Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
КР и Европейската комисия обединяват усилия за стимулиране на научните изследвания и иновациите на местно и регионално равнище  

Планът за действие, подписан със службите на комисар Габриел (ГД „Образование и култура“, ГД „Научни изследвания и иновации“ и Съвместен изследователски център), ще разгледа и проблема с изтичането на мозъци и неравенствата в образованието.

За да се укрепи базата от знания на Европа на местно и регионално равнище и да се подкрепи възстановяването от кризата с Covid-19, Европейският комитет на регионите (КР) ще засили сътрудничеството си със службите на Европейската комисия в областта на научните изследвания и иновациите, образованието и културата. Нов план за действие, подписан между двете институции, има за цел да предостави на регионите и градовете най-новите данни и знания и да им помогне да се справят с разделението в областта на иновациите и изтичането на мозъци, да се справят с неравенствата в образованието и да осъществят политическите приоритети на ЕС, като например Зеления пакт.

На заседанието на комисия SEDEC на КР на 25 ноември Мария Габриел , комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: „Регионите и градовете играят съществена роля за осъществяването на екологичния и цифровия преход. Съвместният план за действие и подновеният работен план на Платформата за обмен на знания , които Комитетът на регионите и Комисията приемат днес, са градивните елементи на нашата европейска стратегия за знания и се съсредоточават върху конкретни решения за подобряване на живота на гражданите.“

Председателят на на Европейския комитет на регионите Апостолос Цицикостас заяви: „Доближаване на Европа до хората, изграждане на устойчиви, издръжливи, иновативни регионални и местни общности и отстояване на нашите ценности чрез образование и култура: това са нашите основни приоритети. Планът за действие между нас и комисар Габриел ще подпомогне работата ни за постигането на тези цели.“

Председателят на комисия SEDEC на КР Анне Карялайнен (FI/ПЕС), заяви: „Да заложим стабилно дейности в областта на образованието, научните изследвания и иновациите, и културата на местно и регионално равнище е от ключово значение за сближаването на Европа, устойчивото възстановяване и плавния преход към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика. Съвместният план за действие отразява напълно политическата воля за осъществяване на съвместни действия по места, насърчавайки силни синергии между политиките и инструментите, така че никой и нито една територия да не бъдат изоставени.“

Пандемията от Covid-19 изведе на преден план научноизследователските усилия и новаторските решения в областта на здравеопазването, както и в други сектори на обществото. Задълбочаването на успешната инициатива на КР и Европейската комисия за Платформа за обмен на знания (ПОЗ) е ключова част от плана за действие, с цел да се даде допълнителен тласък на развитието на регионалните екосистеми за иновации. Тя ще бъде изведена на стратегическо равнище и изцяло съобразена с приоритетите на европейското научноизследователско пространство (ЕНП), както обяви Комисията в неотдавнашното си съобщение относно новото ЕНП.

ПОЗ 2.0 има за цел да помогне на градовете и регионите да се превърнат в активни двигатели на промяната и иновациите, да изтъкне новите знания, създадени с помощта на „Хоризонт Европа“ , да разшири обхвата на ЕНП и да доближи основните му концепции и послания до гражданите. КР ще участва в картографирането на екосистемите на знанието в целия ЕС, за да формира центрове на ЕНП — структури, обединяващи регионални заинтересовани страни.

„Центровете на ЕНП могат да бъдат възможност за пълно институционално признаване на регионалните екосистеми и центрове за иновации и за изтъкването на на ориентиран към местните условия подход към науката и иновациите. Те обаче не трябва да бъдат просто инструмент за намаляване на изоставането в областта на иновациите; те могат да се превърнат в отлична рамка за стимулиране на възникването на колективни научноизследователски и иновационни проекти, обединяващи няколко регионални екосистеми и центрове за иновации в подход „от долу нагоре“, подчерта докладчикът на КР Кристоф Клержо (FR/ПЕС), член на Регионалния съвет на Пеи-дьо-ла-Лоар. Неговото проектостановище относно новото съобщение за ЕНП беше обсъдено на заседанието на комисия SEDEC.

Планът за действие предвижда и важна роля на КР в подкрепа на петте мисии на „Хоризонт Европа“ , например чрез създаване на партньорства и мрежи между регионите и градовете. Освен това в него се изтъква, че регионите и градовете могат да действат като катализатори за насърчаване на синергии между „Хоризонт Европа“ и финансирането по линия на политиката на сближаване.

