Зелен пакт на местно равнище 

Преглед на членовете на КР и младите политици на изборни длъжности във връзка със Зеления пакт 

Европейският зелен пакт е пакет от мерки, вариращи от амбициозно намаляване на емисиите на парникови газове, инвестиране в авангардни научни изследвания и иновации и опазване на природната среда в Европа до превръщането на Европа в устойчиво на изменението на климата общество. Тази стратегия има за цел включването на политиките в областта на климата и околната среда в законодателните мерки, политическите действия и механизмите за финансиране, за да се спрат последиците от изменението на климата.

Съдържание

​Нашите цели​​

Щракнете тук, за да отворите анкетата !​

Въпреки това, ако желаем да гарантираме устойчива, справедлива и здравословна Европа за нашите граждани, от съществено значение е всички да участват в действията в областта на климата . Успехът на Зеления пакт ще зависи до голяма степен от капацитета на местните и регионалните администратори да прилагат политики и да създават авангарден опит в своите области. Зеленият пакт ще зависи също така и от способността на националните правителства и институциите на ЕС да разберат напълно потребностите на регионите и градовете в Европа и да ги транспонират правилно в законодателството, финансовото управление и политическите стратегии.

Европейският комитет на регионите (КР) стартира проучване тъй като осъзнава, че местните и регионалните власти трябва да обединят силите си и да си сътрудничат за успешното прилагане на Зеления пакт. Чрез новата си работна група „Зелен пакт на местно равнище“ КР има за цел да постави градовете и регионите в центъра на Европейския зелен пакт, особено във връзка с устойчивото възстановяване след пандемията.

Основната цел на това проучване е да се събере информация за участието на членовете и младите политици на изборна длъжност в съответните мрежи и инициативи , както и да се представи подходяща информация относно действията и ангажиментите в областта на климата . Крайната цел е да се засили лидерството на членовете на КР и младите политици на изборни длъжности в областта на Зеления пакт чрез силна и основана на факти комуникация. Профилите, свързани със Зеления пакт ще позволят на КР да адаптира участието на членовете и да увеличи полезните взаимодействия с други инициативи, в които участват членове на КР и млади политици на изборни длъжности. След като бъдат завършени, профилите, свързани със Зеления пакт ще бъдат включени в онлайн инструментите за комуникация на КР и ще обогатят публичния профил на членовете.

КР желае да увеличи капацитета на своите членове да станат лидери в действията в областта на климата и ефективно да прилагат и да използват пълния потенциал на Зеления пакт в своите територии. Отговорите на това проучване , заедно със съответния призив за представяне на най-добрите практики , ще подкрепят създаването на мрежи и полезни взаимодействия между членовете и младите политици на изборни длъжности и ще насърчат партньорския обмен с цел ускоряване на действията по места.

Можете да намерите анкетата на КР за прегледа на членовете на КР и младите политици на изборни длъжности във връзка със Зеления пакт, на този линк .


Последни новини

Прояви

Предстоящи събития

Минали събития

Споделяне :
 
Back to top