National delegation  

ExtentedCQWP
Národní delegace České republiky

Obecné informace

Členové české národní delegace ve Výboru regionů (VR) zastupují zájmy českých regionů, obcí a venkovských oblastí na evropské úrovni. Česká národní delegace sestává z 12 členů a 12 náhradníků. Náhradníci zastupují členy, kteří se nemohou zúčastnit konkrétní schůze.

 

Všichni čeští členové VR musí zastávat volenou funkci, tj. musí být zvoleni v komunálních či krajských volbách v České republice. Českou delegaci tvoří převážně představitelé krajů a starostové měst a obcí.

 

Jmenování delegace

Systém jmenování českých členů VR je následující. První návrhy schvaluje Asociace krajů České republiky (AKČR) a Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR). Seznam navržených jmen poté odsouhlasí česká vláda a předá jej ke konečnému schválení Evropské radě. Při sestavování finálního seznamu členů se zohledňuje zeměpisná vyváženost a také politické a genderové aspekty. V únoru 2020 začalo nové pětileté funkční období, v souvislosti s čímž byl aktualizován seznam členů české národní delegace. V jejím čele stojí pan Roman Línek, první náměstek hejtmana Pardubického kraje. Aktuální informace o VR a české národní delegaci včetně úplného seznamu členů naleznete na internetové adrese http://www.prague-house.eu/ v části Evropská unie > Výbor regionů. Občané České republiky se s podrobnějšími dotazy mohou obracet národní koordinátory nebo na AKČR a SMO ČR.

 

Organizační záležitosti a prosazování politických zájmů

Úlohou české národní delegace je zajistit, aby byla věnována náležitá pozornost názorům českých občanů. Česká delegace se pravidelně schází před plenárním zasedáním VR, aby formulovala společné postoje a projednala důležité záležitosti. Program jednání těchto schůzí, které se obvykle konají v Pražském domě v Bruselu, připravují národní koordinátoři a schvaluje jej předseda delegace, jenž těmto schůzím rovněž předsedá.

 

Mezi hlavní priority české národní delegace patří politika soudržnosti, doprava, infrastruktura,  přeshraniční spolupráce a rozvoj venkova.​ Tyto priority jsou blíže upřesněny ve výroční zprávě „Priority české národní delegace“, kterou na schůzích projednávají a upravují všichni členové delegace.

President

President


Roman LÍNEK
Roman LÍNEK 

Contact Info


 +420 466 026255
 iva.krejcova@pardubickykraj.cz
 

Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Česká RepublikaSdílet:
Související informace
Coordinators
Čaban Vít
Čaban Vít 

Contact Info


 +420 773 790 126
 vit.caban@praha.eu
 

Delegation of Prague to the EU Avenue Palmerston 16
1000 Brussels
www.prague-house.eu www.facebook.com/praguehouseinbrusselsPetr OSVALD
Petr OSVALD 

Contact Info


 +420 724 602 817
 osvald@plzen.eu