Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
КР призовава за действия: пандемията увеличава неравенството между половете, а едва 30 % от един милион местни политици в ЕС са жени  

На проявата на КР, посветена на Международния ден на жената, местните и регионалните лидери обсъждат тревожни тенденции и настояват за конкретни мерки в подкрепа на жените в политиката

Жените бяха непропорционално засегнати от пандемията от COVID: в качеството си на здравни и полагащи грижи работници те са изложени в по-голяма степен на риск от заразяване с вируса; работните им места пострадаха по-сериозно от тези на мъжете, което може да окаже дългосрочно въздействие върху тяхното заплащане и кариера. Ограничителните мерки увеличиха съществуващото неравенство между половете по отношение на неплатения труд за полагане на грижи, доведоха до увеличаване на домашното насилие над жени и възпрепятстваха достъпа до услуги за подкрепа.

Недостатъчната представеност на жените в регионалната и местната политика също продължава да буди тревога : жените представляват едва 30 % от един милион регионални и местни политици в ЕС. Само 17,2 % от избраните кметове, 34,1 % от членовете на регионалните парламенти и асамблеи, и около 36 % от членовете на регионалните правителства са жени.

Тези тревожни тенденции и данни бяха обсъдени на проявата „За повече жени в политиката“, организирана от Европейския комитет на регионите (КР) по случай Международния ден на жената . По време на конференцията Европейският институт за равенство между половете представи основните констатации от Индекса за равенство между половете за 2020 г. , със специален акцент върху властта в местната и регионалната политическа сфера. Данните показват неприемливо ниска представеност на жените в регионалната и местната политика. Бяха представени и данни от Барометъра на КР за състоянието на регионите и градовете , които илюстрират отрицателното въздействие, което пандемията оказва върху равенството между половете.

Председателят и членовете на КР, членовете на Европейския парламент и участниците в Програмата на КР за млади политици на изборни длъжности подчертаха спешната необходимост от намиране на решение на тези важни проблеми. Те призоваха всички равнища на управление — европейско, национално, регионално и местно — да положат повече усилия за преодоляване на неравенството между половете в политиката, за решаване на проблема с насилието срещу жените политици и жените в обществения живот, и за борба с всички форми на сексистки атаки, насочени срещу жени.

Във встъпителното си изказване председателят на Европейския комитет на регионите и управител на регион Централна Македония Апостолос Цицикостас отбеляза: „Трябва да предприемем конкретни действия за организиране и подпомагане на инициативи за овластяване на жените преди местни и регионални избори, за да се преодолеят дискриминацията и пречките, с които те се сблъскват. Освен това е изключително важно да се оказва подкрепа на кандидатурите на жени на общински и регионални избори. Пандемията често засяга жените по-тежко, но не трябва да допускаме кризата да ни отклони от нужните усилия за подобряване на равенството между половете и за увеличаване на участието на жените във вземането на решения. Това означава да мобилизираме целия талант, с който разполагаме, както на жените, така и на мъжете, за постигане на едно по-добро общество. Това трябва да важи и за нашия Комитет; разчитам на всички наши членове и техните политически семейства да работят заедно с националните сдружения и делегации, представляващи 27-те държави членки, за да се подобри драстично балансът между половете в списъците с членове.“

Председателят на регионалното правителство на автономния регион Ла Риоха Консепсион Андреу Родригес (Испания/ПЕС) засегна въпроса за липсата на жени на най-високите политически длъжности. „Въпреки факта, че 45 % от членовете на регионалните парламенти са жени, в 17-те автономни области на Испания има само 4 жени председатели. В Ла Риоха бяха необходими 38 години, за да може жена да застане начело на правителството.“ Андреу отбеляза, че „инерцията на политическите партии, липсата на женски ролеви модели и трудното постигане на подходящо равновесие между професионалния и личния живот“ са пречки, които възпрепятстват по-широкото присъствие на жените в политиката.

