Zittingen

In de regel houdt het CvdR 6 plenaire vergaderingen per jaar waaraan wordt deelgenomen door alle van haar democratisch verkozen leden uit 350 lokale en regionale overheden uit alle 28 lidstaten van de EU.

Doorgaans voorgezeten door de voorzitter is het belangrijkste doel van de plenaire vergaderingen:
  • goedkeuren van de ontwerpraming van de ontvangsten en uitgaven van het Comité;
  • goedkeuren van het beleidsprogramma van het Comité aan het begin van iedere mandaatsperiode;
  • verkiezen van de voorzitter, de eerste vicevoorzitter en de overige leden van het bureau;
  • opstellen van beleidscommissies binnen de instelling;
  • vaststellen en wijzigen van het reglement van orde van het Comité; 
Binnen het Europese wetgevingsproces is de Europese Commissie verplicht om het CvdR te raadplegen op beleidsterreinen die lokale en regionale overheden rechtstreeks aangaan. De relevante CvdR-beleidscommissie wijst een van zijn leden aan om verslag uit te brengen en een advies op te stellen over het wetgevingsvoorstel, dat vervolgens in stemming wordt gebracht tijdens één van de plenaire vergaderingen van het CvdR. Indien het advies een meerderheid van stemmen krijgt, wordt het goedgekeurd en naar de andere EU-instellingen gestuurd.
 
Het CvdR kan ook op proactieve manier een standpunt over een specifieke kwestie innemen via een initiatiefadvies.​
 

​Recent Plenary sessionsUpcoming Plenary Sessions


​Latest news