Wydarzenia Lokalne

Europejski Komitet Regionów (KR) zaprasza obywateli do rozmów nt. Europy podczas lokalnych i regionalnych wydarzeń publicznych.

Wydarzenia te mogą być organizowane w partnerstwie z członkami KR-u jako ambasadorami UE na poziomie lokalnym, miastami i regionami oraz ich stowarzyszeniami krajowymi, sieciami i innymi instytucjami UE w państwach członkowskich.

Przyjmujemy teraz zgłoszenia podmiotów zainteresowanych organizacją w 2016 r. lokalnych wydarzeń które są zgodne z naszymi priorytetami politycznymi i kryteriami wyboru i których głównym celem jest:

 • zaangażowanie obywateli, a zwłaszcza młodzieży, w dwustronną komunikację nt. spraw UE, tak by umożliwić mieszkańcom poszczególnych obszarów UE przedstawienie swych interesów i oczekiwań;
 • wniesienie wkładu w prace legislacyjne KR-u, poprzez lokalne debaty nt. opracowywanego prawodawstwa UE i jego potencjalnego wpływu na regiony i miasta;
 • zachęcenie do wymiany wiedzy i dobrych praktyk między miastami i regionami;
 • wzmocnienie współpracy z innymi instytucjami UE, w szczególności krajowymi biurami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i sieci informacyjnej Europe Direct.

Dowiedz się więcej tutaj i stań się partnerem KR-u w organizacji lokalnego wydarzenia!

 

Jakiego rodzaju wydarzenia mogą otrzymać wsparcie?

 • Dialogi obywatelskie: otwarte debaty z udziałem obywateli, zwłaszcza młodego pokolenia, na temat programu politycznego UE i przyszłości Europy.
 • Dialogi zainteresowanych stron: debaty na zasadzie uczestnictwa z podmiotami lokalnymi i regionalnymi w sprawie przygotowań i działań następczych związanych z opiniami KR-u, tak aby bezpośrednio przyczynić się do prac konsultacyjnych KR-u.
 • Konferencje lub seminaria: wymiana wiedzy i sprawdzonych wzorców wśród miast i regionów UE w kwestiach związanych z działaniami UE i ich wpływem w wymiarze regionalnym.

Kto może zgłosić swoją kandydaturę?

 • członkowie KR-u oraz reprezentowane przez nich władze lokalne lub regionalne
 • regiony, prowincje i miasta UE
 • krajowe stowarzyszenia reprezentujące interesy regionalne i lokalne

Jakie aspekty są dla nas ważne?

 • Jeden lub więcej członków KR-u powinien aktywnie uczestniczyć w imprezie w charakterze prelegenta
 • Wydarzenia powinny mieć formułę otwartą i opartą na uczestnictwie
 • Potrzebny jest wyraźny związek z priorytetami politycznymi KR-u oraz z rocznym planem w zakresie komunikacji
 • Potrzebne jest zaangażowanie biur informacyjnych Parlamentu Europejskiego i przedstawicielstw Komisji Europejskiej w państwach członkowskich, a także ośrodków informacji europejskiej Europe Direct lub europejskich lub krajowych stowarzyszeń i sieci władz lokalnych i regionalnych

Co możemy zaoferować?

W zależności od oceny oraz dostępności środków finansowych KR może zaproponować ograniczony zakres usług związanych z wydarzeniem lokalnym, np.:

 • pokrycie kosztów związanych z  moderowaniem dyskusji;
 • tłumaczenie ustne (maksymalnie 3 języki);
 • działania związane z mediami i komunikacją;
 • zwrot kosztów podróży i zakwaterowania członków KR-u.

 

Jak wysłać zgłoszenie?

 • uważnie przeczytać przepisy dotyczące wydarzeń lokalnych
 • przesłać wniosek co najmniej trzy miesiące przed proponowaną datą wydarzenia
 • wypełnić elektroniczny formularz
 • dopilnować, by wniosek zawierał wszystkie wymagane informacje, takie jak cele, koncepcję, zadania, preliminarz budżetowy i wstępny program tego wydarzenia

Kontakt

Dyrekcja Komunikacji
Europejski Komitet Regionów
Rue Belliard 99-101
B -1040 Brussels
email: eulocal@cor.europa.eu
web: www.cor.europa.eu/localevents
twitter: #EUlocal


Podobne informacje
Reflecting on Europe
Find out more about

Reflecting EU
Apply for your local event

 
Further information


Past events

Past news