Публикации 

Европейският комитет на регионите (КР) ежегодно изготвя редица цифрови публикации — от диплянки до цветни брошури — в подкрепа на законодателната работа на своите членове. Тези публикации са предназначени както за широката общественост, така и за местните и регионалните власти. Те имат за цел да повишават осведомеността относно развитието на политиките на ЕС и значението на дейностите на КР.

Цифровата версия на тези брошури, които КР предоставя също и на хартиен носител, може да бъде намерена на тази страница.

Налични са също и специална страница, свързана с визуалната идентичност на КР, и неговото лого.

Browse by year:​​​​​​Споделяне :
 
Back to top