Регионите постигат резултати  

 
Кампанията „Регионите и градовете за развитие“ е част от приноса на Европейския комитет на регионите за постигането на Европейския консенсус за развитие и Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН. Кампанията хвърля светлина върху работата на градовете и регионите, ангажирани с изпълнението на 15-годишния план за действие на ООН „в полза на хората, планетата и благоденствието“. Тя има за цел да изтъкне достойнствата на приноса „отдолу нагоре“ към усилията за справяне с глобалните предизвикателства. Друга нейна цел е да се изискат промени в политиката на европейско и световно равнище, които да осигурят повече правомощия за общностите, градовете и регионите в търсенето на подходящи решения на местно равнище в отговор на международния натиск.


В съответствие с целта за устойчиво развитие № 11 за постигане на „приобщаващи, сигурни, издръжливи и устойчиви“ градове и региони, кампанията #Regions4Dev поставя акцент върху:

  • Устойчивостта: действия за насърчаване на устойчивото развитие, но и по-специално на развитието на по-екологосъобразна, кръгова икономика
  • Издръжливостта: действия на градовете и регионите за смекчаване на последиците и за приспособяване към изменението на климата
  • Безопасността: действия на градовете и регионите в ЕС за стабилизиране на съседните на ЕС региони и развитие на „дипломация на градовете“      
  • Приобщаващите общества: действия, чрез които градовете и регионите да станат по-приобщаващи за жените, децата, възрастните хора, хората с увреждания и новопристигналите.


Защо #Regions4Dev?


Глобалните предизвикателства изискват действия на местно равнище – от страна на регионите, градовете и местните общности. Без водещата роля на местните и регионалните власти светът няма да може да изпълни целта за ограничаване на изменението на климата до под 1,5 градуса по Целзий. Градовете и регионите са принудени да действат, защото са на „фронтовата линия“ на заливащите целия свят социални и икономически промени, които засягат това къде и как живеем, работим и се развиваме. Много местни и регионални власти избират да се включат в инициативата, за да намерят решения, които да позволят на техните общности да се справят с промените по устойчив начин. Те дори излизат извън нейните рамки, сключвайки международни коалиции и създавайки партньорства с общности в чужбина.

Необходимостта да се мисли глобално и действа локално беше призната от Европейския съюз в Европейския консенсус за развитие, както и в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.

В много области обаче потенциалът на регионите и градовете – като катализатори на промяната и стабилизиращ фактор – все още не е признат от националните правителства и на международно равнище. Градовете и регионите станаха действащи лица на международната сцена. #Regions4Dev ще спомогне да се демонстрира ролята, която те вече изпълняват.

Катализиране на промяната

  • Светът се променя с бързи темпове и ние също трябва да реагираме бързо с действия на всяко едно равнище на управление.
  • Присъединете се към инициативата от Никозия за изграждане на равностойни партньорства с либийски градове
  • Присъединете се към инициативата за Украйна  за изграждане на равностойни партньорства с украински градове и региони
  • Присъединете се към Световния конвент на кметовете за климата и енергетиката – инициатива „отдолу нагоре“, която започна в Европа и се превърна в глобално движение през 2016 г.
  • Присъединете се към „Кметове за икономически растеж“ – възможност за градовете и регионите от Източното партньорство да развиват икономиките си с подкрепата на ЕС
  • Подкрепете градовете и регионите в развиващите се страни – равностойни партньорства между региони могат да се сключват с посредничеството на КР и Европейската комисия