Zināšanu apmaiņas platformā


Zināšanu apmaiņas platformā (ZAP) notiek sadarbība starp Eiropas Reģionu komiteju (RK) un Eiropas Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorātu (RTD ĢD). Tās mērķis ir iepazīstināt ar jauniem risinājumiem pētniecības un inovācijas jomā, ar inovatīviem produktiem un labāko praksi, kas tiek izmantota, lai risinātu daudzās sabiedrības problēmas, ar ko saskaras vietējās un reģionālās pašvaldības Eiropā. 

2016. gadā galvenie ZAP pasākumi būs saistīti ar tādiem tematiem kā bioekonomika un svarīgas pamattehnoloģijas. 2017. gadā plānots pievērsties enerģētikas un publiskā sektora inovāciju tematikai. 

ZAP darbība ietver: 

  • tematiskus seminārus Briselē, ko rīko RK un RTD ĢD;
  • līdziniekiem paredzētus pasākumus reģionos, ko rīko RK loceklis vietējā līmenī;
  • popularizēšanas pasākumus, ko organizē citi, bet kuri sniedz tiešu ieguldījumu ZAP gada rīcības plāna īstenošanā. 

Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzam sazināties ar SEDEC sekretariātu: sedec@cor.europa.eu


​Latest news