Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Писмена консултация със заинтересованите страни „Нова промишлена стратегия за Европа“  

ПРЕРАЗГЛЕДАНО

Европа винаги е била люлката на промишлеността. През цялата си история промишлеността е доказала, че е способна да направлява промените. Днес промишлеността в Европа е изправена пред необходимостта от преход към устойчивост и цифровизация и тази необходимост оказва все по-голямо въздействие върху всички области на политиката. Тези предизвикателства се разглеждат в представеното от Европейската комисия съобщение COM(2020) 102 „Нова промишлена стратегия за Европа“. Стратегията има за цел да стимулира конкурентоспособността на Европа и нейната стратегическа автономност в момент на геополитическа нестабилност и нарастваща конкуренция в световен мащаб.

В съобщението се поставя целта да се постигнат резултати в три приоритетни области: на първо място, поддържането на глобалната конкурентоспособност на европейската промишленост и еднаквите условия на конкуренция у дома и по света; второ, постигането на неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г. и трето, оформянето на цифровото бъдеще на Европа. В стратегията се разглеждат основните двигатели на трансформацията на промишлеността в Европа и се предлага всеобхватен набор от бъдещи действия.

Въпреки че се признава важността на местните и регионалните власти, в съобщението не им се отдава значението, което те заслужават. Това беше описано в становището на КР относно Ориентиран към местните условия подход към промишлената политика на ЕС, (прието на 26-27 юни 2019 г., докладчик: Jeanette Baljeu (NL/RE)), в което КР подчертава важната роля на местното и регионалното равнище в индустриалната стратегия и тяхната жизненоважна роля за постигането на ориентиран към местните условия подход.

КР:

 • отбелязва, че ориентираният към местните условия подход изисква добре функциониращи мрежи за сътрудничество и клъстери; подчертава също така, че междурегионалното сътрудничество е от решаващо значение за задълбочаването на синергиите и достигането на критична маса в съвместните инвестиции за внедряване на иновации в промишлените вериги за създаване на стойност в цяла Европа;
 • подчертава, че регионалните и местните власти изпълняват ключова роля за активното изграждане на необходимото междурегионално и трансгранично сътрудничество; ;
 • призовава за засилена подкрепа на ЕС за регионалните екосистеми и клъстерите в рамките на междурегионалните инвестиции в иновации;
 • счита, че общоевропейското и междурегионалното сътрудничество трябва да играят важна роля във връзка с реализирането на потенциала на кръговата и въглеродно неутралната икономика.

Стратегията беше публикувана, преди да стане ясно, че пандемията от Covid-19 ще има такива отрицателни последици за промишлеността като цяло; поради това в нея не се споменава нито една от потенциалните последици от кризата и може да се наложи тя да бъде адаптирана/преразгледана.

ККР ще приеме становище относно „Нова промишлена стратегия за Европа“ с докладчик Jeannette Baljeu (NL/RE) въз основа на документа „Нова промишлена стратегия за Европа“ на Комисията, най-вероятно на своята пленарна сесия на 1 и 2 юли 2020 г.

Г-жа Baljeu би искала да обсъди с Вас редица въпроси чрез писмена консултация, която ние, Комитетът на регионите, ще улесним. В рамките на консултацията са отправени следните въпроси, на които г жа Baljeu би желала да отговорите, като изпратите електронно съобщение на адрес: econ@cor.europa.eu преди 14 май 2020 г.

Въпроси

Докладчикът би искала да привлече вниманието Ви върху следните теми, около които е структурирана новата промишлена стратегия за Европа:

 1. неутралност по отношение на климата — екологичният преход;
 2. лидерство в цифровата област— цифровият преход;
 3. глобална конкуренция.

Докладчикът има следните въпроси:

 1. Какъв следва да бъде акцентът в развитието на европейските промишлени екосистеми, включително с оглед на настоящата ситуация, свързана с COVID-19?
 2. Според Вас следва ли ЕС да адаптира правилата за конкуренция и рамката за държавните помощи към развитието на новите технологии и на световния пазар? Ако отговорът е „да“, бихте ли ни дали пример за това?
 3. Как може да се засили позицията на местните и регионалните власти (МРВ) чрез новата промишлена стратегия? Каква е ролята на членовете на Комитета на регионите в тази област?
 4. Какво е необходимо според Вас, за да се гарантира лоялна конкуренция в световен план и в рамките на вътрешния пазар на ЕС?
 5. Каква роля следва да играят МРВ в Пакта за умения, за да се гарантира приобщаващ цифров преход на промишлеността?
 6. Смятате ли, че Европейската комисия определя правилните приоритети? На какво трябва да се наблегне повече? Какво липсва?Contact:
Contact Person: Claudia Moser
Organizer: ECON Secretariat
Споделяне :
 
Свързана информация
Свързани прояви

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/ECON-13TH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

13th ECON commission meeting
13th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/INDUSTRIAL-TRANSITION-AND-DEMOCRACY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Industrial Transition and Democracy
Industrial Transition and Democracy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/REGULATION-GEOGRAPHICAL-INDICATIONS-CRAFT-INDUSTRIAL-PRODUCTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Written Stakeholders' Consultation on "Regulation on Geographical Indications for Craft and Industrial Products"
Written Stakeholders' Consultation on "Regulation on Geographical Indications for Craft and Industrial Products"

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/ONLINE-STAKEHOLDERS-CONSULTATION-ON-THE-EUROPEAN-CHIPS-ACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Online Stakeholders Consultation on the European Chips Act
Online Stakeholders Consultation on the European Chips Act

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/BE-PART-OF-THE-FUTURE-OF-EUROPE-IN-THE-VALENCIAN-COMMUNITY_20102021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Citizens Dialogue on Industrial policy - Be part of the future of Europe in the Valencian Community!
Citizens Dialogue on Industrial policy - Be part of the future of Europe in the Valencian Community!