Biroul

Biroul poate fi considerat forța motrice a CoR, având misiunea de a elabora programul politic al Comitetului la începutul fiecărui mandat, de a controla punerea sa în aplicare și de a asigura coordonarea generală a lucrărilor sesiunilor plenare și ale comisiilor.

De regulă, Biroul se reunește la Bruxelles înaintea fiecăreia din cele șase sesiuni plenare anuale și de două ori pe an în ședințe extraordinare care se desfășoară fiecare în statul membru care deține președinția Consiliului.

Ca forță motrice a CoR, Biroul trebuie să reflecte pluralismul – în special pluralismul politic – care există în cadrul Comitetului. Prin urmare, componența Biroului se prezintă astfel:
  • Președinte,
  • prim-vicepreşedinte,
  • 28 de vicepreședinți (câte unul pentru fiecare stat membru),
  • alți 28 de membri,
  • președinții grupurilor politice.

Franța, Germania, Italia, Polonia, Spania și Regatul Unit au fiecare câte trei locuri; Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Finlanda, Grecia, Irlanda, Lituania, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Suedia, Țările de Jos și Ungaria au fiecare câte două locuri; Cipru, Estonia, Letonia, Luxemburg, Malta și Slovenia au fiecare câte un loc.

La fel ca președintele, Biroul are un mandat de doi ani și jumătate.
 
Biroul are următoarele sarcini:
 
a)       elaborarea și prezentarea în fața Adunării Plenare a proiectului său de program politic la începutul fiecărui mandat, controlarea punerii în aplicare a acestuia și prezentarea rapoartelor anuale și de sfârșit de mandat;
 
b)      pregătirea, organizarea și coordonarea lucrărilor Adunării Plenare și ale comisiilor;
 
c)       adoptarea, la propunerea comisiilor, a programului de muncă anual al acestora;
 
d)      competenţă generală în materie financiară, de organizare și administrativă cu privire la membri și membrii supleanți, la organizarea internă a Comitetului şi a Secretariatului General, (inclusiv privind organigrama) și la organele Comitetului;
 
e)       angajarea secretarului general, a funcţionarilor şi a altor agenţi menţionaţi la articolul 73 din Regulamentul de procedură al CoR;
 
f)       prezentarea în faţa Adunării Plenare a proiectului de estimare a veniturilor şi cheltuielilor Comitetului, în conformitate cu dispoziţiile articolului 75 din Regulamentul de procedură al CoR;
 
g)       autorizarea ședințelor în afara sediului;
 
h)      luarea de măsuri privind componenţa şi modalităţile de funcţionare ale grupurilor de lucru, ale comitetelor mixte constituite cu ţările candidate sau ale altor organisme politice la care participă membrii Comitetului;
 
i)        decizia de a introduce o acțiune sau o cerere de intervenție în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, în cazul în care Adunarea Plenară nu este în măsură să adopte o astfel de decizie în termenul stabilit.
 
De asemenea, Biroul poate:
  • să constituie grupuri de lucru formate din membrii Biroului sau din alți membri ai Comitetului, cu scopul de a-l consilia pe probleme specifice;
  • să invite alți membri ai Comitetului să asiste la ședințele sale, în virtutea competențelor sau mandatelor lor, precum și alte persoane din afara Comitetului;