Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Писмена консултация със заинтересованите страни във връзка с Доклада на Комисията относно пречките пред единния пазар и Плана за действие относно прилагането на единния пазар  

Единният пазар на ЕС беше създаден преди повече от 25 години и оттогава е крайъгълният камък на икономическото развитие на ЕС. Той се счита за едно от най-големите постижения на ЕС и е в основата на икономическата и политическата интеграция на ЕС.

Единният пазар е постигнал висока степен на икономическа интеграция и понастоящем представлява най-големият комбиниран пазар в света, който вече донесе значителни ползи на икономиките на държавите членки, както и на техните градове и региони.

Независимо от това гражданите и предприятията продължават да се сблъскват с пречки, които не им позволяват да се възползват пълноценно от потенциала на единния пазар и възникват и нови препятствия. Ако оставащите пречки бъдат премахнати и съществуващите европейски закони се прилагат ефективно, единният пазар би могъл да донесе значителни допълнителни ползи за икономиката на ЕС и за гражданите.

Европейската комисия отчита този факт и през годините предприе редица инициативи за преодоляването на тези пречки и за подобряване на въвеждането и ефективното прилагане на правилата на единния пазар. На 10 март тя публикува две съобщения относно единния пазар като продължение на тези непрекъснати усилия.

Първото е озаглавено Установяване и преодоляване на пречките пред единния пазар и в него се определя широк спектър от пречки в единния пазар от гледна точка на европейските предприятия и потребители. В съобщението се посочват първопричините за тези пречки: рестриктивни и сложни национални правила, ограничен административен капацитет, недобро транспониране на правилата на ЕС и неадекватното им привеждане в изпълнение.

Второто е озаглавено Дългосрочен план за действие за по-добро изпълнение и ефективно прилагане на правилата на единния пазар. Този план за действие е резултат от процес, чието начало беше поставено през март 2019 г. от Европейския съвет. В него се съдържат 20 мерки за по-добро изпълнение и ефективно прилагане на правилата на единния пазар в тясно сътрудничество с държавите членки.

И двете съобщения са част от стратегическия пакет на Комисията, чиято цел е да се помогне на европейската промишленост при двойния преход към неутралност по отношение на климата и към поемане на водеща роля в областта на цифровите технологии. Пакетът за промишлената политика и стратегията за МСП ще бъдат предмет на две отделни становища на Европейския комитет на регионите (КР).

Горепосочените съобщения относно единния пазар ще бъдат предмет на отделно ново становище на КР на тази тема, по което комисия ЕCON определи за докладчик Тадеуш Трусколаски (EA/PL), кмет на Бялисток.

Предвижда се становището да бъде прието на заседанието на комисия ECON на 24 юни 2020 г. и на пленарната сесия на 12–14 октомври 2020 г.

С настоящата писмена консултация г-н Трусколаски би искал да се обърне към съответните заинтересовани страни и да събере техните виждания с цел проучване на следните въпроси:

Въпроси

  1. Смятате ли, че Европейската комисия е установила всички релевантни пречки пред единния пазар и е определила правилните приоритети в съобщенията си относно единния пазар от 10 март 2020 г.? Ако отговорът е „не“, какво липсва и защо?
  2. Следва ли Европейската комисия да обмисли нови законодателни предложения за преодоляване на пречките пред единния пазар и да засили прилагането на правилата на единния пазар? Ако отговорът е „да“, какви видове инициативи следва да се обмислят?
  3. Как можем да защитим по-добре единния пазар от нелоялни икономически дейности от страна на правителства и субекти от трети държави? Как да защитим по-добре единния пазар срещу дъмпинг на световния пазар?

Приканваме Ви да участвате в тази консултация, като изпратите отговорите си на трите въпроса по-горе или всякакви допълнителни коментари на адрес econ@cor.europa.eu до 15,00 ч. на 20 май 2020 г.

Моля, имайте предвид, че по целесъобразност г-н Трусколаски и неговият екип са на разположение за онлайн срещи и обмен при поискване.

С уважение,

 

Секретариат на комисия ECON​


Contact:
Contact Person: Rafael Mondelaers
Organizer: ECON Secretariat
Споделяне :
 
Свързана информация
Свързани прояви

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/16TH-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

16th meeting of the ECON Commission
16th meeting of the ECON Commission

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/EER-2024-INFO-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

EER 2024 Info Day
EER 2024 Info Day

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/15TH-ECON-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

15th ECON commission meeting
15th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-EUROPEAN-MEDIA-FREEDOM-ACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

Stakeholder consultation: European Media Freedom Act
Stakeholder consultation: European Media Freedom Act

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/EUROCHAMBRES-COMPETITIVENESS-COMPASS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

EUROCHAMBRES Competitiveness Compass
EUROCHAMBRES Competitiveness Compass