Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
COP24: Градовете и регионите ще продължат да настояват за по-амбициозни цели в областта на климата  
​Европейският комитет на регионите отново изтъква неотложната необходимост от повишаване на националните амбиции по отношение на климата, като същевременно приветства Парижкия наръчник, тъй като той отваря вратите за укрепване на многостепенното управление в областта на климата

Обсъжданията в рамките на 24-тата конференция на страните по РКООНИК (COP24) изпълниха основната си цел: да се постигне съгласие относно общ набор от правила за прилагане на Парижкото споразумение през 2020 г. Въпреки това, както се посочва в доклада на Междуправителствения комитет по изменение на климата (МКИК) относно въздействието на глобалното затопляне с 1,5°C , е необходима много по-висока амбиция по отношение на климата, за да се обърне обезпокоителното развитие на глобалното затопляне. В Катовице Европейският комитет на регионите (КР) обедини сили със световни мрежи на местни правителства, за да поиска официална роля на градовете и регионите в Парижкото споразумение. Приетият правилник дава възможност за засилени действия в областта на климата на различни равнища и за засилено сътрудничество между националните и местните и регионалните власти. В него се отправя призив националните правителства да обмислят резултатите от диалозите „Таланоа“, сред които е апелът на КР за включване на местните и регионалните власти в определянето на националните стратегии и планове за действие в областта на климата. Моля, щракнете тук за обобщение на дейностите и изявленията на членовете на КР на COP24 .

На 15 декември, събота, страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) приеха Парижкия наръчник – набор от правила и насоки за привеждане в действие на Парижкото споразумение от 2020 г. нататък, включително рамката за прозрачност в допълнение към финансирането на борбата с изменението на климата, смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него, което е безпрецедентно постижение в намирането на колективно решение на глобално равнище във връзка с изменението на климата.

В Парижкия наръчник се „отправя призив към страните по РКООНИК да вземат предвид резултатите от диалозите „Таланоа“ в подготовката на своите национално определени приноси (НОП) и в своите усилия да засилят изпълнението и амбициите преди 2020 г.“ Включването на този параграф в Парижкия наръчник беше защитено и разгледано от Кор Ламерс (Нидерландия/ЕНП), председател на комисия ENVE на КР и кмет на Схидам , пред председателствата на COP23 и COP24 в рамките на заключителната сесия на диалозите „Таланоа“ на 12 декември.

Следователно като конкретно постижение за градовете и регионите в световен мащаб, Парижкият наръчник отваря вратите за укрепено многостепенно управление в областта на климата, като приканва националните правителства да си сътрудничат с местните и регионалните власти в определянето на своите НОП, стратегии и планове за действие в областта на климата. Сред резултатите от диалозите „Таланоа“, на които според Парижкия наръчник е препоръчително националните правителства да обърнат внимание, е призивът на КР за „цялостно участие на поднационалните участници в създаването на политики в областта на климата и в прилагането на национално определените приноси“.

Марку Маркула (Финландия/ЕНП), първи заместник-председател на КР : „Докато е ясно, че националните правителства в световен мащаб не успяват да повишат равнището си на амбиция по отношение на климата, споразумението от Катовице все пак остава повратна точка в колективните ни усилия за борба с глобалното затопляне. Затова не трябва да подценяваме голямото постижение, изразяващо се в постигането на споразумение по общите насоки за изпълнение на Парижкото споразумение. Не трябва също така да се задоволим само с бързото ангажиране с въвеждането на пазарни механизми и специално разработени механизми, които да допринесат за намаляването на емисиите в световен мащаб. Без съмнение местните и регионалните власти изразяват във все по-голяма степен своята позиция в международните преговори по въпросите на климата. 21-вата конференция на страните по РКООНИК за първи път изрично призна ключовата роля на градовете и регионите в борбата срещу изменението на климата. Три години след това, в Парижкия наръчник се отправя призив към страните да продължат да интегрират поднационалните участници в разработването и прилагането на своите стратегии в областта на климата. Това е безспорен успех и ние сме уверени, че ефективното многостепенно сътрудничество ще се подобри постепенно с прилагането на Парижкото споразумение.“

Кор Ламерс (Нидерландия/ЕНП), председател на комисия ENVE на КР и кмет на Схидам заяви: „Ние от Европейския комитет на регионите очакваме да продължим да се ангажираме със страните по споразумението, както показваха диалозите „Таланоа“, за да се изгради по-силно партньорство за действия на много равнища и то да бъде отразено в бъдещите решения. Очакваме Парижкият наръчник да насърчи включването на местните и регионалните власти в определянето на НОП, по-специално в контекста на следващия глобален преглед на действията в областта на климата през 2019 г. Все още трябва да постигнем споразумение за справедливи и гъвкави пазари на въглеродни емисии, за да се намалят емисиите на парникови газове по ефективен от гледна точка на разходите начин и да се проучат възможностите за данъчно облагане на въглеродните емисии, за да се насърчат инвеститорите и потребителите да избират варианти с по-ниски въглеродни емисии. Заедно можем да използваме в максимална степен потенциала на така необходимия преход към чиста енергия. Чрез водещи инициативи, като например Световния конвент на кметовете , местното и регионалното равнище ще продължи както да постига резултати, така и да настоява за по-амбициозни цели по отношение на климата.“

