Sesje plenarne

KR organizuje zasadniczo 6 sesji plenarnych rocznie z udziałem wszystkich 350 demokratycznie wybranych członków pochodzących z organów władz lokalnych i regionalnych wszystkich 28 państw członkowskich UE.

Sesje plenarne, których przebiegiem kieruje zazwyczaj przewodniczący Zgromadzenia mają na celu głównie:
  • zatwierdzanie projektu preliminarza dochodów i wydatków Komitetu;
  • zatwierdzanie na początku każdej kadencji programu politycznego Komitetu;
  • wybór Przewodniczącego, pierwszego wiceprzewodniczącego i innych członków Prezydium;
  • ustanowienie w ramach instytucji komisji odpowiedzialnych za poszczególne obszary polityki;
  • przyjmowanie i przeprowadzanie przeglądów regulaminu wewnętrznego Komitetu Regionów.
Zgodnie z europejskim procesem ustawodawczym Komisja Europejska jest zobowiązana do zasięgnięcia opinii KR-u w dziedzinach polityki, które mają bezpośredni wpływ na władze lokalne i regionalne. Odpowiednia komisja KR-u odpowiedzialna za konkretny obszar politykiwyznacza jednego ze swoich członków na sprawozdawcę, który opracowuje projekt opinii w sprawie wniosku ustawodawczego, poddawany następnie pod głosowanie na jednej z sesji plenarnej KR-u. Jeżeli opinia zostaje poparta większością głosów, zostaje przyjęta i przekazana innym instytucjom UE.
 
KR może również na własny wniosek zająć stanowisko w danej kwestii, wydając opinię z inicjatywy własnej.​
 

​Recent Plenary sessionsUpcoming Plenary Sessions


​Latest news