Członkowie

Szukaj wśród członków KR-u


Members quick search
 
Advanced Search
 

Kim są członkowie KR-u?
what-is-CoR-PL.png

350 członków Komitetu to przedstawiciele samorządów regionalnych i lokalnych 28 państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 263 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską).

Są w pełni niezależni w wykonywaniu swych funkcji, w ogólnym interesie Wspólnoty.

Kadencja członków

Kadencja członka KR-u trwa 5 lat i rozpoczyna się w dniu, w którym zaczyna obowiązywać jego mianowanie przez Radę.

Kadencja członka lub zastępcy kończy się w wyniku złożenia rezygnacji, wygaśnięcia mandatu wyborczego, na podstawie którego został on członkiem Komitetu, lub w wyniku śmierci.

Rada mianuje wtedy następcę na pozostały okres kadencji.

Udział zastępców

Każdy członek, który nie może wziąć udziału w sesji plenarnej, posiedzeniu komisji lub w innym posiedzeniu, może być reprezentowany przez innego członka lub zastępcę.

Zastępca lub członek zastępujący innego członka może przyjąć pełnomocnictwo tylko od jednego członka.

Zastępcy lub członkowi zastępującemu innego członka przysługują na danym posiedzeniu takie same uprawnienia jak członkowi zwykłemu.