ПЪТНИ РАЗХОДИ  

Членове на Европейския комитет на регионите (КР) са представители на регионалните и местните власти, които или са на изборна длъжност в рамките на дадена регионална или местна власт, или носят политическа отговорност пред изборен орган. В някои държави членки те получават възнаграждение от своя регионален или местен орган. Те обаче не получават възнаграждение от КР.

Членовете участват в заседанията на КР като пленарни сесии, заседания на комисии и политически групи, които в повечето случаи се провеждат в Брюксел, въпреки че понякога се организират и на друго място. Понякога членовете могат да участват в заседания, които не са организирани от КР, но представляват особен интерес за неговата работа.

При представяне на удостоверителни документи на членовете се възстановяват действителните разходи за билетите им за пътуване с цел участие в такива заседания, при таван на разходите — бизнес класа за въздушен транспорт и първа класа за пътуване с влак или кораб. При пътуване с автомобил на членовете се възстановява фиксирана сума от 0,30 евро на километър. За удобство членовете могат да резервират билетите си чрез пътническата агенция на КР, като в този случай КР плаща директно за тях.

Освен възстановяване на транспортните разноски членовете получават фиксирана заседателна надбавка в размер на 340евро за заседателен ден, за да покрият всички свои разноски на мястото на заседанието (в повечето случаи Брюксел), като например храна, хотелски такси и т.н. Тази надбавка отчита относително високите цени на настаняването в Брюксел през работните дни.

Членовете получават и фиксирана пътна надбавка, която се изчислява въз основа на общото изминато разстояние на пътуването и покрива всички разходи по време на пътуването. Те могат да включват магистрални такси или винетки, обществен транспорт в Брюксел, такси за паркиране на летището или на железопътната гара на отпътуване, храна, напитки или допълнителни такси за хотел по време на пътуването, или поради удължен престой в мястото на заседанието. Надбавката, която възлиза на 185 евро за референтна единица (едно плащане за двупосочно пътуване), се изплаща само за пътувания над 200 км.

Следва да се отбележи, че Съдът на ЕС счита, че използването на система за фиксирани надбавки, която е обичайна практика в институциите на ЕС, „ е резултат от стремежа да се намалят административните разходи и административната тежест, присъщи на система, която включва проверка на всеки отделен разход, и следователно е пример за добра администрация “ (решение на Съда от 15 септември 1981 г. по дело C-208/80, Lord Bruce of Donington ).

Всички горепосочени разходи се покриват от бюджета на ЕС и подлежат на надлежен одит.

Дистанционни заседания по време на пандемията от COVID-19

КР прие редица временни мерки, за да гарантира оперативния си капацитет по време на пандемията от COVID-19, по-специално консултативната си роля в процеса на вземане на решения в ЕС, като същевременно избягва рисковете за здравето на членовете и служителите. За тази цел неналежащите заседания бяха отменени, а належащите, като тези на органите на КР, се провеждат, доколкото е възможно, дистанционно чрез използването на електронни средства (в някои случаи се провеждат комбинирани заседания с група от членове, които се намират на едно и също физическо място). При тези изключителни обстоятелства, когато повечето членове работят от домовете си, КР им изплаща фиксирана надбавка за дистанционно заседание в размер на 200   евро за заседателен ден за покриване на служебните и общите им разходи за подготовка и участие в заседания.

Основни действащи разпоредби

Регламент № 8/2017 относно възстановяването на транспортните разноски и изплащането на фиксираните пътни и заседателни надбавки на членовете на Европейския комитет на регионите и техните заместници (PDF)

Регламент № 20/2020 за изменение на Регламент № 8/2017 (PDF)

Регламент № 3/2021 относно плащането на фиксирана надбавка за дистанционни заседания на членовете, експертите и ораторите (PDF)

Решение № 1/2022 от 25 януари 2022 г. относно годишното адаптиране на надбавките, изплащани на лицата, участващи в дейностите на Европейския комитет на регионите № 5/2021 относно определяне на размера на фиксираните надбавки на членовете и техните заместници (PDF)


Споделяне:

​Main rules in force​