Конференцията за бъдещето на Европа и ролята на регионите и градовете 

Като орган на ЕС, представляващ най-близкото до гражданите равнище на управление, Европейският комитет на регионите се ангажира да играе значителна политическа роля.

Конференция за бъдещето на Европа

Съдържание

​​​​За конференцията

Доближаването на Европа до хората “ е първият политически приоритет на Европейския комитет на регионите (КР), а Конференцията за бъдещето на Европа е най-важното събитие за постигането на тази цел. Многоезичната цифрова платформа на Конференцията дава възможност на хората да общуват и да обсъждат предложенията си по девет теми на политиката на 24-те официални езика на ЕС.

Като орган на ЕС, представляващ най-близкото до гражданите равнище на управление, КР се ангажира да играе значителна политическа роля в Конференцията чрез активното участие на своите представители в Изпълнителния съвет и Пленарните заседания на Конференцията . Освен това ще бъдат проведени над 120 диалога на местно и трансгранично равнище, а идеите и препоръките от тях ще бъдат качени в платформата.

Целта на делегацията на КР на пленарните заседания на Конференцията е да се достигне до останалите 420 делегати, за да се засили ролята на местните и регионалните власти в демократичното функциониране на Европейския съюз и да се укрепи териториалното измерение на политиките на ЕС. Следва преглед на това, което е важно за регионите и градовете на ЕС във връзка с деветте теми за обсъждане от Конференцията.

Изменение на климата и околна среда

Защо това е важно за регионите и градовете на ЕС?

Целта Европа да стане първият неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. чрез Европейския зелен пакт трябва да бъде адаптирана на местно равнище. Местните и регионалните власти прилагат 70 % от мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и 90 % от политиките за адаптиране към изменението на климата. Териториите на ЕС са разнообразни и поради това е необходим подход „отдолу нагоре“, за да се спази принципът на субсидиарност, като същевременно се предостави необходимата гъвкавост за адаптиране към различните нужди. Регионалните и местните власти са в привилегировано положение, тъй като работят пряко с хората и насърчават поведенческите промени на гражданите към устойчивост.

Какво препоръчва КР?

КР съветва институциите на ЕС относно законодателството и политиките чрез становища , в които отчита конкретната ситуация и потребности на местните и регионалните администрации. Въпросите, свързани с изменението на климата и околната среда, се разглеждат от Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE) . Сред политическите приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г. се включва „изграждане на устойчиви общности“ като една от трите основни теми. Основава се на неотдавнашна инициатива, наречена „ Зеленият пакт на местно равнище “ — работна група, съставена от тринадесет представители на изборни длъжности на местно и регионално равнище.

Какво прави ЕС?

Повече информация:  https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal

Здравеопазване

Защо това е важно за регионите и градовете на ЕС?

Местните и регионалните власти организират и предоставят здравни услуги по места. Освен това в много население места те управляват, инспектират и финансират здравни специалисти и собственост. Тези инфраструктури и системи на здравеопазването бяха натоварени максимално по време на пандемията и трябва да бъдат преосмислени, за да станат по-устойчиви. Те са основният крайъгълен камък на Европейския здравен съюз , в рамките на който всички държави от ЕС се подготвят и реагират заедно на здравни кризи, който гарантира, че медицинските материали са налични, достъпни и иновативни, и в който всички работят заедно за подобряване на профилактиката, лечението и последващите грижи за заболявания като рака.

Какво препоръчва КР?

Комитетът призовава за открит дебат относно архитектурата на здравната политика на ЕС. В съответствие с исканията на европейските граждани Комитетът подкрепи самостоятелния бюджет на ЕС за здравеопазване и препоръча устойчивостта на здравните системи при кризи. Това означава укрепване на производствения капацитет на ЕС, както и изграждане на стратегически запаси, за да се гарантира достъпът до лекарства в нормални условия и по време на криза. Комитетът желае да се постигне по-бърз напредък в здравната профилактика и електронното здравеопазване и отправя искане за промени в трансграничното сътрудничество в областта на здравеопазването, за да стане то по-достъпно и устойчиво като ключов елемент от готовността и реакцията на граничните региони.

Какво прави ЕС?

Повече информация:  https://futureu.europa.eu/processes/Health

По-силна икономика, социална справедливост и работни места

Защо това е важно за регионите и градовете на ЕС?

Между регионите и градовете на ЕС, а и в рамките им, има значителни различия по отношение на икономическите резултати и заетостта, поради което Европейският съюз въведе политиката на сближаване и фондовете за намаляване на тези различия. Освен това понастоящем Европа преживява най-тежката здравна, екологична, икономическа и социална криза, която засяга по различен начин територията на ЕС, и съществува опасност съществуващите различия да се задълбочат още повече. Действията на равнището на ЕС сами по себе си не са достатъчни: ключът към успеха е в ръцете на националните, регионалните и местните равнища на управление, заедно със социалните партньори и заинтересовани страни от всички равнища. Като се има предвид централната роля на регионалните и местните власти в изпълнението на политиките по заетостта и социалните политики, наложително е да се гарантира подходящо представителство на местното и регионалното измерение при разработването и изпълнението на политиките на ЕС.

