Opinie i rezolucje
 

​Search opinions

 
Advanced search
 

Komisja Europejska konsultuje się z Komitetem Regionów (KR-em) na najwcześniejszym etapie europejskiego procesu ustawodawczego w dziedzinach polityki, które mają bezpośredni wpływ na władze lokalne i regionalne. KR może również na własny wniosek zająć stanowisko w danej kwestii, wydając opinię z inicjatywy własnej.

KR przedstawia swoje stanowisko za pośrednictwem różnych rodzajów opinii:

  • Opinie w sprawie wniosków ustawodawczych w obszarach polityki, w których konsultacja jest obligatoryjna

  • Opinie perspektywiczne w sprawie przyszłych europejskich strategii politycznych

  • Opinie perspektywiczne w sprawie analiz dotyczących ocen oddziaływania terytorialnego odnoszących się do niektórych wniosków Komisji Europejskiej

  • Rezolucje dotyczące aktualnych kwestii politycznych

Trzy etapy demokratycznego procesu – dyskusja, opracowywanie opinii i głosowanie

  • Przewodniczący KR-u przydziela daną sprawę odpowiedniej komisji wewnętrznej

  • Jeden z członków KR-u zostaje wyznaczony na sprawozdawcę Sprawozdawca opracowuje opinię i przedstawia ją członkom odpowiedniej komisji do omówienia, wniesienia poprawek i przyjęcia

  • Projekt opinii jest przedstawiany i omawiany na kolejnej sesji plenarnej

  • Po przyjęciu jej na sesji plenarnej przez członków KR-u, jest ona przekazana wszystkim instytucjom UE

Więcej informacji na temat roli Komitetu Regionów w procesie ustawodawczym