Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE
Jesteś tutaj > Strona główna > Wydarzenia > Europejski Tydzień Regionów i Miast
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
Wydarzenia
Europejski Tydzień Regionów i Miast
EWRC logo - squareThe European Week of Regions and Cities - OPEN DAYS 

 
Na czym polega to wydarzenie?
 
Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne czterodniowe wydarzenie w Brukseli, podczas którego urzędnicy reprezentujący regionalne i miejskie organy administracji, a także eksperci i naukowcy mogą się dzielić dobrymi praktykami i wiedzą fachową w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. Jest to również uznana platforma komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE. Podnosi ona świadomość decydentów na temat znaczenia regionów i miast w kształtowaniu polityki UE. Europejski Tydzień Regionów i Miast to największe europejskie wydarzenie publiczne tego rodzaju.
 
Jak przebiega?
 
Na początku października ok. 6 tys. uczestników i 600 prelegentów z całej Europy i spoza niej gromadzi się w Brukseli, by wziąć udział w programie ok. 100 warsztatów, debat, wystaw i wydarzeń służących nawiązaniu kontaktów, dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego. Co roku organizatorzy dostosowują program do konkretnego kontekstu programu UE. Udział w imprezie jest bezpłatny.
 
Czemu ma służyć „tydzień regionów i miast”?
 
Regiony i miasta uczestniczą w opracowywaniu większości polityk UE. Władze publiczne szczebla niższego niż krajowy w UE odpowiadają za jedną trzecią wydatków publicznych (2 100 mld EUR rocznie) oraz dwie trzecie inwestycji publicznych (około 200 mld EUR), które często wydatkowane są według przepisów prawnych UE.
 
Jak się to wszystko zaczęło?
 
W 2003 r. Komitet Regionów, zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE, zachęcał brukselskie przedstawicielstwa lokalne i regionalne przy UE do równoczesnego otwarcia swoich drzwi zwiedzającym w ramach koncepcji wspólnych „dni otwartych”. Wraz z upływem lat inicjatywa przerodziła się w „OPEN DAYS – Europejski Tydzień Regionów i Miast” i stała się kluczowym corocznym wydarzeniem, w którym uczestniczy Komisja Europejska i wiele innych zainteresowanych stron.
 
W 2016 r. wydarzenie zmieniło nazwę na „Europejski Tydzień Regionów i Miast”, ponieważ zdecydowano nie używać już określenia „OPEN DAYS”. Chodziło o uniknięcie niejasności w kontekście „Dnia Otwartego” („Open Day”), który co roku w maju organizują w Brukseli wszystkie instytucje UE z okazji Dnia Europy, jak również podobnych imprez organizowanych przez przedstawicielstwa Komisji w państwach członkowskich w tym samym czasie.
 
Kim są organizatorzy?
 
Europejski Tydzień Regionów i Miast to wydarzenie współorganizowane przez Komitet Regionów UE (KR) i Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO). Na początku roku, zwykle w styczniu, organizatorzy zapraszają partnerów do wyrażenia chęci udziału w tym wydarzeniu. Następnie, zazwyczaj wiosną, wybieranych jest ponad dwustu partnerów z całej Europy: regiony i miasta, głównie pogrupowane w konsorcja tematyczne (partnerstwa regionalne), przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, stowarzyszenia międzynarodowe i organizacje akademickie. Partnerzy muszą organizować seminaria poświęcone tematom będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania, często w kontekście wdrożenia europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz innych programów UE.
 
Jak zorganizowany jest program?
 
Program organizowany jest wokół głównego hasła i kilku podtematów. Warsztaty lub debaty mogą się ponadto dzielić na trzy kategorie w zależności od organizatora, którym mogą być: 1) partnerstwa regionalne (1/3 wszystkich warsztatów); 2) Komisja Europejska, tzn. jej poszczególne dyrekcje generalne (1/3); 3) Komitet Regionów (1/3). Uczestnicy i prelegenci przemieszczają się pomiędzy 30 różnymi punktami w dzielnicy europejskiej Brukseli, przedstawicielstwami państw członkowskich i regionów oraz siedzibą Komisji Europejskiej i KR-u.
 
Czym jest Miejsce Spotkań („Meeting Place”)?
 
Miejscem Spotkań nazywa się zarówno wszystkie warsztaty organizowane w KR-ze, jak i miejsce służące tworzeniu sieci kontaktów. Pomysłodawcy tej inicjatywy chcieli ułatwić uczestnikom spotykanie się w jednym miejscu zamiast w wielu punktach rozproszonych w całej dzielnicy europejskiej.
 
Czym jest Uniwersytet?
 
Nazywa się  tak szereg warsztatów organizowanych przez DG REGIO, KR i europejskie sieci akademickie specjalizujące się w rozwoju regionalnym, z położeniem szczególnego nacisku na wymiar polityczny. Uniwersytet rozwija świadomość, a także ułatwia wymianę między pracownikami naukowymi oraz przedstawicielami lokalnymi i regionalnymi w sprawie wyników badań dotyczących rozwoju regionalnego i miejskiego, a także polityki spójności UE.

Od 2013 r. na Uniwersytecie prowadzone są również zajęcia Master Class dla doktorantów i naukowców na wczesnym etapie kariery w dziedzinie polityki regionalnej i miejskiej. Mają one na celu zapewnienie lepszego zrozumienia polityki spójności UE i jej potencjału badawczego przez europejskich doktorantów i naukowców rozpoczynających karierę naukową.
 
Kto bierze udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast?
 
Uczestnicy interesują się szczególnie polityką regionalną i miejską, a zatem większość z nich to urzędnicy szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego. Typowy uczestnik jest przedstawicielem administracji lokalnej lub regionalnej, bierze udział w imprezie po raz pierwszy i przyjeżdża do Brukseli konkretnie w tym celu.
 
W jaki sposób Europejski Tydzień Regionów i Miast przenosi się na szczebel lokalny?
 
Od września do listopada każde z dwustu miast i regionów organizuje jedno wydarzenie lokalne pod hasłem „Europa w moim regionie, Europa w moim mieście”. W ponad 30 krajach organizuje się wraz z innymi partnerami ponad 350 imprez lokalnych, w których bierze udział ok. 200 tys. uczestników oraz ok. 2 tys. polityków i ekspertów w charakterze prelegentów.
 
Jakie jest oddziaływanie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast?
 
Od początku systematycznie oceniano wpływ tego wydarzenia. Uczestnicy podkreślali zwłaszcza, że przydatność informacji udostępnionych przez instytucje UE, a także możliwość stworzenia sieci kontaktów z kolegami z innych krajów mają znaczenie dla profesjonalnego zarządzania funduszami UE. O wadze tego wydarzenia świadczy również znaczny oddźwięk medialny. Od wielu lat ok. 300 dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych przyjeżdża z całej Europy do Brukseli, by zrelacjonować imprezę.
 
Podobne informacje


Links


European Week of regions and cities 2016 – The after movie!