Новини  
ExtentedCQWP
Възстановяването на ЕС няма да бъде ефективно без солидна политика на сближаване, разработена в истинско партньорство с европейските градове и региони
Възстановяването на ЕС няма да бъде ефективно без солидна политика на сближаване, разработена в истинско партньорство с европейските градове и региони
Press release09.09.2021 | Cohesion policy reform;Cross-border and territorial cooperation;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;Territorial cohesion;Urban policy;
Кризата с COVID-19 показа, че сега повече от всякога политиката на сближаване е необходима за укрепване на устойчивостта в Европа, защита на гражданите, осъществяване на възстановяването във всички краища на Европейския съюз, като никой не бива бъде изоставен. От създаването си през октомври 2017 г. Алиансът за сближаване (#CohesionAlliance) — общоевропейски алианс от 12 000 подписали страни , които се застъпват за по-силна политика на сближаване — успя да избегне драматични бюджетни съкращения след 2020 г., да запази политика на сближаване за всички региони в Съюза и да предложи по-опростени и по-гъвкави правила. По време на видеоконференция, посветена на новия курс на Алианса за сближаване, неговите учредители подновиха ангажимента си да обединят усилията си и да запазят политиката на сближаване като основен приоритет на ЕС. Алиансът за сближаване ще следи внимателно за цялостното прилагане на принципа на партньорство от страна на държавите членки при разработването и изпълнението на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. Съгласуваността и синергиите между инструментите за възстановяване и структурните фондове са от първостепенно значение, за да се избегне припокриване и да се увеличи максимално въздействието на европейските действия. 
Градовете и регионите са готови да застанат начело на революцията за устойчива мобилност в Европа
Градовете и регионите са готови да застанат начело на революцията за устойчива мобилност в Европа
Press release01.07.2021 | Rail transport;Urban mobility;Sustainable mobility;Transport policy;Green Deal;
През 2017 г. на транспорта се дължат 27 % от емисиите на CO 2 в ЕС , като емисиите в транспортния сектор са се увеличили както през 2018 г., така и през 2019 г. , което означава, че ще са необходими широкомащабни промени, за да се постигнат амбициозните цели на ЕС в областта на климата. Поставяйки дългосрочната цел за намаляване на емисиите в транспортния сектор с 90 % до 2050 г., стратегията на ЕС за мобилност е една от основните инициативи на Европейския зелен пакт и целта ѝ е да положи основите за постигане на целите за екологична и цифрова трансформация в транспортната система на ЕС. Стратегията беше предложена от Европейската комисия в края на миналата година и се допълва от план за действие, съдържащ конкретни мерки, които да бъдат приети през следващите четири години. Сред ключовите области, определени в плана за действие, са превозните средства с нулеви емисии и инфраструктурата за алтернативни горива, ценообразуването на въглеродните емисии с по-добри стимули за потребителите и повишаването на финансовата приемливост и достъпността на мобилността. Роберт Ван Астен (Нидерландия/Renew Europe), член на Изпълнителния съвет на Хага и докладчик по становището, заяви: „Местните и регионалните власти играят решаваща роля в прехода в областта на мобилността, свързвайки Европейския зелен пакт и цифровия преход за постигане на по-устойчива и по-интелигентна мобилност. Социалните и приобщаващи аспекти са ключови елементи в моя документ, тъй като преходът в областта на мобилността изисква и промяна в поведението, в която потребителят заема централно място. ЕС може да ни помогне да постигнем по-добра взаимовръзка между свързаността, достъпността и здравето не само чрез финансиране, но и чрез осигуряване на стандартизация и хармонизиране на правилата на ЕС. Трябва също така да вземем предвид плановете за устойчива градска мобилност на Европейската комисия, които могат да бъдат ефективен инструмент за сътрудничество между различните равнища на управление, но само ако са достатъчно гъвкави и отговарят на предизвикателствата, пред които са изправени градовете и регионите." Исмаил Ертуг , член на Европейския парламент, коментира становището на КР: „Стратегия на ЕС за устойчива и интелигентна мобилност определя курса за бъдещето на европейския транспортен сектор. Двойното предизвикателство, свързано с цифровизацията и декарбонизацията, е основна задача през следващите десетилетия. За да успеят, европейското, националното и не на последно място регионалното равнище трябва да работят в тясно сътрудничество. Това важи особено за инфраструктурни проекти, независимо дали става въпрос за липсващи трансгранични връзки, за подобряване на железопътни системи или за всеобхватна инфраструктурна мрежа за алтернативни горива." КР приветства стратегията за мобилност, предложена от Европейската комисия, но очерта няколко области, в които могат да бъдат направени подобрения. Членовете подчертаха по-специално значението на регионалното измерение на стратегията за мобилност, тъй като местните и регионалните власти играят ключова роля в оформянето на европейската транспортна политика и предоставянето на услуги и инфраструктура за мобилност. С оглед на тази реалност, успешният преход в областта на мобилността ще изисква силна ангажираност от страна на местните и регионалните власти и съвместен подход с участието на всички равнища на управление в съответствие с принципа на активна субсидиарност. В становището се посочва също, че освен постигането на по-голяма устойчивост на самия транспорт, например чрез разширяване на използването на железопътния вместо на въздушния транспорт, преходът в областта на мобилността изисква и промяна в поведението на гражданите. За да се постигне амбициозната цел за намаляване на емисиите в транспортния сектор с 90 % до 2050 г., е необходимо да се постигне