Комуникационна стратегия на КР: да възстановим връзката на гражданите с Европа 

Съдържание

​Европейският комитет на регионите (КР) има за цел да възвърне доверието на гражданите в Европейския съюз. Съставен от членове на изборна длъжност на регионално и местно равнище, КР има – заедно с другите институции на ЕС – легитимни причини да поеме своя дял от отговорността за изпълнението на тази задача. С оглед на това КР прие петгодишна комуникационна стратегия за периода 2015—2020 г., в която се подчертава необходимостта от възприемане на по-съгласуван, отворен, двустранно насочен и приобщаващ подход на комуникация, който да възстанови връзката на гражданите с Европа.


Самите членове на КР играят основна роля в комуникационната стратегия на КР и за информирането относно Европа. Те отговарят за предоставянето на информация и изявления, отразяващи местната гледна точка на равнището на ЕС и същевременно са най-важните мултипликатори на институционалните послания на КР към гражданите и институциите на ЕС.

КР може да донесе добавена стойност чрез комуникационни дейности, насочени към двете му основни целеви аудитории: регионалните и местните власти и институциите на ЕС. Освен това КР ще използва своите (съществуващи и нови) договорености с други институции на ЕС, например като си сътрудничи с комуникационните служби на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС.

За повече информация, моля, консултирайте Комуникационната стратегия на КР за периода 2015—2020 г., която ще се прилага чрез годишни комуникационни планове, определящи ограничен брой тематични приоритети.

Докато в Плана за комуникация за 2016 г. беше поставен акцент върху стимулирането на заетостта, растежа и инвестициите, подчертаването на териториалното измерение на бюджета на ЕС и подкрепата за стабилността в световен мащаб чрез регионално и местно сътрудничество, то в Плана за комуникация за 2017 г. се предлага продължаване на започнатите през 2016 г.усилия и допълнително обсъждане на начина, по който Европа може да възстанови доверието в ЕС. Въз основа на това Планът за комуникацията за 2018 г. насърчава продължаване на дебата относно бъдещето на ЕС, бъдещите финанси на ЕС и изготвянето на политиките на ЕС въз основа на данните на местно и регионално равнище. Целта на неотдавна публикувания план за комуникацията през 2019 г.е да се покаже, че регионите и градовете са важен инструмент в изграждането на сплотена, приобщаваща и устойчива Европа и че по тази причина на КР трябва да се отреди по-голяма роля в процеса на вземане на решения в ЕС.

Ако имате въпроси, моля свържете се с communication@cor.europa.eu.

Документи

Final Evaluation Report of the 2015-2020 Communication Strategy of the European Committee of the Regions

Споделяне:
 
Back to top