National delegation  

ExtentedCQWP
Sveriges nationella delegation

Översikt

Den svenska delegationen består av tolv ledamöter och tolv suppleanter. Samtliga är folkvalda politiker i kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är sedan 1995 sekretariat för den svenska delegationen.

Utnämning av den svenska delegationen

Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska ReK bestå av företrädare för regionala och lokala organ, som antingen har valts till ett regionalt eller lokalt organ eller är politiskt ansvariga inför en vald församling. Ledamöter och suppleanter nomineras av medlemsstaternas regeringar och utses av rådet. Mandatperioden utgör fem år. ​

I Sverige är det Finansdepartementet som ansvarar för handläggningen av utnämningen av den svenska delegationen. Finansdepartementet ber SKR:s styrelse att föreslå delegationsledamöter. Förslaget ska bland annat beakta balans mellan kön, kommun och region samt geografisk tillhörighet.

Ledamöter och suppleanter nomineras och utnämns på grundmandat, baserade på allmänna val. Vid tillfälle av avsägelse eller förändrat grundmandat ska en ny utnämning ske, enligt samma förfarande.

Organisation och främjande av politiska intressen

Både ledamöter och suppleanter har rätt till en plats i ReK:s utskott. Suppleanterna är "ordinarie suppleanter", vilket innebär att de har samma möjlighet som ledamöterna att vara föredragande för yttranden, lägga fram ändringsförslag och delta i diskussionerna vid utskottssammanträdena. Suppleanterna kan också en gång per år delta i en plenarsession som observatörer, på SKR:s bekostnad.

Två gånger om året möts hela delegationen i Sverige för att planera sitt strategiska arbete på grundval av Europeiska kommissionens årliga arbetsprogram. Dessutom hålls regelbundna möten mellan svenska ledamöter och handläggare vid SKR, där de planerar det svenska bidraget till arbetet i de enskilda ReK-utskotten.

President

President


Anders KNAPE
Anders KNAPE 

Contact Info


 +46 70 6346004
 +46 8 452724
 Anders.Knape@skr.se
 

Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
SverigeShare:
Ytterligare information
Coordinators
Marcus HOLMBERG
Marcus HOLMBERG 

Contact Info


 +32 2 5490867
 +32 2 5490869
 marcus.holmberg@skr.se
 

Square de Meeûs 1
1000 Brussels
BelgiumNiklas Hellblom
Niklas Hellblom 

Contact Info


 +46 8 452 72 44
 niklas.hellblom@skr.se
 

Swedish Association of Local Authorities and Regions, Hornsgatan 20
118 82  Stockholm
Sweden