Prezydium

Prezydium można traktować jako polityczną siłę napędową KR-u, ponieważ opracowuje ono program polityczny Komitetu na początku każdej kadencji, nadzoruje jego realizację i ogólnie koordynuje pracę na sesjach plenarnych i prace komisji.

Zasadniczo Prezydium zbiera się sześć razy do roku przed każdą z sześciu sesji plenarnych w Brukseli i na dwóch posiedzeniach nadzwyczajnych, z których każde odbywa się w państwie członkowskim sprawującym przewodnictwo w Radzie.

Jako polityczna siła napędowa KR-u Prezydium musi odzwierciedlać pluralizm – a zwłaszcza pluralizm polityczny – panujący w Komitecie. Wskutek tego skład Prezydium przedstawia się następująco:
  • przewodniczący,
  • pierwszy wiceprzewodniczący,
  • 28 pozostałych wiceprzewodniczących (po jednym z każdego państwa członkowskiego),
  • 28 innych członków,
  • przewodniczący grup politycznych.
Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania i Włochy mają po trzy miejsca w Prezydium; Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Holandia, Irlandia, Litwa, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Węgry – po dwa miejsca; natomiast Cypr, Estonia, Luksemburg, Łotwa, Malta i Słowenia – po jednym miejscu.
 
Podobnie jak w przypadku przewodniczącego, kadencja Prezydium trwa dwa i pół roku
 
Do zadań Prezydium należą:
 
a)       opracowywanie i przedstawianie Zgromadzeniu Plenarnemu programu politycznego Prezydium na początku kadencji i nadzorowanie jego wykonania; na zakończenie swojej kadencji Prezydium przedstawia Zgromadzeniu Plenarnemu sprawozdanie z realizacji programu politycznego;
 
b)      przygotowanie, organizacja i koordynacja prac Zgromadzenia Plenarnego i komisji;
 
c)       przyjmowanie, na podstawie propozycji przedstawionych przez komisje, ich rocznego programu prac;
 
d)      ogólne kompetencje w sprawach natury finansowej, organizacyjnej i administracyjnej, dotyczących członków i zastępców, oraz organizacji wewnętrznej Komitetu i jego Sekretariatu Generalnego, włączając w to również schemat organizacyjny i organy Komitetu;
 
e)       zatrudnianie sekretarza generalnego, urzędników oraz innych pracowników, wymienionych w art. 73 regulaminu wewnętrznego KR-u;
 
f)       przedstawianie Zgromadzeniu Plenarnemu projektu preliminarza dochodów i wydatków Komitetu, zgodnie z art. 75 regulaminu wewnętrznego KR-u;
 
g)       zezwalanie na posiedzenia poza zwyczajowym miejscem pracy;
 
h)      podejmowanie decyzji co do składu i zasad funkcjonowania grup roboczych, wspólnych komitetów tworzonych z krajami kandydującymi do przystąpienia do UE lub innych organów politycznych, w których pracach uczestniczą członkowie Komitetu;
 
i)        podejmowanie decyzji w sprawie wniesienia skargi lub wniosku interwencyjnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeżeli decyzji takiej w określonym terminie nie może podjąć Zgromadzenie Plenarne.
 
Prezydium może również:
  • ustanawiać grupy robocze składające się z jego członków lub innych członków Komitetu, pełniące wobec niego funkcję doradczą w sprawach szczegółowych;
  • zapraszać do udziału w posiedzeniach Prezydium innych członków Komitetu (z uwagi na ich wiedzę lub pełnioną przez nich funkcję) oraz osobistości z zewnątrz.