Praca KR-u

Członkowie Komitetu Regionów – mianowani do Komitetu spośród wybieranych bezpośrednio przez obywateli przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych – gromadzą się w KR-ze, by zabrać głos na temat opracowywanych przepisów prawnych UE mających wpływ na regiony i miasta. Mogą zająć stanowisko na różnych etapach procesu stanowienia prawa UE:

Przygotowywanie aktów prawnych – Komisja Europejska opracowuje wniosek ustawodawczy

  • KR organizuje konsultacje z władzami lokalnymi i regionalnymi
  • KR współpracuje z Komisją Europejską nad oceną skutków

Komisja Europejska przyjmuje wniosek ustawodawczy i MA OBOWIĄZEK zwrócić się do KR-u o opinię

  • KR współpracuje z parlamentami narodowymi i regionalnymi w odniesieniu do przestrzegania zasady pomocniczości

Instytucje UE dyskutują nad wnioskiem ustawodawczym – Parlament Europejski i Rada zasięgają opinii KR-u

  • Komisje KR-u przygotowują opinie
  • Członkowie KR-u zbierają się na sesji plenarnej, by przegłosować i przyjąć oficjalną opinię KR-u w sprawie wniosku ustawodawczego

Pozostałe instytucje UE znacznie zmieniają wniosek ustawodawczy

  • KR przyjmuje zmienioną opinię

Parlament Europejski i Rada wdrażają nowy akt prawny UE

  • KR monitoruje wdrażanie przepisów unijnych na szczeblu lokalnym i regionalnym
  • Jeżeli przyjęte przepisy nie uwzględniają zasady pomocniczości, KR ma prawo wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej