Pięć priorytetów politycznych Europejskiego Komitetu Regionów

Europejski Komitet Regionów (KR) skupia demokratycznie wybranych przedstawicieli szczebli najbliższych obywatelom: przewodniczących regionów, burmistrzów miast i lokalnych radnych. Znajomość lokalnych doświadczeń i bolączek zapewnia mu wyjątkową pozycję w krajobrazie UE, o czym świadczą jego priorytety polityczne na lata 2015–2020. Zostały one uzgodnione jednomyślnie, po raz pierwszy na całą pięcioletnią kadencję, na sesji plenarnej w czerwcu 2015 r.

1. Nowy początek dla gospodarki europejskiej

Aby osiągnąć cel inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, UE musi w większym stopniu zaangażować władze lokalne i regionalne. Inteligentne inwestycje powinny być oparte na potrzebach lokalnych, czerpać z najlepszych praktyk na szczeblu lokalnym oraz wspierać nowego ducha przedsiębiorczości w całej Europie. Wysiłki UE na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego powinny uwzględniać możliwości, jakie oferują nowe technologie cyfrowe.

2. Wymiar terytorialny prawodawstwa UE ma znaczenie

Mając to na uwadze, Komitet będzie pomagał w zmniejszaniu luki poznawczej między regionami i miastami, aby zredukować dystans pomiędzy obszarami miejskimi a wiejskimi. Oceni również, jaki wpływ prawodawstwo UE wywiera na szczeblu lokalnym, między innymi w miastach, i będzie zachęcać do współpracy transgranicznej za pośrednictwem europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT). Polityka spójności jest jednym z głównych narzędzi UE, a skuteczne stosowanie tej polityki znajduje się w centrum zainteresowania KR-u.

3. Prostsza, lepiej połączona Europa

KR będzie promować rolę samorządów lokalnych w kształtowaniu polityki europejskiej i pomagać UE w tworzeniu bardziej przyjaznego środowiska biznesowego oraz wyjaśniać korzyści, jakie Unia przynosi szczeblowi lokalnemu.

4. Stabilność i współpraca w Unii Europejskiej i poza nią

By przyczynić się do stabilniejszej sytuacji międzynarodowej i regionalnej, KR pomoże w nawiązaniu kontaktów gospodarczych i politycznych z sześcioma krajami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego w ramach Partnerstwa Wschodniego UE i zastanowi się, co można zrobić na szczeblu lokalnym na rzecz współpracy z krajami basenu Morza Śródziemnego. Wesprze również potencjalnych członków UE w przygotowaniach do członkostwa.

5. Europa obywateli to Europa przyszłości

Potrzebny jest pełniejszy i bogatszy dialog między instytucjami UE, jej obywatelami oraz władzami lokalnymi i regionalnymi. KR będzie wskazywać, w jaki sposób UE może poprawić jakość życia obywateli i ich społeczności.