Членове 

Европейският комитет на регионите (КР) се състои от 329 членове, представляващи местните и регионалните власти от всички 27 държави – членки на ЕС. Те събират на пленарна сесия в Брюксел от 5 до 6 пъти годишно, за да обсъждат политическите приоритети и да приемат становища по законодателството на ЕС.

Членовете трябва да са демократично избрани и/или да носят политическа отговорност в своята страна по произход. Всяко национално правителство предлага свои регионални и местни представители (титулярни членове и заместници) – национални делегации, които трябва да бъдат одобрени от Съвета на ЕС.

През април 2019 г. Бюрото прие стратегия за баланс между половете при участието на членовете в КР.

​ Членовете не получават възнаграждение от КР. Все пак, членовете, които участват в заседания на КР или в надлежно одобрени командировки, имат право на възстановяване на действителните разходи за билетите си за транспорт и получават ​надбавки за покриване на всички свои разноски, направени по време на пътуването и на мястото на заседанието. Повече информация може да бъде намерена тук

Членовете на КР са обединени в групи според политическата им принадлежност -- -- и в комисии според областите на интерес.

За повече информация вж. Портала на членовете, Кодекса за поведение на членовете на КР и Правилника за дейността на КР и Наръчника.

Мрежата на бившите членове​ обединява бивши членове и заместници на членове на Европейския комитет на регионите, като им предлага възможност да продължат да следят политическата работа и дейности на КР. Тя е отворена и за други лица и приятели на КР, които желаят да предоставят своя опит и знания на КР и Европа.

Споделяне:
 
Back to top