Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
COVID-19 представлява възможност за ускоряване на програмата в областта на околната среда  

​Dimtrios Karnavos​

В това интервю Димитриос Карнавос (Гърция/ЕНП) отговаря на пет въпроса относно 8-ата програма за действие за околната среда (ПДОС) . Кметът на Калитея е докладчик по проектостановище , в което се отправя искане за подходящи ресурси за местните и регионалните власти, за да изпълняват по места политиките в областта на околната среда. Проектостановището ще бъде поставено на гласуване на следващата пленарна сесия на 3—5 февруари след общо предварително обсъждане на заседанието на комисия ENVE на 1 февруари. Въпреки че политиките на ЕС в областта на околната среда донесоха значителни ползи през последните десетилетия, Европа все още е изправена пред безпрецедентни предизвикателства в областта на околната среда, климата и устойчивостта. Те включват загубата на биологично разнообразие, изменението на климата, използването на ресурсите и замърсяването. 8-ата ПДОС е от първостепенно значение за преодоляването на тези предизвикателства в периода след COVID-19.

От местна и регионална гледна точка върху кои приоритети следва да акцентира 8-ата програма за действие за околната среда?

8-ата програма за действие за околната среда предоставя дългосрочна стратегическа визия и насоки за постигане до 2050 г. на неутрална по отношение на климата и устойчива икономика с ефективно използване на ресурсите в съответствие с Европейския зелен пакт — новата стратегия на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до средата на века. В 8-ата програма за действие за околната среда, наред с шестте приоритетни цели, описани в предложението, се отразяват целите и очакванията на местните и регионалните лидери. Пандемията от COVID-19 ни научи, че подходът за здравословен начин на живот трябва да бъде в основата на всички политики на ЕС за насърчаване на човешкото здраве, добро състояние на планетата, жизнеспособна икономика и здраво общество с възможности за всички. Във връзка с това по-добрата връзка между здравето и околната среда е както основна, така и необходима. Трябва да гарантираме, че 8-ата ПДОС допринася за нетоксична околна среда, осигурява по-добър жизнен стандарт за хората и създава по-устойчиви общности. Освен това трябва да гарантираме, че 8-ата ПДОС насърчава устойчива бизнес среда и стимулира зелените инвестиции на всички равнища (ЕС, национално, регионално и местно). Всичко това е необходимо, ако искаме да имаме по-силен и устойчив ЕС в периода след COVID-19.

Как новата ПДОС може да гарантира по-добро интегриране на прерогативите в областта на околната среда и климата с други секторни политики на ЕС? По какъв начин 8-ата ПДОС е свързана с Европейския зелен пакт?

По-ефективното интегриране на околната среда и климата с други секторни политики на ЕС невинаги е лесно, тъй като различните сектори имат различни приоритети. Понякога дори самите политики в областта на околната среда и климата изглежда действат като противодействащи сили. Например политиките за опазване на климата и за намаляване на въглеродните емисии насърчават инсталирането и функционирането на проекти за енергия от възобновяеми източници. От друга страна, особено важната политика за прекратяване на загубата на биологично разнообразие и за поддържане на съгласуваността на мрежата „Натура 2000“ изглежда отчасти в противовес на политиката за опазване на климата, например, когато проектите за енергия от възобновяеми източници се разгръщат и експлоатират в защитени зони. Ето защо трябва да бъдем последователни и да вървим в една и съща посока, тъй като всички сме изправени пред едни и същи предизвикателства. Важно е да се използват в максимална степен наличните инструменти и методи, така че да се създаде рамка за постоянен мониторинг и непрекъснато подобряване на екологичните характеристики, включително инвестиции в опазването на околната среда и климата. Освен това следва да се споразумеем за една ясна пътна карта, която ще ни отведе до неутралност по отношение на климата до 2050 г. Що се отнася до градовете и регионите, не трябва да забравяме, че местните и регионалните власти играят специална роля за сближаването на предприятията, научноизследователските институти и академичните среди, както и за ангажирането на хората и местните заинтересовани страни в разработването и прилагането на политиките в областта на околната среда.

Как можем да гарантираме, че политиките в областта на околната среда се прилагат изцяло във всички общности на ЕС?

Определено приветствам факта, че в 8-ата ПДОС по-ефективното и ефикасно изпълнение се определя като основен приоритет. За да се подобри резултатът от изпълнението, на местните и регионалните власти следва да се осигурят подходящи инструменти и адекватни ресурси. Ние отговаряме за изпълнението на 70 % от законодателството на ЕС, 90 % от мерките за адаптиране към изменението на климата и 70 % от действията за смекчаване на изменението на климата. Трябва да имаме новаторски подходи, които дават правомощия на местните и регионалните власти да осигурят съобразени с конкретните нужди решения за подобряване на изпълнението на политиките в областта на околната среда по места, било то в градски, селски или планински райони, острови или крайбрежни зони. Необходими са повече научни изследвания, данни и знания, за да преодолеем конкретните екологични предизвикателства, пред които сме изправени, и да се възползваме от възможностите в различните видове местни и регионални общности, тъй като всеки географски район има свои собствени предизвикателства, слабости и силни страни. Ето защо във връзка с 8-ата ПДОС призовавам за цялостен, ориентиран към местните или регионалните условия подход като най-добрия начин за постигане на здравословно жизнено равнище. Няма да постигнем успех, ако не въведем функционираща рамка за многостепенно управление и ако не насърчаваме всички равнища на управление да поощряват междуадминистративното, междурегионалното, междуобщинското и трансграничното сътрудничество по отношение на политиките в областта на околната среда. Освен това трябва да укрепим базата от знания в областта на околната среда, като оползотворяваме потенциала на цифровите технологии и технологиите за данни и увеличаваме използването на природосъобразни решения и социални иновации за подобряване на изпълнението на целите в областта на околната среда. Например в Калитея, осмата по големина община в Гърция и четвъртата в Атина, ние изпълнихме проект, основан на използването на цифрови технологии ( технология iBeacons и добавена реалност ), за да мотивираме жителите и посетителите да използват устойчиви форми на транспорт, като ходене пеша и колоездене за намаляване на въглеродните емисии, подобряване на качеството на въздуха и изтъкване на необходимостта от опазване на историческото и културното наследство на града.

