Leden

CvdR-leden zoeken


Members quick search
 
Advanced Search

Wie zijn de CvdR-leden:
what-is-CoR-NL.png

350 leden uit de 28 lidstaten van de Europese Unie die de regionale en lokale lichamen vertegenwoordigen (artikel 263 van het EG-Verdrag).

De leden oefenen hun ambt volkomen onafhankelijk uit in het algemene belang van de Gemeenschap.

Mandaat van de leden

Het mandaat van een lid bedraagt 5 jaar en begint op de dag waarop diens benoeming door de Raad van kracht wordt.

Het mandaat van een lid of een plaatsvervanger eindigt bij aftreden, bij het verstrijken van het mandaat uit hoofde waarvan hij is benoemd of bij overlijden.

De Raad benoemt een opvolger voor de rest van de mandaatsperiode.

Deelname door plaatsvervangers

Een lid dat verhinderd is aan een zitting, een commissievergadering of een andere vergadering deel te nemen, kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid of een plaatsvervanger.

Plaatsvervangers of leden die als plaatsvervangers optreden kunnen slechts een volmacht van één lid ontvangen.

Tijdens de vergadering neemt het lid dat als plaatsvervanger optreedt of de plaatsvervanger alle taken en bevoegdheden van het lid over.