Андрю Купър (Обединено кралство/ЕА), член на Съвета на Кърклийс в Обединеното кралство и докладчик по становището на КР относно управлението в областта на климата след 2020 г. заяви: „Приветстваме директния призив към страните да разгледат предложенията, включени в диалозите „Таланоа“ , тъй като това отваря вратите за приносите на поднационалното равнище при изготвянето на националните инвентаризации, стратегии и планове за действия във връзка с изменението на климата. Въпреки това сме категорични в призива си за официално интегриране на регионално и местно определените приноси (RLDCs), за да се гарантира пълноценното участие на поднационалните участници в изготвянето и прилагането на политиките в областта на климата, включително в подготовката и изпълнението на НОП.“

Призивът регионално и местно определените приноси (RLDCs) да допълнят ангажиментите на национално равнище в Парижкия наръчник има множество цели: да се предостави на градовете и регионите официална роля в изпълнението на Парижкото споразумение, да се повиши отчетността на местните и регионалните власти по отношение на действията в областта на климата, да се повиши точността на данните в процеса на глобалния преглед и да се допринесе за преодоляване на настоящите различия в емисиите .

Следващият глобален преглед на действията в областта на климата е планиран за 2019 г. Глобалният преглед е процес за оценка на колективния напредък към постигане на Парижкото споразумение и неговите дългосрочни цели. Той разглежда смекчаването на последиците от изменението на климата, адаптирането, финансите и подкрепата за изпълнението.

Градовете имат дял от 70% в световните емисии на газове, а местните органи на властта отговарят за изпълнението на повече от 70% от мерките за намаляване на изменението на климата и до 90 % от мерките за приспособяване към него.

За да се стимулират действия в областта на климата в градските райони, 2019-ият форум на Постоянния комитет по финанси на РКООНИК ще се съсредоточи върху финансирането на борбата с изменението на климата и устойчивите градове.

COP24 не успя да постигне съгласие относно глобалните правила за пазарни механизми, като например пазарите на въглеродни емисии — инструмент за намаляване на разходите за намаляване на емисиите. Обсъжданията за привеждане в действие на пазарните механизми ще продължат през следващата година и на 25-ата конференция на страните по РКООНИК, която ще се проведе в Чили от 11 до 22 ноември 2019 г., ще бъдат приети глобални насоки.

Обща информация:

В състава на делегацията на КР на COP24 бяха Марку Маркула (Финландия/ЕНП) , първи заместник-председател на КР и председател на Градския съвет на Еспоо, Кор Ламерс (Нидерландия/ЕНП), председател на комисия ENVE на КР и кмет на Схидам, Валтер Флего (Хърватия/АЛДЕ), втори заместник-председател на комисия ENVE на КР и жупан на Истрийската жупания, Андрю Купър (Обединено кралство/EA), координатор на ENVE от групата на EA, докладчик на КР по темата за управлението на климата след 2020 г. и член на Съвета на Кърклийс, Марко Дус (Италия/ПЕС), докладчик по темата за финансирането на борбата с изменението на климата и член на Общинския съвет на Виторио Венето , Сирпа Хертел (Финландия/ЕНП), докладчик на КР по темата за стратегията на ЕС за адаптиране към изменението на климата и член на Градския съвет на Еспоо, Андрес Ядла (Естония/АЛДЕ), координатор на ENVE от групата на АЛДЕ и член на Градския съвет на Раквере, Дайва Матониене (Литва/ЕКР) , координатор на ENVE от групата на ЕКР и член на Градския съвет на Шяуляй, и Андре ван де Надорт (Нидерландия/ПЕС), координатор на ENVE от групата на ПЕС и кмет на Вестстелингверф.

Моля, щракнете тук , за да прочетете обобщението на дейностите и изявленията на членовете на делегацията на КР на 24-ата конференция на страните по РКООНИК.

Кликнете тук за достъп до фото албума на делегацията на КР @ COP24

Политически послания на КР и делегацията на COP24

Брошура с най-добрите практики на COP24

Регионално и местно определени приноси

Посланици на КР в Конвента на кметовете

Диалозите „Таланоа“ бяха стартирани миналата година от председателството на COP23 във Фиджи като глобална рамка за улесняване на диалога с цел проследяване на колективните усилия в областта на климата, предприети от поднационалните органи на властта, гражданското общество и предприятията с оглед на вземането на по-добри решения за климата на равнище ООН.

В наръчника за Парижкото споразумение се съдържат подробни правила и насоки за прилагане на историческото глобално споразумение, прието през 2015 г., което обхваща всички ключови области, включително прозрачност, финанси, смекчаване на последиците и адаптиране. Основните резултати от COP24 включват:

Първата по рода си всеобща система за проследяване и докладване от страните на напредъка, постигнат с действията в областта на климата, която предоставя възможности за гъвкавост на онези държави, които наистина се нуждаят от нея. Това ще вдъхнови всички страни да подобрят своите практики с течение на времето и да съобщават постигнатия напредък при ясни и съпоставими условия.

Добри, консенсусни резултати по въпроси, свързани с адаптирането. Понастоящем страните разполагат с насоки и регистър, чрез който съобщават за своите действия във връзка с адаптирането към последиците от изменението на климата.

Що се отнася до процеса на глобалния преглед, той приканва страните по конвенцията редовно да правят преглед на напредъка и степента на амбициозност въз основа на най-новите научни данни.

Накрая, заедно с решенията относно финансите и технологиите, сега съществува солиден пакет, който ще предостави на партньорите от ЕС гаранции за нашите ангажименти за продължаване на глобалната солидарност и подкрепа ( ЕК ).

Прочетете тук съобщението за медиите на 24-ата конференция на страните по РКООНИК

За контакт: Давид Крус | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023