Какво препоръчва КР?

Като цяло КР консултира институциите на ЕС относно законодателството и политиките чрез становища , като взема предвид конкретната ситуация и потребности на местните и регионалните администрации. Въпросите, свързани със социалната справедливост и работните места, се разглеждат от Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) . Сред политическите приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г. се нарежда „Сближаването — нашата основна ценност“ като една от трите основни теми. Сближаването е свързано с прилагането на Европейския стълб на социалните права , който е ключов приоритет за Комитета, и е включен сред приоритетите на работната програма за 2021 г. То е от изключително значение за КР, тъй като би могло да определи ново работно направление за европейските институции, преминавайки от междуправителствен подход към европейски процес на вземане на решения.

Какво прави ЕС?

Повече информация:  По-силна икономика, социална справедливост и работни места — Конференция за бъдещето на Европа (europa.eu)

ЕС и света

Защо това е важно за регионите и градовете на ЕС?

Регионите и градовете са засегнати от външните отношения на ЕС и от свързаните с тях политики като търговия, сигурност, миграция и сътрудничество с международни организации като Организацията на обединените нации и ОИСР. Освен това те имат партньорства с местни и регионални власти извън ЕС и участват активно в програмите на ЕС със страните, обхванати от процеса на разширяване, Европейската политика за съседство, сътрудничеството за развитие и отношенията с Обединеното кралство. За работата на КР и неговите становища допринасят дискусиите и политическите взаимодействия в създадените от него съвместни органи с партньорите, както и в специализираните работни групи. Тези органи дават възможност на КР да допринася ефективно за политиките на ЕС за разширяване и съседство от местна и регионална гледна точка.

Какво препоръчва КР?

КР може да улесни диалога и сътрудничеството с местните и регионалните власти в трети държави, като предоставя експертен опит и партньорски обмен в подкрепа на развитието на техния капацитет и многостепенното управление. За тази цел КР използва форуми като съвместните консултативни комитети и работни групи , Конференцията на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP) , Евро-Средиземноморската асамблея на регионалните и местните власти (ARLEM) и контактната група „КР-Обединено кралство“ .

КР призовава за по-активно участие на местните и регионалните власти в отношенията на ЕС с трети държави, за да се отговори на предизвикателствата, пред които са изправени публичните администрации както в ЕС, така и извън него.

Какво прави ЕС?

Повече информация:  https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld

Ценности и права, върховенство на закона, сигурност

Защо това е важно за регионите и градовете на ЕС?

При многостепенна система на управление местните и регионалните власти играят решаваща роля за защитата на основните права. По-доброто упражняване на правата има положително въздействие върху икономическото и социалното развитие и е най-добрият начин за спечелване на доверието на гражданите и засилване на тяхната ангажираност в изготвянето на политиките на всички равнища на управление. Поради това насърчаването на култура на зачитане на принципите на правовата държава е споделена отговорност на европейско, национално, регионално и местно равнище. Що се отнася до „сигурността“, борбата с тероризма е част от по-широката концепция за Европейския съюз за сигурност , а ключовата роля на градовете за защитата на обществените пространства и предотвратяването на радикализацията, например, се подчертава в ангажимента на ЕС за градска сигурност и устойчивост .

Какво препоръчва КР?

КР предлага регионите и градовете да участват в насърчаването на култура на зачитане на основните права, ценностите на ЕС и принципите на правовата държава. По-специално, от съществено значение е да се повиши ангажираността на младите хора с тези основополагащи елементи на ЕС. Гражданските нагласи играят важна роля в развитието на нелибералните форми на популизъм, а образованието може да даде положителен принос в борбата с рисковете от упадък на демокрацията. Например, що се отнася до прилагането на Хартата на основните права на ЕС , създаването на звена за контакт на местно равнище би могло да предостави насоки на местните и регионалните власти за това как да оформят своите политики, при пълно спазване на Хартата, и да изтъкнат най-добрите практики. Друг скорошен пример е приемането на становище на КР относно Програмата на ЕС за борба с тероризма .

Какво прави ЕС?

Повече информация:  https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights

Цифрова трансформация

Защо това е важно за регионите и градовете на ЕС?

Между регионите и градовете на ЕС и дори в рамките им има значителни разлики в достъпа до цифрова инфраструктура и цифрови услуги. Цифровата трансформация е от решаващо значение за икономическото и общественото развитие, а цифровите технологии станаха задължителни за всеки аспект от нашия живот. В същото време пандемията от COVID-19 разкри нарастващото цифрово разделение в целия ЕС, като потвърди, че върху сближаването между регионите и градовете в ЕС важно въздействие оказват наличието и достъпността на възможностите за цифрова трансформация.

Какво препоръчва КР?

Откакто прие становището си „ Цифрова Европа за всички “ през 2019 г. Европейският комитет на регионите (КР) се застъпва за концепцията за „цифрово сближаване“. Той разглежда цифровото сближаване като важно допълнително измерение на концепцията за икономическо, социално и териториално сближаване, за която се съдържа определение в Договора за ЕС. Понастоящем КР разглежда състоянието на цифровата трансформация в регионите на ЕС по отношение на различията в инфраструктурата, използването на интернет и наличието на услуги на електронното управление.