Аналогично, пилотният проект Науката среща регионите ще бъде разширен, за да подпомогне разработването на научно обосновани политики на регионално и местно равнище, както и сътрудничеството и обмена на най-добри практики между регионите. Съвместният изследователски център на Европейската комисия ще подпомага регионите и градовете, като им предоставя повече поднационални данни.

В областта на образованието и културата двете институции се ангажират да картографират неравенствата в образованието, по-специално по отношение на достъпа до електронно обучение. В плана се предвижда активно участие на градовете и регионите в коалицията „Образование за климата“, която има за цел да насърчава образованието за екологична устойчивост, както и в изпълнението на актуализирания план за действие в областта на цифровото образование . В него се предвижда също и съвместно насърчаване на европейските ценности, идентичности и гражданство чрез образование и култура на регионално и местно равнище.

Допълнителна информация:

Комисия SEDEC е Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура. Заседанието от 25 ноември беше проведено изцяло дистанционно поради здравната ситуация в Европа. Освен становището относно ЕНП на Кристоф Клержо бяха представени за приемане и следните три проектостановища:

Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост

Докладчикът Чаба Борболи (RO/ЕНП), председател на Окръжния съвет на Харгита, заяви: Местните и регионалните власти играят значителна роля в подкрепа на образованието, интеграцията на работната сила и инициативите, свързани с уменията, на местно равнище. Трябва обаче да се признае, че универсалният подход не е устойчив поради цифровото и икономическото разделение между регионите. Ето защо трябва да си сътрудничим тясно с институциите на ЕС, МСП и всички заинтересовани страни и средствата трябва да достигат бързо до МРВ и местните участници с цел успешно адаптирани местни стратегии и планове за действие.“

Подкрепа за младежката заетост: мост към работните места за следващото поколение. Укрепване на гаранцията за младежта

Докладчикът Роми Кариер (LU/ЕНП), член на Общинския съвет на Клерво, заяви: „Предложението за укрепване на Гаранцията за младежта е от особено значение в контекста на кризата с Covid-19, която засяга непропорционално младите хора. Местните и регионалните власти могат да действат като мост между различни заинтересовани страни като образователни институции, младежки организации и публични служби по заетостта, за да подкрепят ефективното прилагане на Гаранцията за младежта, която следва да доведе до стабилни и устойчиви работни места.“

Нов старт за секторите на културата и творчеството

Докладчикът Джузепе Варакали (IT/Renew E.), член на Общинския съвет на Джераче, заяви: „Културните и творческите индустрии създават 4,2 % от европейския БВП, а като се добавят и свързаните с тях дейности, този процент достига доста над 5 %. Въпреки използването на нови технологии, голяма част от техните дейности се основават на физическо присъствие, така че много от тях не бяха в състояние да продължат дейността си по време на кризата с Covid-19. В становището се отправя искане към Европа да действа като лост за държавите членки да използват всички налични средства за финансиране и мерки в подкрепа на културата, с цел никой да не бъде изоставен.“

И четирите становища ще бъдат обсъдени и приети на пленарната сесия на КР през февруари 2021 г.

За да проправят пътя към справедливо и приобщаващо възстановяване от кризата с Covid-19, регионите и градовете засилват и сътрудничеството си с генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия (DG EMPL). След дебат с генералния директор на DG EMPL Йост Корте членовете на комисия SEDEC приеха план за определяне на конкретни области на засилено сътрудничество във връзка със Социалната среща на върха в Порто (май 2021 г.), плана за действие за прилагането на Европейския стълб на социалните права и Европейската програма за умения . КР може да улесни обмена на информация и най-добри практики, когато става въпрос за финансиране от REACT-EU и Европейския социален фонд плюс , предоставяно в подкрепа на мерките за младежка заетост, и да насърчава диалога между местните и регионалните власти при разработването на концепции за борба с младежката безработица в тясно сътрудничество със социалните партньори.

Заседанието на SEDEC се проведе по време на Международния ден за премахване на насилието над жените. Можете да прочетете изявлението на председателя на SEDEC Анне Карялайнен и на докладчика на КР Конча Андреу тук .

За контакт:

Лаури Оувинен

Тел.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-SKILLS-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FAST-TRACK-MINIMUM-INCOME-RECOMMENDATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Regions and cities urge Member States to fast-track the Minimum Income Recommendation against rising poverty
Regions and cities urge Member States to fast-track the Minimum Income Recommendation against rising poverty
09.02.2023