Декларация относно „Мястото на регионите в структурата на Европейския съюз с оглед на Конференцията за бъдещето на Европа “ 

Съдържание

Настоящата пандемия отново показа значението на регионалните и местните власти* за осигуряването на защита за европейските граждани, както чрез предоставянето на здравни и социални услуги, така и чрез подпомагане на предприятията в икономическото възстановяване. Един от ключовите фактори за успешно справяне с настоящите предизвикателства е подходът на многостепенно управление, който би трябвало да бъде стриктно отразен в процеса на вземане на решения в ЕС Конференцията за бъдещето на Европа предоставя възможност за размисъл относно мястото на регионите в структурата на Европейския съюз с цел укрепване на демократичната легитимност и засилване на доверието у гражданите.

27-те държави – членки на ЕС, се различават по отношение на разпределението на законодателните и административните си правомощия между различните равнища на управление. Много от тях имат единни и централизирани системи, докато в седем държави членки регионите разполагат със силни законодателни правомощия и известна степен на автономност. Като цяло местните и регионалните власти прилагат 70 % от цялото законодателство на ЕС и извършват една трета от публичните разходи и около половината от публичните инвестиции. Би трябвало да се изгради Алианс на регионите за европейска демокрация , включващ както парламентарното, така и изпълнителното равнище. Този алианс би трябвало постепенно да включи всички региони на Европейския съюз и еквивалентни териториални единици и да работи в тясно сътрудничество с техните представителни органи с цел увеличаване на легитимното им въздействие върху процеса на вземане на решения в ЕС, като се отчитат техните правомощия и общи интереси

Като се има предвид легитимната цел за засилване на ролята на регионите в изготвянето на политиките на ЕС, регионалните правителства, парламенти и съвети изразяват съгласие относно идеята за по-ефикасно използване на Европейския комитет на регионите и неговите правомощия, определени в Договорите, когато е целесъобразно, за да се отговори по-добре на потребностите на хората по местообитание. Поради това ние, представителите на региони от всички 27 държави – членки на Европейския съюз, заявяваме следното:

1.  Убедени сме, че основната предпоставка на демокрацията е доверието на гражданите, изразено чрез техния вот на местни, регионални, национални и европейски избори. Регионите, и по-специално регионите със законодателни правомощия, носят правна и политическа отговорност за изготвянето и прилагането на законодателството на Европейския съюз и носят добавена стойност за Европейския съюз. Регионите и техните политически лидери са близо до своите народи и спомагат за укрепване на доверието на гражданите в европейската демокрация. В съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност регионите играят основна роля в държавите – членки на Европейския съюз. Поради това приветстваме съществуващите основани на факти инициативи, като мрежата RegHub на Европейския комитет на регионите за наблюдение на прилагането на европейското законодателство и платформата „Готови за бъдещето“ на Европейската комисия, и сме на мнение, че е целесъобразно те да бъдат доразвити с подкрепата на ресурси на Европейския съюз.

2.  Ангажираме се да използваме Конференцията за бъдещето на Европа, за да установим диалог с гражданите и разглеждаме конференцията като възможност за провеждане на дискусия относно мястото на регионите в демократичната архитектура на Европейския съюз и за укрепване на доверието сред европейските граждани. Дългосрочната ни политическа цел е да засилим политическото въздействие на регионите на европейско равнище по въпроси, които са пряко свързани с работата на местните и регионалните власти.

3.  Считаме, че Европейският комитет на регионите е подходящ за представяне на нашите институционални и политически цели. В този контекст, наред с други инициативи, възнамеряваме да работим заедно като политически Алианс на регионите за европейска демокрация. Изпълнени сме с решителност да използваме нашия експертен опит и демократичен мандат, за да гарантираме, че чрез засиления ни ангажимент гласът и потребностите на нашите граждани ще бъдат по-добре чути и превърнати в действия на равнището на ЕС.

Нека заедно да подкрепим модернизирането на дома на европейската демокрация, в който ЕС е защитният покрив, държавите членки – здравите стени, а регионите, градовете и селата – солидните му основи. С общи усилия нека доближим Европа до хората там, където те живеят!

 

* В настоящата декларация терминът „регионални и местни власти“ се отнася до публични институции с юридическа правосубектност, които са част от държавната структура, намират се на равнище под това на централното управление и се отчитат пред гражданите. Регионалните и местните власти обикновено се състоят от съвещателен орган или орган за изготвяне на политики (съвет или асамблея) и изпълнителен орган (кмет или друг изпълнителен служител), пряко или непряко избрани или номинирани на местно равнище. Терминът обхваща различни равнища на управление, като например села, общини, окръзи, провинции или региони, както и междинни общности.

Ако Вашият регион или сдружение иска да се присъедини към настоящата декларация и да добави логото си отдолу, моля, попълнете този онлайн формуляр​.

_____________

Партньори

Споделяне:
 
Back to top