значителен напредък по отношение на аспекти като намаляването на разстоянията и броя на пътуванията, когато е възможно, преминаването към по-активни форми на мобилност, като например колоезденето и ходенето пеша, както и използването на споделени видове транспорт. Членовете също така подчертаха липсата на конкретни инициативи за селските райони в стратегията на Комисията, въпреки важната роля на мобилността за гарантиране на предоставянето на услуги в селските райони с недостатъчна инфраструктура. Поради това в становището се призовава за повече европейски фондове и регулаторни мерки, които да спомогнат за подобряване на мобилността на гражданите, особено в по-слабо населените райони. Обща информация Предвид регионалното ѝ измерение и значението ѝ за Европейския зелен пакт, инфраструктурата в областта на мобилността и транспорта беше определена като една от ключовите области, в които следва да се засили сътрудничеството между Комитета на регионите и Европейската комисия . Важна част от стратегията на ЕС за повишаване на устойчивостта на транспорта е преминаването към железопътен транспорт. 2021 г. беше официално определена за Европейска година на железопътния транспорт и КР участва активно в тази инициатива от самото начало, като работи заедно с Комисията и организира няколко прояви на местно равнище в сътрудничество с членовете на КР. Очаква се също председателят на КР Апостолос Цицикостас и няколко други членове да посетят влака „Експрес за свързване на Европа“ , в маршрута му, който преминава през 23 държави членки, в периода от 2 септември до 7 октомври. Друга ключова област за КР ще бъде т.нар. мисия „Хоризонт Европа“, чиято цел е да направи 100 града в Европа неутрални по отношение на климата до 2030 г. . Един от първите етапи за постигане на неутрални по отношение на климата градове ще бъде „новата европейска рамка за градска мобилност“, която Европейската комисия ще представи към края на тази година. И двете инициативи са от съществено значение за КР, а подходът на активна субсидиарност към устойчивата градска мобилност е ключът към успеха. За контакт: Tobias Kolonko Тел.: +32 22822003 tobias.kolonko@cor.europa.eu 
Европейският комитет на регионите подкрепя Плана за действие за европейската демокрация като част от „процес на създаване на нова демократична инфраструктура“
Европейският комитет на регионите подкрепя Плана за действие за европейската демокрация като част от „процес на създаване на нова демократична инфраструктура“
Press release01.07.2021 | Citizenship;Fundamental rights and rule of law;Future of Europe;
Европейският съюз трябва да създаде „нова демократична инфраструктура“, за да гарантира свободни и честни избори, да подобри медийния плурализъм и да насърчи ангажираността на гражданите“, заяви Европейският комитет на регионите на 30 юни. В препоръките, насочени към укрепване на демокрацията, равенството и зачитането на правата на човека, общинските и регионалните лидери подчертаха, че поднационалните правителства могат да играят важна роля за насърчаване на медийната грамотност, критичното мислене и прозрачността в политическите кампании, както и за подкрепата на участието на гражданите в политиката. 
Целите на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. следва да направляват възстановяването на Европа
Целите на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. следва да направляват възстановяването на Европа
Press release01.07.2021 | Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020);Sustainable development;Digital agenda;Green Deal;
Европейските местни и регионални лидери призовават целите за устойчиво развитие (ЦУР) на Организацията на обединените нации да бъдат поставени отново на челно място в дневния ред на Европейския съюз, като отправят искане към институциите на ЕС и държавите членки да гарантират тяхното изпълнение до 2030 г. В становище , прието днес на пленарната си сесия, Европейският комитет на регионите (КР) подчертава, че пандемията от COVID-19 показа значението на устойчивото развитие и че ЦУР могат да спомогнат за развитието на последователна и цялостна визия в рамките на Next Generation EU . В неотдавнашно проучване на КР обаче се отбелязва липсата на изрично и прозрачно позоваване на ЦУР на ООН в много национални планове за възстановяване и устойчивост. 
Местните лидери към Шефчович: пандемията подчертава ключовата роля на регионалните и местните власти при оценката и преразглеждането на законодателството на ЕС, така че то да отговаря на конкретни нужди на гражданите
Местните лидери към Шефчович: пандемията подчертава ключовата роля на регионалните и местните власти при оценката и преразглеждането на законодателството на ЕС, така че то да отговаря на конкретни нужди на гражданите
Press release30.06.2021 | REFIT and better law-making;Resolutions E.C. Workprogram;Subsidiarity and proportionality;
Кризата, предизвикана от COVID-19, подчертава необходимостта от свързване на изготвянето на политиките на ЕС с потребностите на местните общности чрез ключовата роля на политиците на изборни длъжности на местно равнище: това е посланието, изпратено днес от членовете на Европейския комитет на регионите до заместник-председателя на Европейската комисия Марош Шефчович. По време на дебат в пленарна зала местните и регионалните лидери потвърдиха ангажимента си за подобряване на законодателството на ЕС чрез принос към платформата „Готови за бъдещето“ (F4F) . В резолюция с предложения за работната програма на Европейската комисия за 2022 г. членовете на КР отправят искане към Европейската комисия да гарантира, че местните и регионалните власти участват в изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост (НПВУ) с цел ефективно справяне с последиците от пандемията по места. Освен това те искат да се разширят ключовите мерки за гъвкавост, въведени с цел мобилизиране на европейските структурни и инвестиционни фондове по време на кризата с COVID-19. 
