Прояви  
Европейският комитет на регионите (КР) е мястото за срещи в Брюксел на европейските региони и градове. Ние посрещаме около 50 000 посетители годишно, които участват в основните експертни прояви на КР или в някоя от общо 200 конференции, организирани от регионите, градовете или сдруженията, на които сме домакин.