Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейските избори през 2019 г. – Работа на местно равнище: В началото на подготовката за изборите КР обединява сили с Европейския парламент  

Със започването на подготовката за европейските избори през 2019 г. Европейският комитет на регионите (КР) предложи пълната си подкрепа на Европейския парламент (ЕП) и приветства неговия ангажимент двете институции да работят заедно и да обединят усилия за повишаване на участието на гражданите. На днешното заседание на Бюрото на КР, на което присъства заместник-председателят на Европейския парламент, отговарящ за комуникацията, и бивш председател на КР Рамон Луис Валкарсел Сисо, бяха обсъдени пътната карта към изборите и партньорството между двете политически институции на ЕС. След дебата беше приет план за комуникацията на КР за 2018 г., който отрежда централно място на европейските избори в стратегията на Комитета.

Европейският парламент работи над комуникационна стратегия, за да гарантира, че избирателите съзнават, че резултатите от изборите през 2019 г. ще допринесат за начертаването на бъдещето на ЕС. Членовете на ЕП заявиха ясно, че кампанията няма да е само на ЕП, а ще бъде „кампания на Европейския съюз“, която ще се основава на междуинституционалното сътрудничество и ще използва синергиите между различните равнища на управление. Местните и регионалните власти, които са равнището на управление, радващо се на най-голямо доверие сред гражданите, ще имат ключова роля в мобилизирането на избирателите и повишаването на съзнанието какъв е залогът на европейските избори.

„Приветстваме с удовлетворение намерението на Европейския парламент да превърне изборите през 2019 г. в „избори за Европейски съюз“. Резултатите от тези избори ще оформят бъдещето на нашия Съюз. Наше общо задължение е да гарантираме, че всички избиратели знаят какъв е залогът и каква е ролята на Европа в техния живот. Въз основа на нашето споразумение за сътрудничество имаме удоволствието да бъдем партньор в кампанията и ще насърчаваме нашите членове да гарантират, че гласът на техните граждани е чут“ , каза председателят на КР Карл-Хайнц Ламберц. „Всички наши членове могат да мобилизират избирателите и да повишат избирателната активност на европейските избори. Като политици на изборни длъжности те са способни да прокарат мостове между случващото се в техните избирателни райони и залога на европейските избори. По този начин те значително допринасят за възстановяването на връзката между Европа и нейните граждани по време на дебатите преди изборите“, добави той.

Комуникационната стратегия на Европейския парламент признава значението на „работата на местно равнище“ чрез „децентрализирана и локализирана кампания“. Парламентът възнамерява да избере комуникационни приоритети, които „намират най-добър отзвук на местно равнище“, и да спомогне за разпространението на звучащи актуално по места послания, които се основават на произхода и интересите на гражданите.

Заместник-председателят на Европейския парламент Рамон Луис Валкарсел Сисо заяви: „Начинът, по който Европа работи и отправя своите послания, трябва да се промени. Европа може да насочи поглед напред единствено чрез обединение на ресурсите си и съвместна работа. Поради тази причина аз съм особено щастлив, че Комитетът ще бъде партньор, който ще подкрепя предизборната кампания, като изслушва и говори на местно равнище. Всички ние трябва да работим, за да обясним какво представлява ЕС, с какво се занимава и защо това е важно – кой по–добре от кметовете, регионалните управители и съветници би могъл да стори това? Координирането на нашите усилия в сферата на комуникацията е много важна стъпка към максималното използване на потенциала на нашето послание, което трябва да продължи в бъдеще.“

КР прие своя план за комуникация за 2018 г. „Работа в партньорство за Европа на хората по места“

Бюрото на КР прие плана за комуникация за 2018 г., в който на предна позиция се извеждат редица действия, целящи обединение на усилията с Европейския парламент и с други институции на ЕС и включващи приемането през октомври 2018 г. на становище на КР относно бъдещето на Европа и подготовката за Осмата среща на високо равнище на регионите и градовете през пролетта на 2019 г. Тези две събития ще очертаят усилията на КР за принос към кампанията, докато насочени към членовете дейности ще акцентират върху обединение на силите на местно равнище с цел достигане до гражданите по време на предизборна кампания за Европейски парламент.

КР ще изпълнява комуникационните си дейности чрез три кампании, изградени в контекста на дебата за бъдещето на Европа, бюджета на ЕС след излизането на Обединеното кралство и европейските избори през 2019 г.:

Кампания 1: Региони, градове и местни власти, работещи за бъдещето на Европа

Тази кампания се изгражда въз основа на текуща инициатива, озаглавена „Размисли за Европа“, и ще бъде насочена към представяне на регионалните и местните интереси в дебата за бъдещето на Европа, по-специално чрез принос към становище на КР, което предстои да бъде прието през 2018 г. До края на 2017 г. ще бъдат проведени повече от 150 граждански диалога в европейските региони и градове, които ще продължат и през 2018 г., допринасяйки за кампанията за осведоменост за европейските избори през 2019 г. Използват се и онлайн анкета и специално приложение, включващо поредица от въпроси относно бъдещето на политиките на ЕС, за събиране на отзивите на гражданите по време на местни прояви и граждански дискусии. Към момента са регистрирани повече от 11 000 участници.

Успоредно с това КР възложи паневропейско проучване на Лондонското училище по икономика, целящо да събере гледните точки на местните и регионалните власти относно бъдещето на Европа и ролята, която те биха искали да имат в един обновен Съюз. Според предварителните резултати преобладаващата част от участниците изразява съгласие, че приоритет номер едно следва да бъде поставянето на гражданите в центъра на европейската интеграция.

Кампания 2: Инвестиране в устойчив растеж и работни места във всички региони, градове и местни власти

Целта на тази кампания е да се гарантира активното участие на регионалните и местните власти в преговорите за бъдещите финанси на ЕС и в дебата във връзка с несигурността, която се поражда в резултат на излизането на Обединеното кралство от ЕС до март 2019 г. Намаленият бюджет на ЕС и забавеното приемане на финансирането на ЕС след 2020 г. ще имат сериозни последици върху публичните инвестиции на регионално и местно равнище.

Най-важните комуникационни дейности ще включват изграждането на коалиции от широк кръг заинтересовани страни, за да се гарантира своевременното приемане на силно, ефективно и опростено финансиране на ЕС след 2020 г. Алиансът за сближаване (# CohesionAlliance) – коалиция на онези, които вярват, че политиката на сближаване на ЕС трябва да продължи да бъде основен стълб на бъдещето на Съюза – ще бъде продължен през 2018 г. и ще послужи за основа на тези дейности. Към днешна дата 80 организации и над 700 отделни поддръжници, включително членове на КР, водещи европейски сдружения на градовете и регионите, членове на Европейския парламент и министри от националните правителства призовават бюджетът на ЕС след 2020 г. да гарантира по-силна, по-ефективна и достъпна за всички региони в Европейския съюз политика на сближаване.

Кампания 3: Регионите, градовете и местните власти в ЕС като агенти на промяната

Регионите и градовете на Европа са места на промяна и иновации. Гражданите очакват от своите местни и регионални представители решения на днешните предизвикателства, породени в резултат от глобализацията, интеграцията на мигрантите, промените на климата, енергийния преход, младежката безработица и демографските промени. Тази кампания ще е насочена към насърчаване на процес на разработване на политики в ЕС, основан на местни факти в области като: действия в областта на климата, устойчиво развитие и приобщаващи общества.

За контакт:

Nathalie Vandelle

Тел.: +32 (0)2 282 2499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023