Помощ за регионите и градовете в борбата им с коронавируса  

Глобалното разпространение на COVID-19 продължава. Правителствата на всички равнища на управление, и по-специално на местно и регионално, са призовани да предоставят спешна помощ, да обясняват как да се овладее разпространението на болестта, да координират усилията и да смекчат, доколкото е възможно, въздействието на кризата върху икономиките.

Регионалните и местните лидери са на първа линия в борбата срещу пандемията. Те се нуждаят спешно от по-добра координация на всички равнища на управление, по-добро снабдяване с жизненоважно оборудване, бързо и лесно за използване финансиране, за да посрещнат належащите нужди и да намерят прагматични решения за адаптиране към потребностите на местно и регионално равнище.

План за действие

При тези извънредни обстоятелства Комитетът на регионите като посредник между Европейския съюз и неговите местни и регионални власти одобри план за подпомагане, информиране, ангажиране и представителство на регионите и градовете в цяла Европа чрез:

1. насърчаване на подкрепата на ЕС за местните и регионалните власти в сектора на здравеопазването чрез призива за здравен механизъм на ЕС за спешни ситуации;

2. създаване на платформа за обмен с цел сътрудничество и улесняване на взаимната подкрепа между градовете и регионите в целия ЕС;

3. посредством механизми на КР предоставяне на конкретна обратна връзка, отразяваща гледната точка на местните и регионалните власти, относно начините за реагиране при извънредни ситуации, справянето със здравните, социалните и икономическите аспекти на пандемията и тяхното въздействие върху хората и техните местни общности;

4. предоставяне на редовна и практическа информация на местните и регионалните власти относно мерките на ЕС за справяне с кризата;

5. улесняване на практическите проверки по места на мерките на ЕС за борба с пандемията; събиране на данни с цел подобряване на политиките на ЕС въз основа на опита на местно и регионално равнище (преглед на състоянието на политиката).

Прочетете повече за Плана за действие тук .

#EuropeansAgainstCovid19 (#ЕвропейцисрещуCovid19)

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Свързана информация
Линкове
@EU_CoR