Grupy międzyregionalne

Grupy międzyregionalne są to platformy, które skupiają członków i zastępców członków Europejskiego Komitetu Regionów na zasadzie dobrowolności. Sprzyjają one wymianie poglądów, a tym samym rodzeniu się pomysłów, które mogą wzbogacić współpracę między samorządami lokalnymi i regionalnymi w państwach członkowskich i poza nimi.

Zgodnie z regulaminem wewnętrznym grupa międzyregionalna to grupa złożona minimum z dziesięciu członków Europejskiego Komitetu Regionów, należących do:

• przynajmniej czterech delegacji krajowych, lub

• grupy regionów zrzeszonych na podstawie umowy międzypaństwowej w celu wspierania współpracy transgranicznej.

Od wejścia w życie decyzji w sprawie grup międzyregionalnych w dniu 13 lutego 2007 r. Prezydium zatwierdziło utworzenie 11 grup, z których następujące obecnie działają:

 

Niektóre grupy międzyregionalne („Morze Adriatyckie i Morze Jońskie”, „Makroregion alpejski”, „Regiony Morza Bałtyckiego” i „Dunaj”) opierają się na odpowiadających im strategiach makroregionalnych. Strategia makroregionalna to zatwierdzone przez Radę Europejską ramy służące wzmocnieniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na konkretnym obszarze geograficznym w odniesieniu do państw członkowskich i krajów trzecich położonych w tym samym obszarze geograficznym (makroregiony).