Как 8-ата ПДОС може да помогне да се гарантира, че местните и регионалните общности в ЕС разполагат с адекватни ресурси за изпълнение на политиките на ЕС в областта на околната среда и климата в рамките на екологично възстановяване от COVID-19?

Както споменах, адекватните ресурси са от основно значение, ако искаме успешно да прилагаме по места политиките в областта на околната среда и климата. Ресурсите включват целево финансиране и ясна правна рамка, но също и административни ресурси като човешки експертен опит, изграждане на капацитет, знания и обмен на най-добри практики. В 8-ата ПДОС трябва да се разработи интегрирана рамка, която да предостави на местните и регионалните власти подходящите инструменти в съответствие със стратегията за екологосъобразно възстановяване от COVID-19. Тя трябва да включва стимули за преминаване към по-амбициозни политики в областта на околната среда, по-специално за изоставащите, но също и за тези, които постигат добри резултати, за да имат още по-голяма мотивация. Трябва да призная, че съжалявам за несъответствието между споразумението относно многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и 8-ата ПДОС. Определено следва да бъдат по-добре координирани. От друга страна, приветствам положителното развитие, че климатичният и цифровият преход са в основата на следващия бюджет на ЕС, в който за борба с изменението на климата се отделят 30 % от дългосрочния бюджет на ЕС и пакета NextGenerationEU и се обръща специално внимание на околната среда и биологичното разнообразие. Надявам се, че 8-ата ПДОС ще създаде подходящата рамка за зелени и сини инвестиции и иновации на всички равнища на управление. Те са от жизненоважно значение, ако искаме да изградим устойчиви общности, като същевременно създаваме растеж и работни места в едно справедливо и приобщаващо общество, основано на солидарност. Очаквам също така 8-ата ПДОС да осигури инструменти за изграждане на капацитет, база данни от знания и най-добри практики и стимули за сътрудничество между градовете, като например партньорски проверки и дейности за взаимно обучение, посещения на място и „зелено побратимяване“, за да се постигне напредък по отношение на екологосъобразното възстановяване.

Що се отнася до въздействието на COVID-19 върху програмата за околната среда, това пречка ли представлява, или възможност за ускоряване на действията?

От само себе си се разбира, че COVID-19 следва да се разглежда като възможност за ускоряване на програмата в областта на околната среда. През последните месеци станахме свидетели на подобряване на качеството на въздуха, възстановяване на биологичното разнообразие и общо подобряване на екосистемите. Трябва да продължим в тази посока. Приветствам факта, че ЕС планира възстановяване от COVID-19, което върви ръка за ръка с екологичния и цифровия преход. Нашите местни общности трябва да се възстановят икономически, но по устойчив и траен начин. Според мен важното в това отношение е необходимостта от подобряване на комуникацията ни с хората, за да могат те да участват, тъй като изпълнението може да бъде постигнато само с пълната и ежедневна ангажираност на всички. Трябва да повишим осведомеността относно ползите от политиките в областта на климата, околната среда и биологичното разнообразие и да покажем как те подобряват нашето здраве и благосъстояние, като същевременно увеличим степента на устойчивост и конкурентоспособност на нашите местни икономики.

Обща информация:

От средата на 1970-те години политиката на ЕС в областта на околната среда се ръководи от последователни програми за действие за околната среда (ПДОС), с които се определят приоритетните цели, които трябва да бъдат постигнати за определен период от време. След приключването на 7-ата ПДОС през 2020 г. Европейската комисия одобри предложение за 8-ата ПДОС за периода до 2030 г., която цели допълване на Европейския зелен пакт.

КР е приемал законодателни становища относно предходни ПДОС. През 2019 г. КР прие становище по собствена инициатива, озаглавено „Към Осма програма за действие за околната среда“ , изготвено от докладчика Кор Ламерс (Нидерландия/ЕНП) , кмет на Схидам. Становището беше подкрепено от специално проучване .

Въз основа на Европейския зелен пакт 8-ата ПДОС има шест приоритетни цели . С цел измерване на това дали ЕС е на път да постигне тези цели и извършване на комуникационна дейност в предложението за 8-а ПДОС се предлага да се създаде нова рамка за мониторинг.

Европейският комитет на регионите и Европейската комисия си сътрудничат тясно, за да гарантират ефективното прилагане и разработване на политиките в областта на околната среда чрез Техническата платформа за сътрудничество в областта на околната среда.

За контакт с пресслужбата: pressecdr@cor.europa.eu

Споделяне :