De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden
U bent hier > Home > Nieuws > CvdR wil dat bij de herziening van de EU-groeistrategie plaats wordt ingeruimd voor multilevel gover...
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
Nieuws
CvdR wil dat bij de herziening van de EU-groeistrategie plaats wordt ingeruimd voor multilevel governance

Voor het eerst is het principe van multilevel governance verankerd als pijler van het EU-cohesiebeleid in de periode 2014-2020. Deze nieuwe benadering dient  als richtsnoer voor de aanstaande herziening van de Europa 2020-strategie, waarbij de lokale en regionale overheden worden aangezet om meer verantwoordelijkheid te nemen en effectief in de praktijk groei en werkgelegenheid te realiseren. Multilevel governance moet ook worden toegepast om Europa beter bekend te maken bij de burger, zodat afstand kan worden genomen van de traditionele aanpak waarbij Europa van bovenaf wordt uitgelegd en "verkocht". Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen tijdens de CvdR-conferentie "Meerlagig bestuur in Europa".

Dankzij de volharding van het Comité van de Regio's (CvdR) heeft het beginsel van "multilevel governance" inmiddels een vastere plaats gekregen bij de formulering en uitvoering van EU-beleid, zeker na de recente goedkeuring van het Handvest voor multilevel governance in Europa. Om na te gaan hoe het ervoor staat met de toepassing van dit leidende beginsel in het openbaar beleid, heeft het CvdR gisteren beleidsmakers van alle bestuurlijke niveaus, alsmede vertegenwoordigers van internationale organisaties en Europese verenigingen, bijeengeroepen voor een gedachtewisseling over de twee belangrijkste terreinen waarop multilevel governance in het bijzonder zijn waarde heeft bewezen: het EU-cohesiebeleid en de band ervan met de Europa 2020-strategie, en de rol van regio's en steden bij de communicatie over Europa en het EU-burgerschap.

In zijn openingstoespraak benadrukte CvdR-voorzitter Michel Lebrun dat multilevel governance "als beginsel waarop de politieke legitimiteit van de EU is gegrondvest, de kern is gaan vormen van een heuse politieke campagne van onze instelling. Daarom zullen we de aanstaande herziening van de Europa 2020-strategie moeten aangrijpen om haar territoriale dimensie te versterken. We moeten er ook voor zorgen dat multilevel governance adequaat wordt toegepast in de context van het Europees Semester en dat lokale en regionale overheden worden betrokken bij het opstellen en ten uitvoer leggen van de nationale hervormingsprogramma's." De voorzitter benadrukte verder dat deze politieke veranderingen verspilde energie zijn als ze niet gepaard gaan met een effectieve, op de burgers gerichte EU-communicatiestrategie, gekenmerkt door een gedecentraliseerde aanpak en met een centrale rol voor de regio's en steden alsmede voor de lokale en nationale media.

Luc Van den Brande, vicevoorzitter van het CvdR en speciaal adviseur voor de Europese Commissie op het gebied van multilevel governance, brak een lans voor deze bestuursvorm, die zou moeten fungeren als drijvende kracht bij het formuleren van EU-beleidsterreinen en strategieën met een sterke territoriale dimensie, zoals de (opvolger van de) Europa 2020-strategie. Verder wees hij erop dat "in de context van het EU-wetgevingskader en hangende een eventuele herziening van het EU-Verdrag, het functionele concept van multilevel governance niet slechts dient als een hulpmiddel, maar ook beslist een noodzaak is als we willen bijdragen tot een meer op participatie gerichte aanpak en een algeheel commitment van de EU om de besluitvorming dichter bij de burgers te laten plaatsvinden en hun belang voor ogen te houden".

Een andere genodigde, Iskra Mihaylova, voorzitter van de parlementaire commissie Regionale Ontwikkeling, onderstreepte dat partnerschap en multilevel governance op dit moment hoekstenen van het cohesiebeleid van de EU zijn: "In alle partnerschapsovereenkomsten en operationele programma's zal in alle stadia - van voorbereiding tot uitvoering - de hand moeten worden gehouden aan het principe van multilevel governance. Het is een feit dat we alleen via een gecoördineerd optreden van alle betrokkenen en alle bestuurslagen in staat zullen zijn om betere resultaten te boeken bij het selecteren van projecten en het creëren van een groter draagvlak bij de uitvoering ervan".

Ook Michel Delebarre, beleidscoördinator van het Europa 2020-monitoringplatform van het CvdR en lid van de Franse senaat, verkondigde het standpunt dat gebruikmaking van multilevel governance "als onderdeel van het DNA moet worden opgenomen in het beleid van de EU". Wel vroeg hij aandacht voor het feit dat "in tegenstelling tot de wettelijk gereguleerde economische governance geen enkel sanctiemechanisme op multilevel governance van toepassing is. Naleving van het beginsel is dus grotendeels afhankelijk van de goede wil van de lidstaten. Het is dan ook geen toeval dat de mate waarin mulitilevel governance wordt gerealiseerd, aanzienlijk verschilt van lidstaat tot lidstaat.

Tijdens de discussies over de rol die steden en regio's spelen om Europa weer dichter bij zijn burgers te brengen, wees Christophe Rouillon, burgemeester van Coulaines (Frankrijk) en CvdR-rapporteur voor dit onderwerp, erop dat de EU de komende vijf jaar heeft behoefte heeft aan een gemeenschappelijk communicatieplan ter bestrijding van het opkomende populisme in de Europese politiek. Bij de presentatie van hun respectieve casestudies onderstreepten Michael Schneider, staatssecretaris en gevolmachtigde van de deelstaat Saksen-Anhalt bij de Bondsregering, en Pavol Frešo, voorzitter van de regioraad van Bratislava, dat een actieve betrokkenheid van lokale en regionale politici kan bijdragen tot versterking van het democratische fundament en het maatschappelijk draagvlak voor het Europese project.

***

Het Handvest van het CvdR voor multilevel governance in Europa

Het CvdR heeft in april 2014 een Handvest voor multilevel governance in Europa goedgekeurd. Bedoeling hiervan is om overal in Europa erkenning te vinden voor de fundamentele bijdrage die multilevel governance levert aan het verzekeren van een succesvol openbaar beleid. Het handvest is een politiek manifest waarin alle overheidsinstanties worden opgeroepen om meerlagig bestuur in alle stadia van de besluitvorming (van ontwerp tot uitvoering), zowel op EU- als op nationaal niveau, tot realiteit te maken. Het gaat hierbij in de eerste plaats om uitvoering van activiteiten in partnerschap met de verschillende bestuurlijke niveaus en toepassing van een reeks beginselen bij de beleidsvorming, zoals participatie, samenwerking, openheid, transparantie, inclusiviteit en samenhang van beleid. Bijna 200 lokale en regionale overheden hebben tot nu toe het Handvest ondertekend, terwijl een toenemend aantal beleidsmakers op nationaal, Europees en internationaal niveau hun steun hebben betuigd, onder wie de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker.

Meer informatie:

Verwante informatie