Първият заместник-председател на Европейския комитет на регионите и член на Регионалния парламент на Азорските острови Вашку Алвъш Кордейру заяви: „Присъствието на жени в политиката ще е от огромна полза за всяко равнище на управление. Лидерството на жените е от първостепенно значение за създаването на по-справедливи и равнопоставени общества за всички. Пандемията от COVID-19 засяга повече жените отколкото мъжете, и ние трябва да гарантираме, че възстановяването ще даде тласък на равенството, с реално икономическо овластяване и инвестиции в икономиката, свързана с полагането на грижи. Не можем да чакаме още сто години; равенството между половете трябва да започне от днес“.

Участниците обсъдиха начините за активно ангажиране на местните и регионалните политици с усилията за насърчаване на равна представеност на жените и мъжете, за преодоляване на пречките, с които жените се сблъскват при навлизането си в политиката, и за идентифициране на мерки и идеи за преодоляване на неравенството между половете. Редица млади политици на изборни длъжности споделиха опита си на местно и регионално равнище в областта на равенството между половете и демокрацията на равната представеност. Експерти в областта на борбата с невярната информация и словото на омразата в интернет показаха как жените политици могат да реагират ефективно и структурирано на насилието, основано на пола, в интернет.

Контекст:

Проявата е част от инициатива, стартирана през 2020 г. от Европейския комитет на регионите, за насърчаване на баланса между половете в местната и регионалната политика и в процеса на вземане на решения, за повишаване на осведомеността и за окуражаване на обмена на най-добри практики.

Европейският комитет на регионите, в качеството си на политическа асамблея на местните и регионалните политици в ЕС, предприе мерки за постигане на баланс между половете в политическото представителство и участие като въпрос от значение за равенството и демокрацията, като прие „Стратегия за баланс между половете при участието на членовете в КР“ и становище относно „Съюз на равенство: Стратегия за равенство между половете за 2020— 2025 г.“ .

Международният ден на жената се чества в много страни по света. Това е ден, в който жените получават признание за своите постижения без оглед на различията, било то национални, етнически, езикови, културни, икономически или политически. От тези първи години насам Международният ден на жената придоби ново глобално измерение за жените както в развитите, така и в развиващите се страни. Международното движение на жените, което укрепна с провеждането на четири световни конференции на ООН по въпросите на жените, спомогна за това честването да се превърне в спойката, обединяваща усилията в подкрепа на правата на жените и участието им в политическата и икономическата сфера. Официално признат от Организацията на обединените нации през 1977 г., Международният ден на жената възникна в резултат на дейността на работническите движения в началото на 20 век в Северна Америка и Европа.

Тазгодишната тема на Международния ден на жената „Жените на ръководни позиции: постигане на равнопоставено бъдеще в един променен от COVID-19 свят“ отбелязва огромните усилия на жените по света за изграждане на по-равнопоставено бъдеще и за възстановяване от пандемията от COVID-19.

Повече информация може да бъде намерена в следните публикации:

Изказване на председателя на КР на конференцията „Повече жени в политиката през 2021 г.“

Становище на КР относно „Съюз на равенство: Стратегия за равенство между половете за 2020 — 2025 г.“

„Стратегия за баланс между половете при участието на членовете в КР“

Инициатива на КР „За повече жени в политиката“

Европейски институт за равенство между половете: Индекс за равенство между половете за 2020 г.

URBACT: Равенство между половете в градовете

Проучване — Неравенството между половете при заетостта и заемането на ръководни длъжности в публичния сектор на ЕС — 2.3.2021 г.

Жените в политиката в ЕС: актуално състояние

4 март 2021 г.: проява на Европейския парламент на тема „Овластяване и лидерство на жените в епохата на Covid“.

Интервю с Конча Андреу (Испания/ПЕС), докладчик на КР по въпросите на равенството между половете

Линкове за излъчване в реално време по интернет: Interactio или

Гледайте проявата на живо по канала на КР в YouTube

За контакт:

Виолета Войеводска

тел.: +32 (0)2 282 2289

мобилен телефон: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023