Какво прави ЕС?

Повече информация:  https://futureu.europa.eu/processes/Digital

Европейска демокрация

Защо това е важно за регионите и градовете на ЕС?

Подобряването на демократичното функциониране на ЕС е начин за подновяване на европейския проект. Регионите, градовете, общините и над един милион политици, избрани на поднационално равнище, играят важна роля за повишаване на устойчивостта на европейската демокрация. По-голямото участие на местните и регионалните власти и на Европейския комитет на регионите в изготвянето на политиките на ЕС би могло да доближи Европа до гражданите.

Какво препоръчва Европейският комитет на регионите?

Европейският комитет на регионите (КР) подкрепя по-нататъшното развитие на принципите на ЕС за „субсидиарност и пропорционалност“, които гарантират, че решенията се вземат възможно най-близо до гражданите и че се извършват постоянни проверки дали действията на равнището на ЕС са оправдани с оглед на наличните възможности на национално, регионално или местно равнище. Освен това КР предлага участието на гражданите, което се насърчава от Конференцията за бъдещето на Европа, да се превърне в постоянна възможност и да се обедини експертният опит на ангажираните граждани чрез мрежа от региони и градове в целия ЕС.

Какво прави ЕС?

Повече информация:  https://futureu.europa.eu/processes/Democracy

Миграция

Защо това е важно за регионите и градовете на ЕС?

Миграцията оказа силно въздействие върху регионите и градовете на ЕС, по-специално тези, които са на предната линия на миграционните потоци. Тези региони и градове често отговарят за приемането и интеграцията на мигрантите, като им осигуряват жизненоважна инфраструктура и услуги. Освен това въздействието на демографската ситуация върху всички региони и градове в ЕС, включително върху пазарите на труда и обществените услуги, е значително и ще играе по-голяма роля в политиките, провеждани на местно и регионално равнище.

Какво препоръчва Европейският комитет на регионите?

Европейският комитет на регионите (КР) призовава за всеобхватна миграционна политика на равнището на ЕС, в чието разработване и изпълнение да се включват опитът и вижданията на регионите и градовете. Тази политика следва да отчита регионалния и местния принос и да включва интеграция, справедливи процедури за връщане и политики за предоставяне на убежище, които са в състояние да отговорят адекватно на настоящите и бъдещите миграционни тенденции. Също така е необходимо да се обърне внимание на първопричините за миграцията, в сътрудничество с държавите на произход и на транзитно преминаване, за нуждаещите се от хуманитарна закрила, като същевременно се защитават външните граници на ЕС.

Какво прави ЕС?

Повече информация:  https://futureu.europa.eu/processes/Migration

Образование, култура, младеж и спорт

Защо това е важно за регионите и градовете на ЕС?

Образованието, културата, младежта и спортът отговарят на основните потребности на нашите общества, независимо дали икономическото и социалното развитие се насърчават чрез образование, взаимно разбирателство — чрез култура и спорт, или по-приобщаващ демократичен живот — чрез участие на младежта. Ролята на регионите и градовете в тези области е от решаващо значение и в много държави членки те отговарят за съответните инфраструктури и услуги. Цифровизацията на образованието и културата, високите равнища на младежка безработица в някои региони и задълбочаването на икономическите и социалните различия са едни от най-неотложните предизвикателства, пред които са изправени местните и регионалните власти. Някои от тези предизвикателства и техните регионални измерения могат да станат дори по-видими и неотложни поради последиците от пандемията от COVID-19.

Какво препоръчва Европейският комитет на регионите?

Като цяло Европейският комитет на регионите (КР) съветва институциите на ЕС относно законодателството и политиките чрез становища , в които отчита конкретната ситуация и потребности на местните и регионалните администрации. Въпросите, свързани с образованието, културата, младежта и спорта, се разглеждат от Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) . Сред политическите приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г. изпъкват „Доближаване на Европа до нейните граждани“ и „Изграждане на устойчиви регионални и местни общности“ като две от трите основни теми. В неотдавнашното си становище относно „ Постигане на европейско пространство за образование до 2025 г. “ КР призовава за по-добро признаване на регионалните потребности и препоръчва да се преодолеят регионалните различия в областта на образованието.

Какво прави ЕС?

Повече информация:  Образованието, културата, младежта и спорта — Конференция за бъдещето на Европа (europa.eu)

Прояви

Предстоящи събития

Минали събития

Последни новини

Мултимедийни материали

The future is in your hands

 

Вижте повече

 • The future is in your hands
  The future is in your hands
 • #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
  #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
 • #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
  #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
 • #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
  #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
 • #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
  #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
 • #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
  #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
 • #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
  #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
 • #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
  #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
 • #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
  #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
 • #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"
  #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"


Следвайте ни в

За контакт

Екип за местни прояви на дирекция „Комуникация“
Споделяне:
 
Back to top