Pekka MYLLYMÄKI

Formand for kommunalbestyrelsen i Mynämäki

 Pekka MYLLYMÄKI

Politisk gruppe

Renew Europe

Repræsenterer

Finland

Suppleant i Det Europæiske Regionsudvalg siden

26.01.2020

 
Indhold