Platforma wymiany wiedzy

Platforma wymiany wiedzy jest rodzajem współpracy między Europejskim Komitetem Regionów (KR-em) a Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD). Ma na celu prezentację nowych rozwiązań z dziedziny badań i rozwoju, innowacyjnych produktów oraz najlepszych praktyk w odpowiedzi na wyzwania społeczne, w obliczu których stoją władze lokalne i regionalne w Europie. 

Tematami wydarzeń organizowanych w 2016 r. w ramach platformy wymiany wiedzy będą biogospodarka i kluczowe technologie prorozwojowe. Przy tej samej okazji w 2017 r. omówione zostaną energia i innowacje w sektorze publicznym

Platforma wymiany wiedzy działa za pośrednictwem: 

  • seminariów tematycznych organizowanych w Brukseli przez KR i DG RTD; 
  • wydarzeń partnerskich odbywających się w regionach, organizowanych na szczeblu lokalnym przez członka KR-u; 
  • prezentacji organizowanych przez inne podmioty, lecz przyczyniających się do realizacji rocznego planu działania platformy wymiany wiedzy. 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Komisji SEDEC: sedec@cor.europa.eu


​Latest news