Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT)

EGTC logoEuropejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej narzędziem ułatwiającym współpracę transgraniczną, transnarodową lub międzyregionalną


EUWT zostały ustanowione w 2006 r. przez Parlament Europejski i Radę przy politycznym wsparciu Komitetu Regionów. Ich celem jest umożliwianie władzom lokalnym i regionalnym z różnych państw członkowskich prowadzenia skuteczniejszej współpracy, na przykład poprzez umożliwienie im bezpośredniego ubiegania się o fundusze europejskie i zarządzanie nimi.

Rola EUWT

Rolą EUWT jest organizowanie działań w zakresie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej oraz kierowanie nimi – przy udziale finansowym UE lub bez jej wsparcia.

Kto może utworzyć EUWT?

W skład EUWT muszą wchodzić partnerzy z przynajmniej dwóch państw członkowskich UE, w tym:
 • Władze lokalne lub regionalne
 • Instytucje rządowe na poziomie centralnym 
 • Podmioty prawa publicznego 
 • Stowarzyszenia 
Jakie mogą być zadania EUWT? 
 • Zarządzanie transportem transgranicznym lub usługami zdrowotnymi 
 • Zarządzanie transgranicznymi lub międzyregionalnymi projektami zrównoważonego rozwoju (innowacyjność i technologia, ochrona środowiska naturalnego itp.) 
 • Wzmacnianie transgranicznej spójności gospodarczej i społecznej

Rola Komitetu Regionów
 • Rola konsultacyjna w dziedzinie współpracy transgranicznej
 • Wsparcie polityczne dla EUWT i ich działalności 
 • Ocena postępu prac EUWT i ułatwianie wymiany sprawdzonych rozwiązań dzięki pomocy grupy doradczej 
 • Gromadzenie informacji na temat statusu i konwencji EUWT

Szczegółowe informacje znajdują się na portalu EUWT.