Зеленият пакт на местно равнище 

посланици на пакта за климата 

Европейският зелен пакт е новата стратегия за растеж, чиято цел е да насочва ЕС към неутралност по отношение на климата до 2050 г. Европейският зелен пакт предвижда значителни промени в няколко сектора на всички равнища: от климата до енергетиката, от транспорта до опазването на биологичното разнообразие, от селското стопанство до кръговата икономика. Затова всеки град и регион трябва да бъде част от тази историческа възможност, като участва проактивно в механизми за многостепенно управление в сътрудничество с националните правителства и ЕС, и не на последно място със съседните региони на континента.​
Съдържание

Нашите цели

Европейският пакт за климата играе ключова роля за пълноценното прилагане на Европейския зелен пакт. Целта е да се създаде отворена и приобщаваща платформа за ангажиране на гражданите и общностите с действия в областта на климата и околната среда. Пактът за климата ще се съсредоточи върху повишаването на осведомеността и действията за подкрепа с цел свързване и колективно разработване и прилагане на решения в областта на климата, било то в малък или голям мащаб.

КР работи с Европейската комисия за успешното изпълнение на Пакта за климата. Схемата Зелен пакт на местно равнище е нова инициатива на Европейския комитет на регионите, която има за цел да постави градовете и регионите в центъра на Европейския зелен пакт и да гарантира, че както стратегията на ЕС за устойчив растеж, така и планът за възстановяване от COVID‑19 водят до пряко финансиране за градовете и регионите и конкретни проекти за всеки район. Зеленият пакт на местно равнище включва работна група и редица комуникационни дейности.

В този контекст КР отправи покана за представяне на кандидатури за посланици на КР за пакта за климата , така че членовете да могат активно да популяризират Зеления пакт в своите райони чрез политически дейности и най-добри практики. Посланиците ще предоставят и периодична обратна информация относно ефективността на политиките на ЕС по места и ще насърчават вертикалната интеграция. Всички членове на КР могат да кандидатстват тук , за да станат посланици на КР за пакта за климата.

След като бъдат избрани, посланиците на КР за пакта ще се присъединят към мрежата от посланици на пакта за климата, ръководена от Европейската комисия, ще получат статут на посланик, ще осигурят по-голяма видимост на своите действия в областта на климата на уебсайта на пакта и ще имат достъп до инструменти за комуникация (през 2021 г. ще им бъде предоставен набор от комуникационни инструменти за целите на пакта). Те ще станат емисари по въпросите на климата, ще участват като оратори в международни прояви и ще насърчават градовете и регионите да поемат водеща роля в изпълнението на Европейския зелен пакт чрез организирането на сателитни прояви по линия на пакта за климата на местно равнище. Те също така ще докладват на работната група „Зелен пакт на местно равнище“ относно опита, най-добрите практики и проблемите, които са констатирали по места.

Поканата за представяне на кандидатури за посланици на КР за пакта за климата е едно от ключовите действия на КР в тази област.

КР подкрепя и различни инициативи за повишаване на потенциала на членовете на КР, както и на други местни и регионални органи на властта, да играят водеща роля по пътя към неутралност по отношение на климата. Всяко действие, всеки ангажимент и всяко постижение в областта на климата са от решаващо значение!

Ако се нуждаете от повече информация, можете да се свържете с нас.

Документи

Последни новини

Прояви

Предстоящи събития

Минали събития

Споделяне:
 
Back to top