Pekka MYLLYMÄKI

Formand for kommunalbestyrelsen i Mynämäki

 Pekka MYLLYMÄKI

Politisk gruppe
Renew Europe
Repræsenterer
Finland
Suppleant i Det Europæiske Regionsudvalg siden
26.01.2020
 
Indhold