Конференцията за бъдещето на Европа: политиците на изборна длъжност на европейско, национално, регионално/местно равнище трябва да се обединят, за да укрепят демократичния модел на ЕС
Конференцията за бъдещето на Европа: политиците на изборна длъжност на европейско, национално, регионално/местно равнище трябва да се обединят, за да укрепят демократичния модел на ЕС
Press release30.06.2021 | Citizenship;EU Treaties;Future of Europe;
Регионалните и местните политици на изборни длъжности, представлявани в ЕС от КР, и членовете на Европейския парламент — единствената институция на ЕС, чиито членове се избират пряко от гражданите, трябва да се обединят в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа. Тяхната обща цел би трябвало да бъде да предадат призива на гражданите за Съюз, който да бъде по-близо до тях, да зачита принципа на субсидиарност и да бъде ориентиран към бъдещето в отговор на новите предизвикателства на световно и местно равнище. Това е посланието, което членовете на КР споделиха по време на 145-ата пленарна сесия на КР с Ги Верхофстад, Манфред Вебер и Ираче Гарсия Перес — трима представители на Европейския парламент в Изпълнителния съвет на Конференцията. Тримата членове на ЕП подчертаха, че членовете на КР са силни съюзници за широк, действително приобщаващ, прозрачен, географски и политически балансиран дебат относно бъдещето на Европа. 
Градовете и регионите се активизират за регулиране на онлайн платформите и проправяне на безопасен път за МСП на цифровите пазари
Градовете и регионите се активизират за регулиране на онлайн платформите и проправяне на безопасен път за МСП на цифровите пазари
Press release30.06.2021 | Citizenship;SME policy;State aid and competition;Digital agenda;Digital policy and connectivity;
Европейският комитет на регионите поема по-голям ангажимент към широкообхватния законодателен проект на ЕС за засилване на демократичния контрол върху доминиращите интернет платформи и за възстановяване на единна онлайн икономика, която работи както за МСП, така и за отделните потребители. По време на юнската пленарна сесия членовете на Комитета приеха становище , което подкрепя намерението на Европейската комисия за по-строго регулиране на цифровите пазари и услуги, като същевременно подчертава иновациите и компетенциите, които градовете и регионите могат да имат за доброто и ефективно регулиране. Становището на КР относно законодателния пакет за цифровите услуги е част от по-широка мрежа от инициативи, насочени към подобряване на профила на КР като един от двигателите на ЕС за приобщаваща цифрова трансформация. 
Регионалните лидери и Европейската комисия обединяват сили за популяризиране на ценностите на ЕС в училищата
Регионалните лидери и Европейската комисия обединяват сили за популяризиране на ценностите на ЕС в училищата
Press release30.06.2021 | Culture;Education;Equal opportunities;
Европейският комитет на регионите и Европейската комисия ще разработят съвместни проекти в подкрепа на преподаването на ценностите на ЕС в училищата. Това ще става с помощта на регионалните и местните власти и ще бъде доброволно. По време на дебат на пленарно заседание с Маргаритис Схинас, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за утвърждаването на европейския ни начин на живот, регионалните и местните лидери подчертаха също, че образователните системи следва изцяло да зачитат и насърчават свободата, равенството, толерантността и недискриминацията. Те подчертаха още, че обучението, посветено на Европейския съюз, неговите ценности, културно наследство и многообразие, е от жизненоважно значение и трябва да се предлага във всички общности, за всички възрасти и за всеки гражданин на ЕС. 
Ново проучване на КР предупреждава за това, че регионите и градовете не са включени в националните планове за възстановяване
Ново проучване на КР предупреждава за това, че регионите и градовете не са включени в националните планове за възстановяване
Press release24.06.2021 | Agriculture;Food production;Rural development;Financial instruments for cohesion;European semester / Economic Governance;
Докато държавните и правителствените ръководители от ЕС се срещат в Брюксел, за да направят преглед на актуалното състояние на икономическото възстановяване, резултатите от едно ново проучване , поръчано от Европейския комитет на регионите (КР), показват, че местните и регионалните власти не са включени в изготвянето и изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост (НПР). Проучването беше представено на заседанието на Комисията по икономическа политика (ECON) на КР . Членовете на комисията ECON изразиха също сериозна загриженост във връзка с това, че недостатъчното внимание към териториалните различия, което се проявява в плановете, и недостатъчната координация с целите на политиката на сближаване носят риск от припокриване на средства. 
Свързана информация
International Cooperation