приключила. Възстановяването на Европа трябва да започне от гражданите по места и няма да бъде успешно, ако техните гласове и тези на местните и регионалните политици, които са най-близо до техните нужди, не се вземат под внимание от институциите на ЕС и националните правителства.

Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите (КР) и управител на регион Централна Македония (Гърция), заяви: „ Усилията на Алианса за сближаване допринесоха за избягване на значителни бюджетни съкращения след 2020 г. и за утвърждаване на сближаването като водещ принцип за плановете на ЕС за възстановяване. Сега трябва да насочим вниманието си към програмирането и изпълнението. За тази цел трябва внимателно да разгледаме основни аспекти като прилагането на принципа на партньорство в новите програми; въздействието на мерките, свързани с Covid-19, и последиците от прекратяването им — тема, която разгледахме в ползотворна размяна на писма с председателя Фон дер Лайен; селското и градското измерение на политиката на сближаване; както и синергиите между сближаването и Механизма за възстановяване и устойчивост.

По време на изказването си комисарят по въпросите на сближаването и реформите, Елиза Ферейра , заяви: „Сближаването трябва да остане в основата на възстановяването. Асиметриите се увеличават в периодите след кризи. Алиансът за сближаване е по-необходим от всякога. Споразуменията за партньорство в областта на сближаването за периода 2021—2027 г. ще бъдат от решаващо значение. Трябва да ускорим преговорите във връзка с тях, но без да се правят компромиси по отношение на качеството. Разчитам на Вашата подкрепа, за да гарантирам също така, че при прилагането на другите ни политики и инструменти не се пренебрегват териториалните реалности и се подкрепя дългосрочното развитие на всички региони. Призовах държавите членки да обърнат внимание на териториалното измерение при изготвянето на своите планове за възстановяване и устойчивост, както по време на консултациите със заинтересованите страни на регионално равнище, така и на етапа на изпълнение. Ще постигнем целите си само като гарантираме съгласуваност на работата на нашите инструменти. Насърчаването на сближаването не може да бъде отговорност единствено на политиката на сближаване. Ето защо трябва да мобилизираме всички съответни участници, включително местните заинтересовани страни и гражданите като пълноправни партньори, като гарантираме, че новите екологични и цифрови приоритети са от полза за всички.“

Юнус Омаржи , председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент, заяви: „ От съществено значение е фондовете за възстановяване да бъдат предоставени приоритетно на най-слабо развитите региони и на най-силно засегнатите от икономическите и социалните последици от Covid-19. Призовавам държавите членки да ангажират във възможно най-голяма степен регионите и градовете и да гарантират, че тези средства отиват по места и възможно най-близо до потребностите. Призовавам също така за последователност от страна на държавите членки. Краткосрочното възстановяване и по-дългосрочната политика на сближаване са двете страни на една и съща монета и трябва да служат на една и съща цел. Ако краткосрочното възстановяване не е в съответствие с по-дългосрочните цели, определени от кохезионните фондове, това ще доведе само до задълбочаване на икономическите, социалните и териториалните различия и заличаване на всички наши усилия в дългосрочен план.

ГЛАСОВЕ ОТ АЛИАНСА ЗА СБЛИЖАВАНЕ (#COHESIONALLIANCE):

Илария Бугети , говорителка за териториалното развитие на Съвета на европейските общини и региони (СЕОР) относно сближаването и съветник за регион Тоскана (Италия), заяви: „ Във фазата на програмиране на кохезионните фондове на ЕС все още можеше да се наблюдават случаи, в които местните и регионалните власти не са включени по подходящ начин, било поради недостатъчно време за консултации, или поради неадекватни контакти на министерско равнище. През следващите години трябва да преодолеем оставащите пречки за изпълнението и мониторинга на фондовете. Поради това работата на Алианса за сближаване далеч не е приключила !“

Кейс Лохе, председател на Конференцията на периферните морски региони (CPMR) и регионален министър на провинция Северна Холандия (Нидерландия), заяви: „ В рамките на бъдещата политика на сближаване може да настъпят безпрецедентни забавяния поради късното приемане на законодателството. Тежестта ще се поеме от регионите. Те нямат възможност да започнат да усвояват средства, докато регионалните икономики изпитват неотложна необходимост от инвестиции в подкрепа на възстановяването. Настоятелно призоваваме Комисията да улесни безпроблемното изпълнение на програмите за сближаване и участието на регионите в плановете за възстановяване, тъй като полезните взаимодействия между фондовете ще доведат по-скоро до резултати.

Карл-Хайнц Ламберц , председател на Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR ) и член на парламента на немскоезичната общност в Белгия, заяви: „ Трансграничното сътрудничество е съществен елемент от политиката на сближаване на ЕС. Случващото се по вътрешните граници на Съюза оказва значително въздействие върху способността на Съюза да реагира на основните предизвикателства на нашето време. Окончателното приемане от Съвета на предложения от Комисията механизъм за трансгранично сътрудничество ще доведе до значително укрепване на капацитета на ЕС за действие. “ 

Ката Тютьо , член на Евроградове и заместник-кмет на Будапеща (Унгария), заяви: „ Предстоящите инвестиции чрез политиката на сближаване на ЕС ще бъдат по-важни от всякога. От решаващо значение ще бъде да се финансират проектите и реформите, които могат да изведат всички европейски градове и региони на пътя към екологосъобразно и справедливо възстановяване. В качеството си на местни лидери ние играем централна роля, за да гарантираме, че тези средства са насочени там, където са най-необходими и са от най-голяма полза за хората. Можем да бъдем изключително ценни партньори на ЕС, когато принципът на партньорство се прилага изцяло във всички части на ЕС. Инвестициите в градските райони на Европа ще подкрепят дългосрочната устойчивост на Европа и ще помогнат на всички нас да сме по-силни в условията на бъдеща криза.

Жан-Клод Маркур , председател на работната група „Европейско законодателство и публични инвестиции“ на Конференцията на европейските регионални законодателни събрания (CALRE ) и председател на парламента на Валония (Белгия), заяви: „ Градовете и регионите трябва да имат амбицията да укрепят сближаването на своите територии, да намалят различията и неравенствата, като същевременно повишат икономическите, социалните и екологичните стандарти в съответствие с демократичните ценности и принципи, които са основите на един проспериращ и устойчив Европейски съюз .“ 

Магнус Бернтсон , председател на Асамблеята на европейските региони и заместник-председател на Регионалния съвет на Вестра Йоталанд (Швеция), заяви в рамките на конференцията: „ Новата политика на сближаване може наистина да преобрази селските общности в Европа. Асамблеята на европейските региони е изцяло ангажирана да работи съвместно с националните правителства и Европейската комисия за изпълнението на политика на сближаване, която изгражда отново за селските райони, но по-добре, като същевременно се гарантира, че те са по-добре свързани, по-устойчиви, динамични и проспериращи до 2040 г.“

За връзка със секретариата:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023