Кодекс за поведение на членовете на КР  

По време на 137-ата си пленарна сесия на 5 декември 2019 г. Европейският комитет на регионите (КР) прие Кодекс за поведение на своите членове. Кодексът беше публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и е задължителен за КР.

Съдържание

Кодексът за поведение на КР се основава на подобни кодекси, които вече се прилагат в други институции на ЕС, но той отчита и спецификите на КР, чиито членове не получават възнаграждение и заемат изборна длъжност на регионално или местно равнище или носят политическа отговорност пред изборен орган.

Кодексът за поведение на КР включва основно следните елементи:

  • задължение за членовете да изпълняват възложените им задължения независимо, безпристрастно, почтено, прозрачно, с достойнство и при зачитане на многообразието;
  • правила за избягване на конфликти на интереси, включително задължението за членовете да изпратят на КР уеб връзка към публичната декларация за финансови интереси, подадена на компетентния орган на национално или поднационално равнище, или, в случай че такава декларация не се предвижда, да подадат декларация, използвайки формуляра, съдържащ се в Приложението към настоящия Кодекс за поведение. Във всеки случай КР публикува получената информация;
  • ограничения относно приемането на подаръци или облаги: членовете на могат да приемат подаръци или облаги, чиято стойност надвишава 100 евро. Над тази стойност те могат да ги приемат само при условие че ги предадат на институцията;
  • правила, целящи да гарантират подходящо поведение от страна на членовете и уважение към останалите членове и служителите. В кодекса са включени определенията за психологичен и сексуален тормоз, съдържащи се в Правилника за длъжностните лица (който се прилага за служителите);
  • що се отнася до прилагането, в кодекса е включена процедура в случай на предполагаемо нарушение на неговите разпоредби от някой член и редица санкции с цел да се гарантира неговото спазване. Окончателното решение се взема от председателя, подпомаган от генералния секретар, след изслушване на съответния член. В случай на предполагаем тормоз над служител от страна на член на КР, с оглед на сериозността на потенциалното нарушение, процедурата е много по-подробна и включва разследване от Консултативния съвет по въпросите на тормоза.

​За членовете на КР важи и член 300 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който изисква от тях да изпълняват своите задължения независимо и в общ интерес на Съюза.


Документи

Споделяне:
 
Back to top