Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
COVID-19: Призоваваме всички институции на ЕС и всички негови държави членки да приемат амбициозен план за възстановяване в името на една устойчива, стабилна и социално справедлива Европа, която не изоставя нито едно населено място и нито един човек  

Съвместно изявление на Председателския съвет на Европейския комитет на регионите

В качеството си на кметове, председатели на регионални съвети, на местни и регионални съветници ние сме на предна линия в борбата срещу коронавируса. Безпрецедентният характер на сътресението, предизвикано от COVID-19, изисква незабавни мерки и смел план за икономическо и социално възстановяване на Европейския съюз, основан на солидарност, устойчивост, стабилност и социална справедливост , в съответствие с дневния ред на Европейския зелен пакт и цифровата трансформация. Заедно с всички управленски равнища в цяла Европа ние се ангажираме да обединим усилията си за борба с пандемията, да защитим гражданите и да допринесем за икономическото, социалното и финансовото възстановяване.

В тези трудни времена нашият приоритет на регионални и местни власти e предоставянето на здравни и обществени услуги на нашите общности, при което се гарантира, че никой няма да бъде забравен. Полагаме всички възможни усилия, за да подпомогнем местната икономика, да спасим работни места, да създадем нови възможности за заетост, да помогнем на всички предприятия да продължат дейността си и да предоставят качествено образование. Работата ни по места допълва усилията, положени на равнището на ЕС и на държавите членки, но трябва да се направи повече, особено по отношение на трансграничната солидарност.

Поради това за нас е от ключово значение да създадем механизъм на ЕС за извънредни ситуации в областта на здравеопазването като инструмент за полезни взаимодействия с цел интегриране и рационализиране на европейските, националните и регионалните/местните ресурси, за да се финансира закупуването на медицинско оборудване и съоръжения, като по този начин се задълбочават усилията, които Европейската комисия вече е положила в тази насока. ЕС трябва също така да финансира регионална здравна и болнична програма за оценка, адаптиране и наблюдение на капацитета на регионалните системи за здравеопазване по места и да инвестира в осигуряването на устойчивост на здравеопазването. Един нов координационен център на ЕС за борба с пандемията следва да включва пряко регионите и градовете. Трябва да се въведе по-ефикасна трансгранична координация за предоставяне на здравни услуги на гражданите. В бъдеще ЕС, държавите членки, както и градовете и регионите следва да направят оценка на начините за възстановяване на баланса в своите правомощия в областта на здравеопазването в съответствие с принципа на субсидиарност.

За да се компенсират загубите на данъчни приходи, следва да се разработят механизми на ЕС, позволяващи на местните и регионалните власти да имат пряк достъп до схемата за финансиране. Регионалните и местните общности трябва да бъдат подкрепени, за да препроектират обществените услуги, така че те да станат цифрови, устойчиви и стабилни. ЕС следва да предостави нови средства и опростени процедури за устойчива местна инфраструктура и да подпомогне МСП чрез направление на фонд InvestEU за мерки след пандемията. Трябва да бъде създадена и специална програма за подпомагане на малки предприятия, понесли щети заради проблеми по веригата за доставки на храни. Следва да се разработи план за приобщаване на селските райони, за да се стимулират иновациите, предприемачеството и свързаността в селските райони.

Призоваваме за амбициозен план за възстановяване на устойчива, стабилна и социална Европа, която изгражда нова кръгова и приобщаваща икономика, като активира всички съществуващи инструменти, за да гарантира финансова солидарност. Тази Европа трябва да разработва нови, съвместно финансирани финансови инструменти и източници на доходи, които да са с достатъчен размер и с дълъг срок на падежа, за да бъдат напълно ефективни. В центъра на такъв план за възстановяване би трябвало да бъде създаден от ЕС фонд за възстановяване, свързан с бюджета на ЕС и основан на застраховката на европейския дълг. Фондът, чийто размер трябва да е приблизително 500 млрд. евро, следва да даде възможност за ориентирани към бъдещето инвестиции. Новият бюджет на ЕС трябва да бъде гръбнакът на възстановяването и да бъде увеличен значително, за да стане истински инструмент за солидарност и сближаване. Само една амбициозна многогодишна финансова рамка, стимулираща инвестициите от бюджета на ЕС до безпрецедентни равнища, би била на висотата на предизвикателството за справедливо и устойчиво възстановяване.

Един от начините за освобождаване на необходимите ресурси, за осигуряване на ливъридж и за мобилизиране на допълнителни публични и частни инвестиции е да се даде тласък на инвестиционния капацитет на бюджета на ЕС  , като се премахне поне временно таванът на бюджета на ЕС, който надхвърля настоящия 1,2 % от БНД на ЕС, и като се помисли за нови собствени ресурси. Бюджетът на ЕС действително се нуждае от укрепване, за да се даде възможност за допълнителни инвестиции и гаранции, с цел да се помогне на на националните правителства, на регионите и градовете да рестартират икономиката и да гарантират справедлив преход. Една по-силна политика на сближаване, насочена към намаляване на неравенството и подобряване на стабилността на държавите членки, регионите, градовете и селата в цяла Европа е от ключово значение. 

Всички нови мерки и следващата многогодишна финансова рамка трябва да отчитат конкретния опит на регионалните и местните власти и да им помагат да предоставят на гражданите си социални грижи и всички основни услуги. Една трета от разходите за обществени услуги и две трети от всички публични инвестиции в ЕС се извършват от местни и регионални власти: те ще бъдат необходими за възстановяването на нашите икономики, за осъществяването на екологичния преход и за социалните иновации, така че да няма изоставени населени места и местните и регионалните власти да бъдат да имат в o деща роля във формулирането и изпълнението на плановете за възстановяване.

*Председателският съвет на Европейския комитет на регионите:

Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите и управител на регион Централна Македония, Гърция

Васко Илидио Алвес Кордейро , първи заместник-председател на Европейския комитет на регионите и министър-председател на регионалното правителство на автономен регион Азорски острови, Португалия

Олгиерд Геблевич , председател на групата на ЕНП в Европейския комитет на регионите и малшал на Западнопоморското воеводство, Полша

Кристоф Руйон , председател на групата на ПЕС в Европейския комитет на регионите и кмет на Кулен, Франция

Франсоа Декостер , председател на групата на Renew Europe в Европейския комитет на регионите и кмет на Сент Омер, Франция

Владилсав Ортил , председател на групата на ЕКР в Европейския комитет на регионите и маршал на Подкарпатското воеводство, Полша

Киаран МакКарти , председател на групата на ЕА в Европейския комитет на регионите и член на Градския съвет на Корк, Ирландия

Сату Хаапанен , съпредседател на групата на Зелените в Европейския комитет на регионите и член на Градския съвет на град Оулу, Финландия

Говорител на председателя:

Микеле Черконе

Тел. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Споделяне :